Tvorba věcně usměrňovaných cen za vodu pitnou a odvádění a čištění odpadních vod

Obracíme se na Vás se zdvořilým dotazem, zda náklady, které vznikají společnostem oboru vodovodů a kanalizací v souvislosti s prováděním cenové kontroly příslušnými finančními ředitelstvími, lze považovat za ekonomicky oprávněné náklady v souvislosti s regulací cen vody pitné, odvedené a předané.

Jedná se o náklady spojené se :

  1. zpracováním odborných posudků, které slouží k argumentaci společností při jednání s kontrolním cenovým orgánem
  2. právní poradenství a stanoviska, která slouží k argumentaci společností při jednání s kontrolním cenovým orgánem
  3. zpracování analýz spojených sloužícím k argumentaci společností při jednání s kontrolním cenovým orgánem
  4. správní, arbitrážní, soudní a jiné poplatky, spojené se zpracováním vyjádření a odvolání k výsledkům kontroly, provedené kontrolním cenovým orgánem.

Předem děkujeme za Vaše stanovisko.


MINISTERSTVO FINANCÍ
Letenská 15, poštovní přihrádka 77
118 10 Praha 1
Telefon: 257041111 Fax: 257042682

V Praze dne 22. února 2011
Č. j.: 16/25 275/2011 – 163

K Vašemu č.j.:        29/2011

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
Ing. Miloslava Melounová — ředitelka SOVAK ČR
Novotného lávka 5
116 68 PRAHA 1

Tvorba věcné usměrňovaných cen za vodu pitnou a odvádění a čištění odpadních vod

K Vašemu dotazu ze dne 7. 2. 2011, ve kterém požadujete vyjádření, zda náklady, které vznikají společnostem oboru vodovodů a kanalizací v souvislosti s prováděním cenové kontroly příslušnými finančními ředitelstvími, lze považovat za ekonomicky oprávněné náklady v souvislosti s regulací cen vody pitné, odvedené a předané uvádíme:

Náklady státní kontroly, správního a soudního řízení jsou oprávněnými náklady ve smyslu § 5 odst. 7 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, pouze ve výši, která odpovídá dlouhodobé obvyklé úrovni těchto nákladů ve srovnatelných (obdobných) podmínkách. Taková úroveň těchto nákladů, tak jako všech ostatních nákladů, je ovlivňována tlakem na účelnost a efektivnost vynakládání těchto nákladů. To znamená, že rozhodně nemohou být oprávněnými náklady jakékoli expertizy, posudky, právní úkony advokátů, a pod., ale jen ty náklady, které jsou pro daný kontrolní případ skutečně nezbytné.

Za oprávněné náklady státní kontroly, správního a soudního řízení není možno považovat ty náklady, které byly vynaloženy na kontrolní případy, které vyústily v pravomocná správní a soudní rozhodnutí o pokutě za porušení právních předpisů.

Při posuzování nemožnosti zahrnování některých vyjmenovaných nákladů do věcně usměrňované ceny by mělo být vždy zkoumáno v konkrétním případu, zda tyto činnosti nejsou a nemohou být zajišťovány správními pracovníky kontrolovaného subjektu a zda tedy nezbytně musí být zabezpečovány dodavatelským způsobem. Je nutno respektovat, že i management vodohospodářských podniků je povinen řídit se zásadou postupovat s péčí řádného hospodáře, a to zejména v případech, kdy může docházet ke vzniku škody způsobené nesprávným postupem správního úřadu. Je tedy jeho povinností chránit majetek vlastníků a využívat všech právních nástrojů k jeho ochraně. Samotná součinnost kontrolními pracovníky, vyčlenění pracovníků pro styk s nimi, uvolnění místností pro jejich práci atd. rovněž vyvolávají nezbytné náklady kontrolovaného subjektu.

S pozdravem

Ing. Pavel Maštálka
ředitel odboru 16 – Cenová politika

Související články