Pražská vodohospodářská společnost a.s. k rekonstrukci ÚČOV uzavřela s Transparency International ČR pakt integrity

Na Ústřední čistírnu odpadních vod na Císařském ostrově (ÚČOV) je přiváděno přibližně 96 % odpadních vod z území hlavního města Prahy. Ročně vyčistí více než 100 mil. m3 odpadních vod od zhruba 1,4 mil. obyvatel. V budoucnu se očekává nárůst na 1,6 mil. obyvatel. Projekt modernizace a přestavby ÚČOV se skládá z několika etap. Jednou z nejvýznamnějších je modernizace a přestavba Stávající vodní linky ÚČOV (SVL), vybudovaná v 60. letech minulého století, která v současnosti již stavebně ani technologicky neodpovídá nárokům na přísné enviromentální požadavky.

Po dokončení a uvedení do provozu v roce 2028 bude zajišťovat čištění 50 % přiváděných odpadních vod s parametry vyčištěných odpadních vod, které požaduje evropská a národní legislativa.

PVS, jako správce vodohospodářské infrastruktury hlavního města Prahy, realizuje ročně desítky až stovky projektů do obnovy a rozvoje vodovodní a kanalizační sítě, které svým rozsahem zásadně ovlivňují kvalitu života občanů a rozvoj hlavního města. Nejvýznamnější strategickou investicí je modernizace a přestavba SVL ÚČOV, která svým věcným i finančním rozsahem představuje nejvýznamnější vodohospodářskou investici v novodobé historii města. Po jejím dokončení bude celý komplex ÚČOV plnit limity pro vypouštění odpadních vod, stanovené přístupovými dohodami k EU.
Principy paktu integrity vnímáme jako přirozený závazek vůči všem odběratelům vodohospodářských služeb v hlavním městě, kteří nám platí za služby v přirozeném monopolu.“

Ing. Pavel Válek, MBA, předseda představenstva PVS a.s.

Transparency International ČR se bude na projektu podílet formou paktu integrity jako nezávislý monitor, který napomáhá eliminovat na nejnižší možnou míru korupční rizika spojená s miliardovými veřejnými zakázkami. Cílem je podpořit maximální možnou transparentnost celého projektu, ať už se jedná o dodržování zásad zadávacích řízení či dalších zvláštních pravidel a povinností veřejného zadavatele.

„Pakty integrity umožňují dohled občanů nad přípravou a realizací důležitých projektů, které jsou financovány z veřejných prostředků. Z naší zkušenosti vyplývá, že účast nezávislého monitorasnižuje možné korupční tlaky a může mít pozitivní vliv i na výslednou cenu stavby,
V neposlední řadě Pakty integrity posilují důvěru občanů ve schopnost veřejných institucí efektivně a transparentně investovat prostředky daňových poplatníků.“ 

Ondřej Kopečný, ředitel české kanceláře Transparency International ČR

V neposlední řadě Pakty integrity posilují důvěru občanů ve schopnost veřejných institucí efektivně a transparentně investovat prostředky daňových poplatníků.

Co konkrétně obsahuje uzavřený Pakt integrity? 

TI a PVS se zavázali v rámci paktu integrity na těchto jednotlivých bodech spolupráce:

  • Z paktu integrity vyplývá klíčový závazek všech zúčastněných stran jednat ve veřejném zájmu, s nezbytnou transparentností a s cílem posílit důvěru v efektivitu a otevřenost zadávacího řízení. Účelem je eliminovat na nejnižší možné riziko korupci, která ohrožuje principy dobré správy veřejných institucí, demokratické a etické hodnoty, udržitelný rozvoj a principy spravedlnosti obsažené v českém právním řádu. 
  • Při dodržování vzájemných práv a povinností smluvních stran má být také dosaženo cíle zachovávání zásad transparentnosti, rovného zacházení, nediskriminace a přiměřenosti, jakož i zvláštní pravidel a povinností veřejného zadavatele pro zveřejňování plynoucí ze zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), prováděcích předpisů k ZZVZ a ze zvláštních předpisů. 
  • Strany paktu prohlašují, že v průběhu zadávacího řízení a v době plnění veřejné zakázky nebudou od ostatních účastníků zadávacího řízení nebo od ostatních smluvních partnerů, nebo dalších osob využívat neoprávněných výhod nebo přijímat pro sebe nebo třetí stranu plnění, které by mohlo ovlivnit jejich nestrannost.
  • Pakt integrity se stává součástí zadávací dokumentace a čestným prohlášení se jej zaváží respektovat i účastníci zadávacího řízení.
  • PVS se v paktu zavazuje poskytnout TI přístup k veškerým informacím týkajícím se veřejné zakázky a na všechna související významná jednání.
  • TI je oprávněna vydávat doporučení preventivních opatření nebo nápravných opatření v případech, kdy bude v postupech PVS, účastníků zadávacího řízení nebo vybraného dodavatele či správce stavby identifikováno jednání, které je v rozporu se zásadami PI.
  • TI bude o své činnosti vykonávané dle paktu pravidelně uveřejňovat informace prostřednictvím dílčích zpráv a závěrečné zprávy o naplnění paktu integrity.

Pakt integrity uzavřený mezi PVS a TI najdete online ke stažení na webu TI

Co jsou to Pakty integrity?

Pakty integrity jsou mezinárodně uznávaný nástroj, který pomáhá snižovat korupční rizika ve veřejných zakázkách, a umožňuje tak jejich transparentní zadávání a provádění. Kromě individuálního dopadu na konkrétní zakázku pomáhají Pakty integrity budovat důvěru ve veřejné rozhodování, podporují investiční prostředí, posilují legitimitu a důvěryhodnost veřejných zakázek a jejich administrátorů, podporují zapojení občanské společnosti.

Pakty integrity už řadu let představují v mnoha zemích světa praxí osvědčený nástroj. PI vytvořila naše mezinárodní nevládní organizace Transparency International a poprvé byly 
v praxi implementovány v 90. letech minulého století. Od té doby je úspěšně využilo více než 15 zemí celého světa, včetně České republiky. Pakty integrity také získaly v roce 2019 prestižní ocenění od evropské ombudsmanky Emily O’Riley.

Související články