Vydané ČSN – duben 2020

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN ISO 2041 (01 1400)
kat.č. 509499
Vibrace, rázy a monitorování stavu – Slovník;
Vydání: Duben 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 2041 (01 1400) Vibrace, rázy a monitorování stavu – Slovník; Vydání: Říjen 2010

ČSN EN ISO/IEC 80079-20-1 (33 2320)
kat.č. 509912
Výbušné atmosféry – Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par – Zkušební metody a data;
(idt ISO/IEC 80079-20-1:2017); (idt ISO/IEC 80079-20-1:2017/COR1:2018); Vydání: Duben 2020 S účinností od 2022-04-30 se zrušuje ČSN EN 60079-20-1 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par – Zkušební metody a data; Vydání: Listopad 2010

ČSN ISO/IEC 20546 (36 9008)
kat.č. 509482
Informační technologie – Data velkého objemu – Přehled a slovník;
Vydání: Duben 2020

ČSN EN 1127-1 ed. 3 (38 9622)
kat.č. 509914
Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1: Základní koncepce a metodika;
Vydání: Duben 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1127-1 ed. 3 (38 9622) Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1: Základní koncepce a metodika; Vyhlášena: Leden 2020 S účinností od 2022-02-28 se zrušuje ČSN EN 1127-1 ed. 2 (38 9622) Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1: Základní koncepce a metodika; Vydání: Leden 2012

ČSN ISO 19220 (64 3175)
kat.č. 510014
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Směsi kopolymerů styrenu (SAN+PVC) *);
Vydání: Duben 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1565-1 (64 3175) Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Směsi kopolymerů styrenu (SAN+PVC) – Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém; Vydání: Červen 2005

ČSN EN 16777 (66 5224)
kat.č. 510000
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška na neporézních površích bez mechanického působení k hodnocení virucidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků používaných v oblasti zdravotnictví – Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2);
Vydání: Duben 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16777 (66 5224) Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška na neporézních površích bez mechanického působení k hodnocení virucidních účinků chemických dezinfekčních přípravků používaných v oblasti zdravotnictví – Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2); Vyhlášena: Červen 2019

ČSN EN ISO 5815-1 (75 7520)
kat.č. 510047
Kvalita vod – Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BODn ) – Část 1: Zřeďovací a očkovací metoda s přídavkem allylthiomočoviny;
(idt ISO 5815-1:2019); Vydání: Duben 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1899-1 (75 7517) Jakost vod – Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n dnech (BSKn) – Část 1: Zřeďovací a očkovací metoda s přídavkem allylthiomočoviny; Vydání: Únor 1999

ČSN EN ISO 18635 (75 7598)
kat.č. 510045
Kvalita vod – Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) v sedimentech, čistírenském kalu a plaveninách – Metoda plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS) s použitím negativní chemické ionizace a elektronového záchytu (ECNI);
(idt ISO 18635:2016); Vydání: Duben 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 18635 (75 7598) Kvalita vod – Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) v sedimentech, čistírenském kalu a plaveninách – Metoda plynové chromatografie – hmotnostní spektrometrie (GC-MS) s použitím negativní chemické ionizace a elektronového záchytu (ECNI); Vyhlášena: Říjen 2016

ČSN ISO 20761 (75 9021)
kat.č. 510001
Opětovné využití vody v městských oblastech – Směrnice pro hodnocení bezpečnosti opětovného využití vody – Hodnocené ukazatele a metody;
Vydání: Duben 2020

Změny ČSN

ČSN EN ISO 129-1 (01 3130)
kat.č. 509899
Technická dokumentace produktu (TPD) – Kótování a tolerování – Část 1: Obecné zásady;
Vydání: Duben 2019 Změna Z1; (idt ISO 129-1:2018); (Označení ČSN ISO 129-1 se mění na ČSN EN ISO 129-1.) Vydání: Duben 2020

ČSN EN 1127-1 ed. 2 (38 9622)
kat.č. 509915
Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1: Základní koncepce a metodika; Vydání: Leden 2012 Změna Z1; Vydání: Duben 2020

Normy schválené jako ČSN

ČSN EN ISO 10642 (02 1144)
kat.č. 509184
Spojovací součásti – Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem;
EN ISO 10642:2019; ISO 10642:2019; Platí od 2020-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 10642 (02 1144) Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem; Vydání: Srpen 2004

