Správcovství drobného vodního toku, ke kterému nebyl určen správce, ústícího do jiného vodního toku za hranicemi České republiky

[k § 48 odst. 4 vodního zákona]

Dotaz:

Správce povodí požádal o výklad ustanovení § 48 odst. 4 vodního zákona pro případ, kdy nebyl určen správce drobného vodního toku, který protéká Českou republikou a ústí na území Polské republiky do vodního toku, jehož část má na území ČR určeného správce, který je odlišný od správce povodí.

Výklad:

Ustanovení § 48 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nelze aplikovat. Správce drobného vodního toku musí být v takovém případě určen postupem podle § 48 odst. 2 vodního zákona.

Odůvodnění:

Ustanovení § 48 odst. 4 vodního zákona umožňuje, aby na drobných vodních tocích, ke kterým nebyl určen správce, vykonával jejich správu správce vodního toku, jehož je drobný vodní tok přítokem, a to až do doby, než bude správce určen podle § 48 odstavce 2. To platí i v případě, je-li na drobném vodním toku, ke kterému nebyl určen správce drobného vodního toku, ucelený úsek drobného vodního toku, ke kterému byl určen správce drobného vodního toku.

Vzhledem však k tomu, že drobný vodní tok, ke kterému nebyl určen správce, je přítokem vodního toku v místě vtoku mimo Českou republiku, tedy v místě mimo prostorovou působnost vodního zákona, nelze ustanovení § 48 odst. 4 aplikovat. Správce drobného vodního toku musí být určen postupem dle § 48 odst. 2.

V Praze dne 18. 10. 2010

RNDr. Pavel Punčochář, CSc.
vrchní ředitel sekce vodního hospodářství

Související články