Prodloužení stávajícího vodovodu (kanalizace) pro veřejnou potřebu

Výklad MZe č. 22 [k § 1 odst. 3, 4 a § 2 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích].

Dotaz:

Žádost společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. o výklad problematiky týkající se posouzení samostatné stavby prodloužení stávajícího vodovodu (kanalizace) pro veřejnou potřebu. Posuzuje se samostatná stavba prodloužení stávajícího vodovodu (kanalizace) pro veřejnou potřebu samostatně dle ustanovení § 1 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích nebo celkově jako součást souboru staveb původního vodovodu (kanalizace) pro veřejnou potřebu?

Výklad:

Zákon č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů v § 2 odst. 1 a 2 definuje vodovod jako provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování a kanalizaci jako provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod (dále jen „odpadní vody“), kanalizační objekty včetně čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace.
Vodovod nebo kanalizace pro posouzení toho, zda je pro veřejnou potřebu, se musí posuzovat jako provozně samostatný soubor staveb. Nelze tedy vodovodní řad nebo kanalizační stoku prodlužující, nebo zahušťující síť vodovodu nebo kanalizace posuzovat jako samostatný vodovod nebo kanalizaci kvantitativními ukazateli podle § 1 odst. 3 a 4 zákona o vodovodech a kanalizacích. Vlastnické vztahy nejsou v této věci rozhodující.

V Praze dne 7. února 2005

Související články