Určení správcem drobného vodního toku organizační složku státu nebo státní podnik

Dotaz:

Jakým způsobem se určuje správce vodního toku v případě státního podniku postupem podle § 48 odst. 2 vodního zákona?

Výklad:

Ustanovení § 48 odst. 2 věta druhá zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že „O určení správcem a zrušení správcem drobného vodního toku rozhoduje Ministerstvo zemědělství na základě žádosti; to neplatí v případě určení správcem nebo zrušení správcem drobného vodního toku organizační složku státu nebo státní podnik, jehož předmětem podnikání nebo předmětem činnosti je správa drobných vodních toků“. Část věty za středníkem tedy vylučuje pro případy v ní uvedené postup podle části věty před středníkem, tj. že pro určení subjektů uvedených v části věty za středníkem Ministerstvem zemědělství není na místě žádost těchto subjektů (nejedná se o řízení návrhové).

Ministerstvo zemědělství bude v takových případech rozhodovat o určení správcem drobného vodního toku ve správním řízení z moci úřední, a to za použití postupu, kdy vydání rozhodnutí je může být prvním úkonem v řízení (§ 115 odst. 10 vodního zákona). V případě, kdy Ministerstvo zemědělství obdrží „žádost“ o určení správy od organizační složky státu nebo státního podniku, jehož předmětem podnikání nebo předmětem činnosti je správa drobných vodních toků, bude tato „žádost“ podle svého obsahu posuzována podle ustanovení § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako podnět k zahájení řízení z moci úřední.

Co se týče účastníků řízení, v takovém případě nebude možné postupovat dle ustanovení § 115 odst. 15 vodního zákona. Toto ustanovení se dle jazykového výkladu vztahuje pouze na řízení o žádosti. V tomto řízení z moci úřední bude účastníkem podle § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu budoucí správce drobného vodního toku. V případě určení okruhu vedlejších účastníků bude aplikováno ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a bude tak povinností Ministerstva zemědělství, aby okruh účastníků řízení v každém konkrétním řízení řádně vymezilo a jejich vymezení v rozhodnutí odůvodnilo, tak aby nevznikly pochybnosti ohledně jejich postavení účastníka.

V Praze dne 18. 10. 2010

RNDr. Pavel Punčochář, CSc.
Vrchní ředitel sekce vodního hospodářství

Související články