Význam EPD (Environmental Product Decleration) a jeho přínos pro vodárenství

Posuzování potrubních sítí z hlediska celého životního cyklu stavby přináší celkové snížení investiční, provozní náročnosti i ekologické zátěži potrubních sítí. Pro posuzování obnovy a výstavby potrubních sítí z hlediska životního cyklu stavby jsou nejdůležitějšími parametry praxí ověřená provozní životnost a spolehlivost. Technicko-provozní atributy materiálů potrubních sítí mají přímý vliv na investiční a zejména provozní náklady včetně dopadu na životní prostředí. Výsledkem uvedených procesů a součástí posuzování shody je i posuzování dopadů výrobků na životní prostředí formou posuzování a deklarování tzv. Environmentálního prohlášení produktu (Environmental Product Declaration – EPD).

Příspěvek z odborné konference POTRUBÍ 2023

Ve srovnání s alternativními formáty dokladů, jako jsou různé ekoznačky a vlastní deklarované štítky, které pokrývají pouze dílčí aspekty, pokrývají dokumenty EPD celou strukturu produktu a služeb dle mezinárodních norem. Mít dokument EPD pro produkt neznamená, že z hlediska životního prostředí je deklarovaný produkt lepší nebo horší než alternativy. Veřejné dokumenty EPD je ale možné vzájemně porovnávat s jinými výrobky, EPD produktu se používá dle mezinárodních norem ke sdělování výsledků a posouzení životního cyklu vlivu produktu (nebo služby) na životní prostředí. To se ze současného evropského hlediska stává důležitým argumentem při výběru trubních materiálů.

EPD je soubor měřitelných informací o vlivu produktu nebo služby na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu a zejména dopadu na životní prostředí. Tyto informace se zjišťují metodou Analýzy životního cyklu (Life cycle assessment – LCA) dle ISO norem a mohou být ještě doplněny různými dalšími údaji, jež jsou považovány za podstatné. Celý proces od zpracování, ověření a certifikaci EPD je vymezen normou ISO 14025. Samotné EPD se zpracovává na základě Pravidel produktových kategorií (Product Category Rules – PCR). Jde tedy o podrobný průkaz produktu o jeho vlivu na životní prostředí.

EPD musí projít ověřením, zda jeho obsah a formát odpovídají dané metodice zpracování dle norem. Potom může být oficiálně zaregistrováno s oprávněním používat logo EPD a uvedeno ve veřejně přístupné databázi na internetu, která je tak zdrojem vědecky ověřených informací o vlivu produktů na životní prostředí, které umožňuje porovnávat jednotlivé výrobky mezi sebou. Dokument EPD s těmito údaji musí být veřejně přístupný (www.environdec.com/home) a údaje v něm obsažené musí být ověřitelné.

Proces EPD se skládá ze dvou klíčových dokumentů a to z podkladové zprávy o výrobku, která obsahuje systematické, výrobní a komplexní shrnutí projektu/výrobku dle LCA/TCO (není součástí veřejné komunikace) a veřejných dokumentů EPD, které poskytují veřejné výsledky LCA/TCO pro odbornou veřejnost.

Výpočetní software TCO/LCA

Jak již bylo řečeno, podkladem posouzení EPD vychází z posouzení TCO Total Cost of Ownership (Celkové náklady vlastnictví) a LCA Life Cycle Assessment (Posouzení životního cyklu). Výpočetní software společnosti SAINT-GOBAIN PAM je veřejný nástroj pro výpočet TCO potrubní sítě v celém životním cyklu a její environmentální stopy. Tyto programy abízí komplexní porovnání jednotlivých potrubních systémů dle celkové finanční částky, kterou vlastník a provozovatel bude muset vynaložit během celého životního cyklu potrubí a dle vlivu na životní prostředí. Tento program byl vyvinut poradenskou společností v oblasti finančních analýz hodnocení životního cyklu QUANTIS společně s týmem odborníků v oboru trubních sítí. Metodika byla přezkoumána poradenskou a auditorskou společností EY France a University of California, Berkeley USA.

Účelem tohoto programu je posouzení trubních systémů z hlediska celkových nákladů životního cyklu a ekologické stopy. Může porovnat systémy z tvárné litiny, polyetylenu, PVC, sklolaminátu nebo oceli. Slouží k posouzení volby potrubních materiálů a tvorby technických standardů na základě celkové ekonomické hodnoty a náročnosti investice v rozsahu celého životního cyklu stavby a environmentálních vlastností trubních systémů. Hodnocení a výpočet se vztahuje na funkční jednotku jako základ pro porovnání různých trubních systémů: Doprava vody ve vodotěsné trubce po dobu 100 let v dané délkové jednotce „x“ metrů, při daném průtoku a provozním tlaku.

Hodnocení životního cyklu odpovídá normě ČSN ISO 15686-5: Budovy a jiné stavby -Plánování životnosti, Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu a posouzení environmentální stopy jednotlivých potrubních systémů.

