VYDANÉ ČSN – DUBEN 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 36/19
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

VYDANÉ ČSN

ČSN ISO 10005 (01 0332)
kat.č. 507192
Management kvality – Směrnice pro plány kvality;
Vydání: Duben 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 10005 (01 0332) Systémy managementu kvality – Směrnice pro plány kvality; Vydání: Červen 2006

ČSN ISO 129-1 (01 3130)
kat.č. 507193
Technická dokumentace produktu (TPD) – Kótování a tolerování – Část 1: Obecné zásady;
Vydání: Duben 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 129-1 (01 3130) Technické výkresy – Kótování a tolerování – Část 1: Všeobecná ustanovení;
Vydání: Srpen 2005

ČSN ISO 129-5 (01 3130)
kat.č. 507194
Technická dokumentace produktu – Kótování a tolerování – Část 5: Kótování
kovových konstrukcí;
Vydání: Duben 2019

ČSN EN ISO 4064-2 (25 7811)
kat.č. 506747
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu – Část 2: Zkušební metody;
(idt ISO 4064-2:2014); Vydání: Duben 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 4064-2 (25 7811) Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu – Část 2: Zkušební metody;
Vyhlášena: Prosinec 2017

ČSN EN ISO 11296-3 (64 6420)
kat.č. 507082
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek
a stokových sítí uložených v zemi – Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími
trubkami;
(idt ISO 11296-3:2018); Vydání: Duben 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 11296-3 (64 6420) Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek
a stokových sítí uložených v zemi – Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami;
Vydání: Listopad 2011

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 60812 (01 0675)
kat.č. 507219
Techniky analýzy bezporuchovosti systémů – Postup analýzy způsobů a důsledků
poruch (FMEA);
Vydání: Leden 2007
Změna Z1; Vydání: Duben 2019

Související články