Vydané ČSN – Únor 2020

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN 75 6406
kat.č. 509454
Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení (ZZ) vypouštěnými do stokové sítě pro veřejnou potřebu;
Vydání: Únor 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN 75 6406 Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení; Vydání: Duben 1996

ČSN EN 12873-3 (75 7333)
kat.č. 509659
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě – Vliv migrace – Část 3: Zkušební metoda pro ionexové pryskyřice a sorbenty;
Vydání: Únor 2020 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12873-3 (75 7333) Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě – Vliv migrace – Část 3: Zkušební metoda pro ionexové pryskyřice a sorbenty; Vyhlášena: Srpen 2019

Schválené ČSN

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN 12954 (03 8355)
kat.č. 508737
Obecné zásady katodické ochrany pozemních kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě+); EN 12954:2019; Platí od 2020-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12954 (03 8355) Katodická ochrana kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě – Všeobecné zásady a aplikace na potrubí; Vydání: Září 2001

ČSN EN 17150 (64 6445)
kat.č. 508792
Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody – Zkušební metoda pro stanovení krátkodobé pevnosti v tlaku v nádržích;
EN 17150:2019; Platí od 2020-03-01

ČSN EN 17151 (64 6447)
kat.č. 508791
Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody – Zkušební metoda pro stanovení dlouhodobé pevnosti v tlaku v nádržích;
EN 17151:2019; Platí od 2020-03-01

ČSN EN 17152-1 (64 6449)
kat.č. 508790
Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody – Nádrže používané pro infiltraci, útlum a skladovací systémy – Část 1: Specifikace pro PP a PVC-U nádrže pro zachycení nadměrných dešťových srážek;
EN 17152-1:2019; Platí od 2020-03-01

Související články