VYDANÉ ČSN – DUBEN 2018

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Normy schválené

ČSN EN ISO/IEC 17011 (01 5258)
kat.č. 504700
Posuzování shody – Požadavky na akreditační orgány akreditující orgány
posuzování shody; (idt ISO/IEC 17011:2017);
Vydání: Duben 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO/IEC 17011 (01 5258)
Posuzování shody – Všeobecné požadavky na akreditační orgány akreditující orgány
posuzující shodu; Vydání: Březen 2005

Změny ČSN

ČSN EN 1979 (64 3179)
kat.č. 504683
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy – Termoplastové šroubovitě
tvarované trubky se strukturovanou stěnou – Stanovení pevnosti v tahu švu;
Vydání: Leden 2000
Změna Z1; Vydání: Duben 2018

ČSN EN ISO 13260 (64 6431)
kat.č. 504709
Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové
sítě uložené v zemi – Stanovení odolnosti vůči kombinovanému působení
teplotních cyklů a vnějšího zatížení;
Vydání: Duben 2012
Změna A1; (idt ISO 13260:2010/Amd.1:2017); Vydání: Duben 2018

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN 17007 (01 0667)
kat.č. 504044
Proces údržby a související indikátory;
EN 17007:2017;
Platí od 2018-05-01

ČSN EN ISO 18086 (03 8369)
kat.č. 504046
Koroze kovů a slitin – Stanovení koroze střídavými proudy – Kritéria ochrany;
EN ISO 18086:2017; ISO 18086:2015; Platí od 2018-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 15280 (03 8369) Hodnocení pravděpodobnosti koroze střídavými proudy u potrubí uložených v půdě –
Aplikace na katodicky chráněná potrubí; Vyhlášena: Listopad 2014

ČSN EN ISO 13262 (64 3179)
kat.č. 504111
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační
přípojky uložené v zemi – Termoplastové šroubovitě tvarované trubky se
strukturovanou stěnou – Stanovení pevnosti v tahu švu;
EN ISO 13262:2017;
ISO 13262:2010; Platí od 2018-05-01
S účinností od 2020-10-31 se zrušuje
ČSN EN 1979 (64 3179) Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy – Termoplastové šroubovitě tvarované
trubky se strukturovanou stěnou – Stanovení pevnosti v tahu švu; Vydání: Leden 2000

Související články