Vliv tlaku ve vodovodní síti na výsledky hospodaření s vodou

Sledování zásobních pásem s kontinuálním přenosem hodnot průtoků je prováděno denně vodohospodáři oblastí provozu sítě. U pásem kde není přenos průtoků, provádějí vyhodnocení průtoků do pásem vodohospodáři oblastí provozu sítě minimálně 1x měsíčně na základě odečtu měřidel. Hodnocení všech rozhodujících ukazatelů hospodaření s vodou v zásobních pásmech probíhá 1x čtvrtletně na společném jednání útvaru podpory výroby, jednotlivých oblastí provozu sítě, zákaznického útvaru a skupiny diagnostiky sítě.

Jako vstupní data jsou využívány tyto údaje :

  • VD – voda dodaná do pásma (m3), součet 3 měsíčních hodnot, stanovených na základě odečtu pásmových měřidel
  • VF – voda fakturovaná v pásmu (m3), čtvrtletní hodnoty dodané zákaznickým útvarem
  • VNF – voda nefakturovaná (m3), VNF = VD – VF
  • minimální noční průtok Qmin dosažený v pásmu v hodnoceném období (l/s/)
  • L skut – skutečná délka vodovodu v pásmu, pro výpočet počtu havárií na km vodovodní sítě
  • L přep – přepočtená délka vodovodu v pásmu, pro výpočet JÚ a Qmin/km sítě

Hodnotí se tyto ukazatele :

  • podíl vody nefakturované % VNF
  • jednotkový únik JÚ (tis.m3 VNF/km/rok)
  • počet tekoucích havárií na km sítě
  • minimální noční průtok Qmin/km sítě, dosažený v pásmu v hodnoceném období (l/s/km)

Způsob hodnocení zásobních pásem ukazatelem JÚ a % VNF byl v PVK zaveden cca před 14 lety a postupně byl zdokonalován a rozšířen o další ukazatele. V současné době je takto sledováno a vyhodnocováno 155 zásobních pásem z celkového počtu pásem 161. Na základě trendu a dosahovaných hodnot sledovaných ukazatelů v jednotlivých zásobních pásmech jsou přijímána opatření jak na straně dodávky vody (kontrola měřidel vody dodané, preventivní prohlídky vodovodní sítě, cílené vyhledávání poruch ve vytypovaných lokalitách, návrhy poruchových úseků k obnově) tak na straně fakturace (dodržování harmonogramu odečtů, vyhledávání černých odběrů, přesnost a citlivost odběratelských vodoměrů).

Bodové hodnocení zásobních pásem

Na začátku roku 2008 bylo dosavadní hodnocení zásobních pásem rozšířeno o bodové hodnocení, kdy jednotlivé sledované ukazatele hospodaření s vodou byly rozděleny dle dosahovaných hodnot do 5 kategorií a bodově ohodnoceny od 1 do 5 bodů. Přehled sledovaných ukazatelů, rozdělení do kategorií a bodové ohodnocení je patrné z následující tabulky :

KATEGORIE BODOVÉ
HODNOCENÍ
%VNF Počet tekoucích havárií na km sítě Qmin / km přepočt. délky sítě
VELMI DOBRÉ 1 0 – 15 0 – 3 0 – 0,3 0 – 0,2
DOBRÉ 2 15 – 25 3 – 6 0,3 – 0,5 0,2 – 0,4
PRŮMĚRNÉ 3 25 – 35 6 – 9 0,5 – 1 0,4 – 0,6
KRITICKÉ 4 35 – 50 9 – 13 1 – 3 0,6 – 0,8
VELMI KRITICKÉ 5 >50 >13 >3 >0,8

Pro ověření bodového hodnocení zásobních pásem byly použity výsledky hodnocení ukazatelů hospodaření s vodou za období roku 2006. Tyto výsledky byly zpracovány v říjnu 2007 a časový odstup od konce roku 2006 nám umožnil použít hodnoty vody fakturované z kategorie „změřeno“, tj. skutečně vyfakturované množství vody.

