V Nairobi jednaly státy OSN o vytvoření mezinárodní smlouvy o řešení znečištění plastem

Jednání o vytvoření právně závazné mezinárodní smlouvy o řešení znečištění plastem na třetím zasedání Mezivládního vyjednávacího výboru (INC), které se konalo od 11. do 19. listopadu v keňském hlavním městě, pokročila. Nairobi je zároveň sídlem Programu OSN pro životní prostředí, pod jehož patronátem mezinárodní smlouva vzniká. K významnému posunu došlo zejména v oblasti technických řešení plastového znečištění.

Podle Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) se na světě ročně vyprodukuje přibližně 300 milionů tun plastového odpadu, přičemž podle odhadů je v současné době v oceánech 75 až 199 milionů tun plastů.

Lidstvo již plně pociťuje negativní dopady nadprodukce plastů a nesprávného zacházení s plastovými odpady. Mikroskopické částice plastů neboli mikroplasty byly nalezeny v Antarktidě, na mořském dně, v lidské krvi i v mateřské placentě. Některé studie poukazují na to, že mikroplasty nebo chemické látky na ně navázané negativně ovlivňují rozmnožování mořských živočichů nebo funkci lidského endokrinního systému.

Na třetím zasedání INC se vedly diskuse zejména o tom, zda omezit výrobu plastů, nebo se zaměřit pouze na nakládání s odpady. Konkrétní opatření zůstávají nadále předmětem jednání, stejně jako rozsah budoucí smlouvy. Státy Evropské unie prosazují, aby se opatření týkala celého životního cyklu plastových materiálů a výrobků, počínaje stádiem polymerizace, produktového designu, výroby, dále aspekty mezinárodního a domácího obchodu, udržitelné spotřeby, až po konec života plastových výrobků a nakládání se vzniklým plastovým odpadem. Jedná se o nesmírně rozsáhlou oblast, protože plasty a výrobky z nich zaujímají klíčové postavení v životech nás všech.

Kromě již zmíněných opatření má smlouva řešit chemické látky obsažené v plastech, mikroplasty a také téma, které je pro Českou republiku mimořádně důležité – zapojení principů a technologií cirkulární ekonomiky, kdy bude možné využívat plastové odpady jako materiálový zdroj. Z hlediska České republiky se jedná o jeden ze způsobů, jak překonat současnou krizi znečištění životního prostředí, které má dnes již planetární rozsah.

Finálním výstupem z třetího zasedání výboru je revidovaná verze návrhu textu budoucí smlouvy, která bude předložena jako materiál pro příští jednání v Kanadě v dubnu 2024. Smlouva by měla být finalizována v roce 2025.

Ilustrační foto Naja Bertolt JensenUnsplash

Související články