Sucho ode dneška monitoruje nový systém MŽP – HAMR (hydrologie, agronomie, meteorologie a retence)

Ministerstvo životního prostředí dnes spustilo v ostrém provozu online předpovědní systém pro zvládání sucha s názvem HAMR. V první fázi cílí především na informovanost široké veřejnosti. Druhou spustí MŽP v průběhu léta 2019, tato fáze bude odpovídat požadavkům úprav vodního zákona, který je nyní v mezirezortním připomínkovém řízení. Systém tak bude sloužit i jako podklad pro rozhodování tzv. komise pro sucho. Ta bude fungovat během vyhlášeného stavu nedostatku vody na území kraje (příp. i obce s rozšířenou působností) tak, jak to definuje připravovaná novela vodního zákona.

MŽP na projektu spolupracuje s Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM, CzechGlobem, Českou zemědělskou univerzitou a Českým hydrometeorologickým ústavem.

První verze HAMRu, kterou zveřejňujeme dnes, má sloužit hlavně veřejnosti. Přináší informace o suchu, včetně videa s vysvětlujícím komentářem, jak systém používat. HAMR nám soustředí informace o suchu pod jeden webový portál a zjednoduší informovanost široké veřejnosti,“ komentuje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Z aktuální verze se tak veřejnost dozví, kde je na území České republiky sucho a jak je závažné. Video komentáře se budou v systému objevovat pravidelně i s výhledem počasí na následující týden. Každý si díky nim může udělat představu o tom, jaká je situace a jestli se v nejbližších dnech nějak změní a připravit se na projevy sucha s předstihem, přizpůsobit se situaci – šetřit s pitnou vodou, zadržet srážkovou vodu apod. Na jednom místě díky HAMRu zjistíte údaje o aktuálním stavu řek, půd i hladin podzemních vod či informace o možném vznikajícím nedostatku vody v dané oblasti.

„Důležitou roli při zvládání sucha hraje i osvěta, lidé by měli vědět, jak postupovat, pokud se na jejich území sucho objeví a výhled do dalších dní nebude příznivý. V takové chvíli je rozhodně na místě správně racionálně hospodařit s vodou, tedy nenapouštět bazény, zalévat pouze zachycenou srážkovou vodou, nesekat trávníky a také pro dlouhodobější adaptaci na sucho zajistit dostatečně kapacitní zdroj pitné vody a snižovat její spotřebu např. využitím šedých či srážkových vod v objektech,“ dodává ministr Brabec.

Co vše můžete v pilotním HAMRu najít?

Rozlišení jednotlivých typů sucha. První mapa prezentuje sucho meteorologické, zjednodušeně řečeno nám říká, zda prší více či méně, než je v dané oblasti dlouhodobě normální. Údaje o deficitu úhrnu srážek jsou pro nás prvním varováním, že se něco začíná dít. Další mapy již prezentují vývoj sucha v různých oblastech projevu, tedy hydrologické sucho u povrchových vod vypovídá o průtocích vody v řekách a u podzemních vod hodnotí stav hladin podzemních vod, agronomické sucho pak zobrazuje množství vody v půdě. Poslední mapa zahrnuje i informace o nakládání s vodami a prezentuje stav množství dostupných zdrojů k požadavkům v dané oblasti. Intenzita sucha je, stejně jako v novele vodního zákona, rozdělena do tří kategorií – sucho mírné, silné a mimořádné. Hodnoty odpovídající nule tedy znamenají dlouhodobý normální stav a plusové hodnoty prezentují větší množství vody (vlhko), než je v tuto dobu obvyklé.

K dispozici je i vývoj za posledních 12 týdnů a procentuální čísla o ploše území zasažené některou kategorií sucha.

Jednotlivé mapy lze stáhnout a dále využívat pro prezentaci aktuálního stavu a stavu minulého. Portál také obsahuje informace o aktuálních hodnotách odtoku a procentuálního nasycení retenční kapacity půd.

Krátká komentovaná videa. Ta prezentují aktuální stav sucha. Každý týden ve středu v poledne bude systém aktualizován a doplněn o nový video komentář. V komentáři bude zhodnocen nejen aktuální stav, ale i předpokládaný vývoj sucha na nejbližší dny.

Předpověď vývoje hydrologické situace až na 8 týdnů dopředu. Ta bude do systému doplněna během roku 2019, stejně jako další podrobné moduly sloužící primárně pro rozhodování „suché“ komise (komise pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody). Jako příklad lze uvést tzv. „Rozhodovací systém pro optimalizaci užívání“, který umožní porovnání, zda množství zdrojů v lokalitě je dostatečné pro požadovanou potřebu. Jednotlivé hodnoty potřeby vody bude možné také upravit a provést simulaci dopadů takovýchto změn na dostupnost vody pro obyvatele i jednotlivá odvětví. „Suchá“ komise si tak může prověřit různé scénáře dopadů plánovaných opatření. V současné době vodoprávní úřady pracují s hodnotami povolenými v rozhodnutí o nakládání s vodami, které však mohou být až o polovinu větší, než je skutečné odebírané množství.