Výsledky všech zásobních pásem byly zpracovány do přehledné tabulky v Excelu, která umožňuje řazení pásem dle dosažených hodnot jednotlivých ukazatelů (sestupně i vzestupně) i dle celkových dosažených bodů. Takovýto přehled je velmi zajímavý a ilustrativní pro posouzení vazeb a souvislostí mezi sledovanými ukazateli hospodaření s vodou a jejich dosahovanými hodnotami v jednotlivých zásobních pásmech. Jako ukázka takto získaných výsledků je dále uvedena tabulka 10ti zásobních pásem s nejvyšším celkovým počtem bodů.

10 zásobních pásem s nejvyšším celkovým počtem bodů :

Číslo zás. pásma Název zásobního pásma %VNF Počet bodů JÚ                                                                         [tis.m3/km/rok] Počet bodů Počet tekoucích havárií na km sítě Počet bodů Qmin/km př. délky sítě  Počet bodů Bodové hodnocení celkem
331 GR. MALVAZINKY 56,72 5 33,27 5 1,06 4 0,97 4 18
132 GR. KOBYLISY – PŘES RV DAVÍDKOVA 62,74 5 16,45 5 1,14 4 0,55 3 17
144 ČS FLORA – PRO VINOHRADY A ŽIŽKOV 32,73 3 21,7 5 1,94 4 1,17 5 17
134 ČS FLORA – PŘES RV MILÍČOVA 25,78 3 19,75 5 1,68 4 0,8 4 16
146 GR. KLÍČOV – PRO HLOUBĚTÍN 37,77 4 8,44 3 1,44 4 1,25 5 16
239 GR. KOZINEC PRO KOŠÍK, ZAHRADNÍ MĚSTO, SÍDLIŠTĚ SKALKU 43,23 4 15,57 5 1,06 4 0,57 3 16
321 GR. JESENICE – RV ŽVAHOV – PROSLUNĚNÁ 56,68 5 19,39 5 0,61 3 0,54 3 16
405 ČS VYPICH – PRO PETŘINY A BÍLOU HORU 39,28 4 16,05 5 1,11 4 0,55 3 16
118 GR. LÁDVÍ III. – PŘES RV LIBERECKÁ – PRO  BULOVK. +109 A 137 25,32 3 10,22 4 5,98 5 0,59 3 15
122 GR. LÁDVÍ II. – PŘES RV VYSOČANSKÁ 74,2 5 16,14 5 0,58 3 0,25 2 15

Vliv tlaku na hodnotu ukazatelů hospodaření s vodou

Skutečnost, že tlak ve vodovodním potrubí významně ovlivňuje úniky vody z vodovodní sítě, je všeobecně známa a respektována. Závislost úniku vody otvorem v potrubí na tlaku je teoreticky podložena a propočítána v tabulkách a nomogramech pro různé velikosti otvorů a různé hodnoty tlaků. Jsou známy i praktické výsledky snížení množství dodávané (ale i fakturované) vody do některých lokalit, ve kterých byl trvale nebo přechodně snižován tlak ve vodovodní síti.

Na vodovodní síti, provozované PVK byl v roce 2004 proveden výpočet hydrostatického tlaku pro všechny úseky, které byly zahrnuty v systému GIS. Metodika výpočtu byla publikována v literatuře [1]. Velmi zajímavým a trochu překvapivým závěrem této práce bylo to, že průměrný hydrostatický tlak v pražské vodovodní síti je 0,6 MPa a že téměř na polovině vodovodní sítě (1431 km) je tlak větší než 0,6 MPa. Pro dosahování nízkých hodnot ztrát vody ve vodovodní síti je to jistě nepříznivý faktor. Stanovení tlakových poměrů v jednotlivých zásobních pásmech umožnilo provozovateli porovnat dosahované hodnoty dlouhodobě sledovaných ukazatelů hospodaření s vodou v zásobních pásmech s různými hydrostatickými tlaky a tak prakticky ověřit vliv tlaku na výsledky hospodaření s vodou v běžných provozních podmínkách.

Pro tyto účely byla pásma seřazena dle hodnoty průměrného hydrostatického tlaku v pásmu a rozdělena do 3 kategorií: s tlakem do 0,5 MPa (52 pásem), s tlakem 0,5 – 0,6 MPa (53 pásem) a s tlakem nad 0,6 MPa (50 pásem). V jednotlivých tlakových kategoriích byly spočítány průměrné hodnoty ukazatelů hospodaření s vodou, dosažených v letech 2004, 2005, 2006 a 2007. Výpočet byl proveden pro ukazatele: jednotkový únik JÚ, minimální průtok na km přepočtené délky Qmin a počet tekoucích poruch na km sítě. Ukazatel podíl nefakturované vody (% VNF) nebyl do tohoto hodnocení zahrnut, protože jeho hodnota je závislá především na objemu vody dodané do pásma a s délkou provozované vodovodní sítě v pásmu, jakožto reprezentativní jednotkou pro posuzování technického stavu sítě, přímo nesouvisí.