ČSN EN ISO 21968 (03 8193)
kat.č. 509185
Nemagnetické kovové povlaky na kovových a nekovových podkladových materiálech – Měření tloušťky povlaku – Metoda vířivých proudů využívající fázových změn;
EN ISO 21968:2019; ISO 21968:2019; Platí od 2020-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 21968 (03 8193) Nemagnetické kovové povlaky na kovových a nekovových podkladových materiálech – Měření tloušťky povlaku – Metoda vířivých proudů využívající fázových změn; Vydání: Únor 2006

ČSN EN ISO 9455-16 (05 0066)
kat.č. 509188
Tavidla pro měkké pájení – Zkušební metody – Část 16: Zkouška účinnosti tavidla, metoda smáčecích vah;
EN ISO 9455-16:2019; ISO 9455-16:2019; Platí od 2020-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 9455-16 (05 0066) Tavidla pro měkké pájení – Zkušební metody – Část 16: Zkouška účinnosti tavidla, metoda smáčecích vah; Vydání: Květen 2014

ČSN EN ISO 15607 (05 0311)
kat.č. 509189
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Obecná pravidla;
EN ISO 15607:2019; ISO 15607:2019; Platí od 2020-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15607 (05 0311) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Všeobecná pravidla; Vydání: Srpen 2004

ČSN EN ISO 15609-1 (05 0312)
kat.č. 509187
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování – Část 1: Obloukové svařování;
EN ISO 15609-1:2019; ISO 15609-1:2019; Platí od 2020-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15609-1 (05 0312) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování – Část 1: Obloukové svařování; Vydání: Červenec 2005

ČSN EN ISO 15609-2 (05 0312)
kat.č. 509186
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování – Část 2: Plamenové svařování;
EN ISO 15609-2:2019; ISO 15609-2:2019; Platí od 2020-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15609-2 (05 0312) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování – Část 2: Plamenové svařování; Vydání: Leden 2003

ČSN EN ISO 14644-3 (12 5301)
kat.č. 509197
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí – Část 3: Zkušební metody;
EN ISO 14644-3:2019; ISO 14644-3:2019; Platí od 2020-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 14644-3 (12 5301) Čisté prostory a příslušné řízené prostředí – Část 3: Zkušební metody; Vyhlášena: Červen 2006

ČSN EN ISO 5167-6 (25 7710)
kat.č. 509200
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 6: Klínové průtokoměry;
EN ISO 5167-6:2019; ISO 5167-6:2019; Platí od 2020-05-01

ČSN EN ISO 20456 (25 7740)
kat.č. 509201
Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech – Pokyn pro použití indukčních průtokoměrů pro vodivé kapaliny;
EN ISO 20456:2019; ISO 20456:2017; Platí od 2020-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 6817 (25 7740) Měření průtoku vodivých kapalin v uzavřených profilech – Metoda užívající indukční průtokoměry; Vydání: Březen 1997 ČSN EN 29104 (25 7741) Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech. Metody hodnocení činnosti indukčních průtokoměrů kapalin (ISO 9104:1991); Vydání: Říjen 1995

ČSN EN 13071-3 (26 9383)
kat.č. 509040
Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 I, zdvihané shora a vyprázdňované spodem – Část 3: Doporučená zdvihací spojení;
EN 13071-3:2019; Platí od 2020-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13071-3 (26 9383) Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 l, zdvihané shora a vyprázdňované spodem – Část 3: Doporučená zdvihací spojení; Vydání: Duben 2012

ČSN EN ISO 21253-1 (75 7549)
kat.č. 509290
Kvalita vod – Metody pro analýzu většího počtu látek – Část 1: Kritéria pro identifikaci cílových látek plynovou a kapalinovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií;
EN ISO 21253-1:2019; ISO 21253-1:2019; Platí od 2020-05-01

ČSN EN ISO 21253-2 (75 7549)
kat.č. 509291
Kvalita vod – Metody pro analýzu většího počtu látek – Část 2: Kritéria pro kvantitativní stanovení organických látek;
EN ISO 21253-2:2019; ISO 21253-2:2019; Platí od 2020-05-01

ČSN EN ISO 13854 (83 3211)
kat.č. 508956
Bezpečnost strojních zařízení – Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla;
EN ISO 13854:2019; ISO 13854:2017; Platí od 2020-05-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 349+A1 (83 3211) Bezpečnost strojních zařízení – Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla; Vydání: Prosinec 2008

Související články