SOVAK ČR vítá schválení úvěru pro Ministerstvo zemědělství na financování vodohospodářských staveb

Skvělou novinkou pro vodohospodáře, ať jsou to státní podniky povodí či jednotliví vlastníci veřejných vodovodů a kanalizací, je nedávné schválení vládou ČR úvěru pro Ministerstvo zemědělství  na financování vodohospodářských staveb. Bude tak možné i nadále poskytovat adresné dotační prostředky do výstavby a rekonstrukcí vodovodů a kanalizací a pomocí podpory rozšiřování páteřní infrastruktury řešit i narůstající problémy dopadů sucha do lokální dostupnosti pitné vody. Posilování malých lokálních zdrojů (např. prohlubování studen) je totiž řešením jen velmi krátkodobým. Není možné zapomenout ani na nutnost podpory vzniku nových akumulací povrchových vod a ochranu vodárenských nádrží stávajících, bez kterých by i pro kapacitní páteřní systémy nebyl dostatek zdrojové surové vody. Pozornost musí být věnována řešení problému trendu zakoncentrování znečištění v povrchových vodách, které je dané snižováním průtoku v povrchových tocích a vede k nutnosti intenzifikace procesu úpravy pitné vody i podpoře zavádění chytrých technologií pro efektivní hospodaření s vodou. 

Ing. Vilém Žák
ředitel SOVAK ČR

Související články