Výsledky tohoto postupu jsou uvedeny v následující tabulce a grafech :

Ukazatel Pásma s prům. tlakem > 0,6 MPa Pásma s prům.tlakem   0,5 – 0,6 MPa Pásma s prům. tlakem < 0,5 MPa
Index Index Index
prům. JÚ 2004 11,70 1,58 7,39 1,00 4,92 0,67
prům. JÚ 2005 7,76 1,71 4,54 1,00 1,75 0,39
prům. JÚ 2006 6,81 2,06 3,31 1,00 1,61 0,49
prům. JÚ 2007 6,11 2,06 2,96 1,00 1,31 0,44
průměrný index JÚ   1,85   1,00   0,50
prům. Qmin 2004 0,60 2,22 0,27 1,00 0,19 0,70
prům. Qmin 2005 0,44 1,47 0,30 1,00 0,18 0,60
prům. Qmin 2006 0,40 1,60 0,25 1,00 0,16 0,64
prům. Qmin 2007 0,35 1,52 0,23 1,00 0,18 0,78
průměrný index Qmin   1,70   1,00   0,68
počet havárií /km 2004 1,66 1,23 1,35 1,00 0,93 0,69
počet havárií /km 2005 1,75 1,72 1,02 1,00 0,75 0,74
počet havárií /km 2006 1,57 1,51 1,04 1,00 0,80 0,77
počet havárií /km 2007 1,25 1,36 0,92 1,00 0,64 0,80
průměrný index počtu havárií   1,46   1,00   0,75
průměrný index – celkový   1,67   1,00   0,64

Pozn.:

Hodnoty JÚ jsou uvedeny v tis. m3 VNF / km / rok

Hodnoty Qmin jsou uvedeny v l / s / km

Z tabulky i grafů je zřejmý poměrně výrazný vliv velikosti hydrostatického tlaku ve vodovodní síti na hodnotu sledovaných ukazatelů hospodaření s vodou a tedy i na velikost úniků vody z vodovodní sítě. Pokud bychom hodnotám sledovaných ukazatelů JÚ, Qmin a počtu havárií/km sítě pro hodnocená pásma s tlakem 0,5 – 0,6 MPa přiřadili koeficient 1, pak pro hodnocená pásma s tlakem do 0,5 MPa vychází pro průměrné hodnoty těchto ukazatelů celkový průměrný koeficient 0,64 a pro hodnocená pásma s tlakem nad 0,6 MPa vychází celkový průměrný koeficient 1,67.

Závěr

Provedené hodnocení vybraných ukazatelů hospodaření s vodou v zásobních pásmech pražské vodovodní sítě s různými průměrnými hydrostatickými tlaky potvrdilo výrazný vliv tlaku ve vodovodní síti na výsledky hospodaření s vodou. Z hlediska správce a provozovatele vodovodního systému je třeba urychlit postup optimalizace tlakových poměrů ve vodovodní síti včetně výstavby redukčních šachet a souvisejících rekonstrukcí a úprav vodovodní sítě.

Z hlediska vývoje metodiky hospodaření s vodou a objektivního hodnocení různých vodovodních systémů s různými (resp. výrazně odlišnými) hodnotami průměrného hydrostatického tlaku ve vodovodních sítích bude do budoucna patrně vhodné i stanovení odlišných přípustných mezí dnes používaných ukazatelů hospodaření s vodou pro jednotlivá tlaková rozmezí.

Literatura

[1] Ing. Jan Kobr, Plošné stanovení tlakových poměrů ve vodovodní síti, Stavební obzor 2006, č.8, str. 247

Ing. Jiří Kobr, Ing. Jan Kobr, Ph.D., Jiří Marek
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Praha
jiri.kobr@pvk.cz , jan.kobr@pvk.cz , jiri.marek@pvk.cz

Související články