Případová studie BVK a.s. pro zajištění ochrany vodohospodářské infrastruktury

Zabezpečení objektů BVK a.s. platformami ASSET / LATIS SQL je propracovaným systémem, který je postaven na základě nejmodernějších technologických poznatků, legislativy a norem v oblasti systémů fyzické mechanické a elektronické bezpečnosti . Vzájemný způsob komunikace bezpečnostních systémů na všech úrovních je shodný s komunikací, kterou používá ve svém systému Policie České republiky a který je chráněn patentem.

Bezpečnostní systémy pro zajištění ochrany vodárenské a kanalizační infrastruktury BVK a.s.

Ochrana kritické infrastruktury pro výrobu a dodávky pitné vody je provázaným celkem organizačních opatření a technických prostředků. V komplexu technických zařízení, sloužících pro bezpečnost vodárenské a kanalizační infrastruktury, jsou důležitým článkem bezpečnostní systémy.

Bezpečnostní systémy všech objektů BVK a.s.jsou realizovány v souladu s bezpečnostním posouzeními objektu, které je vypracováno ve spolupráci s příslušnými Odděleními technické ochrany Policie ČR Brno, Jihlava a Svitavy.

Na základě bezpečnostního posouzení je zpracována projektová dokumentace bezpečnostních systémů pro každý objekt. Součástí bezpečnostních systémů jsou:

 • Mechanické zabezpečovací prostředky objektů, jako jsou certifikované bezpečnostní dveře, mříže, bezpečnostní kování, uzamykací systémy (klíče a vložky), ploty a fyzické označení objektů pro zákrok – cedule s čísly,
 • Elektrická zabezpečovací signalizace a elektronická kontrola vstupu, realizovaná integrovaným systémem ASSET, který v sobě slučuje jednak detekci a předávání informací o narušení objektu, ale i řešení oprávněných přístupů do objektů. Součástí systému je navíc jednotná správa uživatelů/zaměstnanců, návštěvní kniha na vjezdech a vstupech, docházka na všech objektech, terminály strava Pisárky a ČOV Modřice. V současné době je jako součást projektu rekonstrukce objektu Pisárky plánováno čtení registračních značek vozidel a instalace čtečky osobních dokladů návštěv na vrátnici pro aplikaci návštěvní kniha.
 • Elektrická požární signalizace objektů, sloužící pro ochranu objektů před ničivými účinky požáru.
 • Kamerový systém vybraných objektů, s funkcí přenosu obrazu u vybraných objektů (Pisárky, Hády, Čebíny a Švařec) na centrální vodárenský dispečink. Všechny kamerové systémy jsou realizovány v souladu s pravidly stanovenými legislativou a povoleny úřadem na ochranu osobních údajů.
 • Systém pultů centrální ochrany LATIS SQL jako nejefektivnější nástroj pro zajištění bezpečnosti objektů BVK a.s. a je realizován systémem LATIS SQL.

 

Systém LATIS SQL v objektech BVK je navržen ve velmi propracované hierarchii:

 1. Základem a spodní vrstvou systému jsou jednotlivé bezpečnostní systémy objektu
 2. Druhou vrstvou je zařízení pro sběr dat z těchto bezpečnostních systémů do systému LATIS SQL. Tímto zařízením je zpravidla:
  • objektové zařízení – které provádí sběr dat z jednotlivých bezpečnostních systémů zabezpečených objektů (vodojemy, čerpací stanice…) a zajišťuje přenos na pult centrální ochrany pomocí radiové sítě, GSM sítě – SMS, GPRS, LAN, telefonní sítě.
  • integrační bezpečnostní a řídící systém LATIS SQL, který je instalován ve vybraných objektech, jako jsou areál Pisárky, objekt úpravny povrchové vody Švařec, objekt Březová nad Svitavou a slouží pro směnu těchto objektů jako účinný nástroj monitorovací pracoviště bezpečnostních systémů daného objektu.
 1. Třetí vrstvou, na kterou se sbírají data z jednotlivých lokalit druhé vrstvy je pult centrální ochrany LATIS SQL na centrálním vodárenském dispečinku v Pisárkách. Pro zajištění bezpečnosti obsluhy systémů jsou na jednotlivých objektech tísňová tlačítka u stálých služeb a funkce bdělosti s kontrolou na nadřízeném pultu.
 2. Informace z  centrálního vodárenského dispečinku v Pisárkách jsou přenášeny na dohledové a poplachové přijímací centrum Policie České republiky.

 

Policie České republiky používá jako dohledová poplachová přijímací centra v rámci celé České republiky také systém LATIS SQL Kompatibilita těchto přijímacích center se systémem BVK a.s. je zárukou efektivní spolupráce při bezpečnostních incidentech. Hlavními výhodami celého výše popsaného systému jsou:

 • Jednotnost a centralizace sběru dat bezpečnostních systémů
 • Jednotná adresná grafika všech objektů všech složek,
 • Jednotné zásahové plány, shoda pro zákrok a výjezdové jednotky,
 • Úspora lidských zdrojů

 

Přestože objekty Březová a Švařec jsou mimo region OTO PČR Brno jsou tyto objekty napojeny na poplachové přijímací centrum Policie ČR v Brně, zákrok je řízen/předáván na místně příslušné regiony.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Související články