Stát vynaložil na boj se suchem v roce 2023 celkem 26,8 mld. Kč

Na prevenci před extrémními vlivy počasí se kromě Ministerstva zemědělství podílela i další ministerstva. Celkem resorty podpořily 35 adaptačních opatření. Informaci o tom shrnuje Koncepce ochrany před následky sucha v roce 2023, kterou projednala vláda 13.3.2024.

„Opatření, která pomáhají v boji se suchem, jsou různorodá a vzájemně se doplňují. Koordinuje je Mezirezortní komise VODA-SUCHO. Podporu poskytujeme například na zatravňování, šetrné způsoby hospodaření, pěstování plodin, které prospívají půdě a brání erozi a na vyčleňování ochranných pásů podél vod. Celkem tak Ministerstvo zemědělství na loňská opatření vyčlenilo 20,4 miliardy korun. S příspěvky od dalších resortů to bylo 26,8 miliardy.

Naše vodní zdroje citlivě reagují na rozložení srážek a jejich množství, které ovlivňuje zvyšování teplot provázené rostoucími výpary vody z krajiny. Proto jsou důležitá adaptační opatření, která jsou dlouhodobá a my v nich musíme pokračovat.“ 

Marek Výborný, ministr zemědělství

Koncepce informuje o jednotlivých 35 opatřeních, popisuje pokroky v jejich zavádění do praxe a doplňuje údaje o finančních podporách. Loni se celkem vynaložilo 26,8 mld. Kč, z toho na opatření Ministerstva zemědělství (MZe) 20,4 mld., opatření Ministerstva životního prostředí 4,9 mld. a na opatření Ministerstva průmyslu a obchodu 1,5 mld. Podíl zdrojů z EU byl 69 % a státní rozpočet 17 %. Výrazně se s vlastními zdroji zapojili i investoři, jako například obce.  

Podpory pomáhají zvýšit podíl organické hmoty v půdě (za rok 2023 se předpokládá, že bude za ekoplatbu vyplaceno 7,3 mld. Kč), dělat pozemkové úpravy (2,18 mld.) a další příspěvky jdou na opatření, která slouží i k omezení eroze. Obnova přirozených prvků v krajině a hospodaření se srážkovými vodami získaly téměř 1 mld. Půl miliardy přispělo k výstavbě a obnově rybníků a malých vodních nádrží ve 245 akcích a čtvrt miliardy opatřením v lesích. MZe podpořilo investice do infrastruktury vodovodů a kanalizací částkou 1,78 mld. Kč, za které se postavilo 128 km vodovodů, 5 úpraven vod, vodojemy o celkovém objemu 1 478 m3, 9 zdrojů a vrtů, 167 km kanalizací a 59 čistíren odpadních vod. Na rozšiřování a propojování vodárenských soustav, aby se mohla v době sucha přivést voda z míst, kde je jí dostatek, šlo 1,64 mld. Kč.

Koncepce obsahuje i charakteristiku hydrologické situace. Rok 2023 byl nejteplejší v historii Evropy a nedostatek vody postihl mnoho států. V ČR nebyly dopady sucha extrémní, protože srážkový úhrn byl nepatrně nad úrovní dlouhodobého průměru. V létě výrazně klesly hladiny podzemních vod, ale oproti letům 2014-2021 nezpůsobily problémy v zásobování pitnou vodou. Také průtoky ve vodních tocích v mnoha lokalitách poklesly pod úroveň dlouhodobých průměrů v letních měsících. Díky dostatečnému naplnění přehradních nádrží nebylo nutné omezovat odběry vody.

Související články