Určené normy pro Vyhlášku č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování

ČSN EN ISO 13686
386101
Zemní plyn – Označování kvality

ČSN EN ISO 3405
656124
Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů – Stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku

ČSN EN ISO 12937
656059
Ropné výrobky – Stanovení vody – Coulometrická titrační metoda podle Karl Fischera

ČSN EN ISO 11885
757387
Jakost vod – Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

ČSN EN ISO 15587-2
757310
Jakost vod – Rozklad ke stanovení vybraných prvků ve vodě – Část 2: Rozklad kyselinou dusičnou

ČSN 757440
757440
Jakost vod – Stanovení celkové rtuti termickým rozkladem, amalgamací a atomovou absorpční spektrometrií

Související články