Součástí HAMRu bude speciální webové rozhraní pro klíčové odběratele vody (jako např. provozovatele vodovodů, podniky z oblasti zemědělství, průmysl, energetiky), díky němuž budou moci do systému zadávat svou aktuální potřebu vody na následující týdny. Díky takové informaci o skutečné potřebě se může upravit požadavek na vodní zdroj a tím může dojít k významnému oddálení a zmírnění negativních dopadů především hydrologického sucha. Forma spolupráce bude čistě na dobrovolné bázi, benefitem bude zvýhodnění v rámci hierarchizace omezování odběru dle plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody. Tedy podniky, které se do systému sdílení dat zapojí a začnou včas s vodou šetřit, budou ve výhodě.

HAMR je dostupný z adresy http://hamr.chmi.cz. Video s komentářem se každý týden objeví také na facebookovém profilu ČHMÚ zde: https://www.facebook.com/chmi.cz/ (@chmi.cz).

Aktuální stav sucha v tomto týdnu: prosincové srážky přináší vláhu, která se téměř nevypařuje zpět do vzduchu, ale zůstává v krajině. Proto se stav sucha v půdě a na povrchových vodách v posledních týdnech postupně zmírňuje, naopak přetrvává sucho z hlediska podzemních vod, kam dosud srážky z minulých týdnů zatím výrazněji nepronikly.

Jak MŽP bojuje se suchem

Vedle přípravy HAMRu, který bude už v příštím roce klíčovým nástrojem vodoprávních úřadů pro zvládání sucha a zajištění dostupnosti pitné vody pro obyvatele, Ministerstvo životního prostředí realizuje ze svých dotačních programů tisíce projektů, jejichž cílem je především zlepšit vodní bilanci v krajině. Jedná se především o návrat vody do krajiny v podobě přirozených rozlivů vody v nivách vodních toků, obnovy rybníků, mokřadů a tůní, výsadby zeleně do krajiny (meze, remízy, aleje), zlepšování struktury lesních porostů a zeleně v sídlech, hospodaření se srážkovou vodou nebo zajišťování zdrojů pitné vody. Na opatření proti suchu je z evropských i národních peněz alokováno do r. 2020 celkem přes 14 mld. korun. Schválených je zatím už přes 9 tisíc konkrétních projektů za 7, 6 mld. korun, z nichž již bylo realizováno nebo je v realizaci cca 5300 projektů za 2, 4 mld. korun.

Obce a města mohou díky dotacím řešit svou situaci a připravit se dopředu na možné ohrožení suchem. Budovat nové zdroje pitné vody či zkapacitnit stávající, budovat přívody a rozvody vody ad. Z evropských i národních zdrojů je na tyto projekty alokováno celkem 3, 9 mld. korun, schváleno již bylo 444 projektů za 3, 8 mld. korun a již realizováno 360 projektů za 1, 2 mld. korun.

Na boj se suchem cílí také ministerský program Dešťovka, určený jak pro obce, tak pro fyzické osoby. V Dešťovce pro fyzické osoby bylo ve dvou výzvách s celkovou alokací 440 mil. korun (poslední výzva stále běží) schváleno už na 3 tisíce projektů za cca 142 mil. korun. V Dešťovce pro obce evidujeme 24 schválených projektů s celkovou dotací 74 mil. korun.

Státní fond životního prostředí ČR, který všechny dotační programy MŽP administruje, připravil přehlednou mapu projektů, které rezort v rámci boje se suchem realizuje. Najdete ji zde: https://bit.ly/2L9sHHP.

V neposlední řadě ministerstvo spolu s Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM už realizuje projekty tzv. umělé infiltrace. Ty spočívají v budování podzemních rezervoárů vody, využitelných v době ohrožení daného území hydrologickým suchem. Konkrétně se jedná o těsnící podzemní bariéru v obci Meziboří a břehovou infiltraci z připravovaného meandru Jordán u Týniště nad Orlicí. Systém těsnící stěny je určen pro lokální boj s nedostatkem podzemní vody. Podzemní bariéra je umístěna napříč směru proudění podzemní vody, které tak přeruší a akumuluje. Dochází tím k lokálnímu zvýšení hladiny podzemní vody a možnému návratu vody do studní.

V lednu 2019 se také opět sejde Národní koalice pro boj se suchem, kterou ministr životního prostředí Richard Brabec založil letos na podzim, aby vyhodnotila stanovené úkoly a navrhla akční plán pro nadcházející měsíce. Kromě toho se pod Národní koalicí pro boj se suchem schází špičkový vědecký tým, vedený ČHMÚ, který připravuje konkrétní inovativní projekty pro řešení problémů se suchem. Systém HAMR je prvním příkladem dobré spolupráce vědeckých organizací.

Bc. Petra Roubíčková
Tisková mluvčí a vedoucí oddělení tiskového a PR

Související články