Změny ohlašovacích povinností do ISPOP

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela umožňuje snížení nákladů na provoz integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) a současně snižuje administrativní zátěž povinných subjektů, čímž přispívá ke zlepšení podnikatelského prostředí v České republice.

Navrhovanou novelou se nově stanoví možné způsoby plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Hlášení lze podat buď přímo do ISPOP prostřednictvím k tomu určené elektronické služby nebo prostřednictvím datové schránky Ministerstva životního prostředí určené k plnění ohlašovacích povinnosti v oblasti životního prostředí.

Za účelem snížení administrativní snížení zátěže se dále navrhuje změna zákona o ochraně ovzduší spočívající ve vynětí provozovatelů zemědělských zdrojů znečišťování ovzduší z povinnosti zpracovávat a ohlašovat souhrnnou provozní evidenci.

Efektivnější fungování systému ISPOP umožnují navrhované změny spočívající ve vymezení datového standardu pro ohlašování, povinné registraci do ISPOP pro všechny ohlašovatele a ve vyloučení plných mocí v listinné podobě.

Novela rovněž zavádí pružnější systém zveřejňování datových standardů. Termíny zveřejňování se nově budou vázat k termínům plnění jednotlivých ohlašovací povinností. Datové standardy musí být zveřejněny nejméně šest měsíců před stanovenými termíny.

Navrhovaná novelizace zákona č. 25/2008 Sb. se týká i integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ). Navrhuje se doplnění přenosů odpadů mimo lokalitu do příslušného ustanovení vymezujícího ohlašovací povinnost a do příslušných sankčních ustanovení. Účelem je vyloučení možných pochybností o tom, zda lze provozovatele sankcionovat za neohlášení přenosů odpadů mimo lokalitu do IRZ.

Veškeré informace k ohlašování přes ISPOP jsou dostupné na webových stránkách http://www.ispop.cz. Provozní podporu nabízí CallCentrum ISPOP na telefonním čísle 844 001 000 (pracovní doba 9.00 – 17.00 hodin). Pro písemné dotazy je připraven HelpDesk ISPOP, který je dostupný na: http://cenia.crmcenter.cz/.

Související články