Hodnocení celkových nákladů vlastnictví TCO jako ekonomické hodnoty investice v rozsahu celého životního cyklu stavby se vypočítá sečtením investičních nákladů, provozních náklady a nákladů spojených s koncem životnosti. Investiční náklady zahrnují pořízení potrubního materiálu, jeho pokládku atd. Provozní náklady se skládají z nákladů na provoz, údržbu, čerpání, opravy, úniky, popř. další škody apod. Náklady na konec životnosti pak zahrnují např. odstranění potrubí a jeho likvidaci, příjmy z jeho druhotného využití atd. Nástroj zohledňuje i parametry, jako jsou finanční podmínky úvěrů, dotace, diskontní sazba, vývoj cen vody a energie apod.

Hodnocení životního cyklu LCA je zaměřeno na posouzení environmentální stopy a porovnání environmentálních vlastností trubních systémů z různých materiálů (tvárná litina, polyetylen, PVC, sklolaminát a ocel). LCA vyhodnocuje:

  • globální oteplování = uhlíkovou stopu (vyjádřenou v kg CO2eq),
  • odběr vody = množství odebrané vody ze zdrojů (vyjádřeno v m3),
  • čerpání abiotických zdrojů = množství spotřebovaných fosilních paliv jako ropa, uhlí, zemní plyn apod. (vyjádřeno v MJ).

Funkční jednotka je stejná jako u TCO, hodnocení „od kolébky k hrobu“ je založeno na normách o hodnocení životního cyklu ČSN EN ISO 14040: Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova a ČSN EN ISO 14044: Požadavky a směrnice.

Jak pracuje simulace TCO/LCA? Uživatel softwarového nástroje vyplní na základě konkrétní situace, projektu nebo studie vstupní data (jmenovitý průměr, délku sítě, provozní tlak, jmenovitý průtok, charakter sítě (gravitační nebo výtlačný), výškové převýšení, prostředí (intravilán / extravilán / smíšený). Obecné finanční informace se vztahují k provozním a materiálovým cenám, k předpokládanému zvyšování cen elektřiny, vody apod. Data dále zohledňují i přepravní parametry (vzdálenost výroby trubek od místa pokládky, způsoby dopravy atd.). Jeden z hlavních parametrů jsou podmínky pokládky a typu uložení (ceny zemních prací, montáže, kontroly spojů, oprav, instalace doplňkové katodické ochrany a dalších nákladů). Důležité data se vztahují k provozu (poruchovost, průměrné náklady na opravu, lineární index netěsnosti, nárůst nákladů na čerpání, náklady na provoz katodické ochrany a další). V současné době se dostává do popředí ukazatel nákladů spojených s koncem životnosti (likvidace, skládkování nebo naopak zisk z odkupu, recyklace). Je možno vyplnit data pro 4 různé technické scénáře porovnání návrhů trubních materiálů.

Po provedení výpočtu jsou výstupními informacemi tabulky a porovnávací grafy. TCO hodnocení je závislé na délce provozní životnosti, poruchovosti, nákladů na čerpání a další. LCA posouzení je specifikováno uhlíkovou stopou, odběrem / spotřebou vody a čerpáním abiotických zdrojů.

Zpracování EPD

Postup zpracování EPD spočívá zejména v dodržování mezinárodních norem a:

  • ve zpracování podrobných schémat výroby od získání surovin, výroby, instalace až po likvidaci potrubí
  • v definici jednotkových výrobních, dopravních, instalačních, provozních a likvidačních procesů na všech úrovních životního procesu potrubí
  • v definici deklarované funkční jednotky produktu
  • v definici všech jednotkových procesů, kde je nutno získat relevantní data sledování vstupů a výstupů
  • v aplikaci všech dat dle mezinárodních norem směřujících ke zpracování EPD

EPD obsahuje měřitelné informace o vlivu produktu na životní prostředí získané na vědeckém základě dle mezinárodních norem – např. přesné materiálové složení produktu, zdroje a spotřeby surovin, energie v jednotlivých fázích jeho životního cyklu a míru emisí přispívajících ke skleníkovému efektu, poškozování ozónové vrstvy, okyselování půdy a vody, eutrofizaci vod a tvorbě fotochemických oxidantů. Získání těchto údajů je založeno právě na metodice posouzení životního cyklu LCA/TCO a samotné výsledné prohlášení je konečným výstupem obsahujícím informace o produktu s přehledně uspořádanými výsledky pro dokument EPD.

EPD lze použít pro všechny výrobky nebo služby. Neexistují žádná omezení, které produkty dle EPD mohou mít, protože neexistují žádná kritéria environmentální výkonnosti, která musí být splněna. EPD poskytuje porovnatelné informace v rámci stejné skupiny produktů, které jsou založeny na stejných pravidlech kategorie produktů. EPD obsahuje ověřené informace, dokument je ověřený třetí nezávislou stranou, dává informacím důvěryhodnost a může se stát velmi vhodným nástrojem pro zadávání zakázek nebo výběr trubního materiálu.

Celá tato oblast se ve stavebnictví dotýká problematiky souhrnně nazývané „udržitelná výstavba“. V rámci EU bylo v roce 2011 publikováno sdělení Evropské komise nazvané „Plán pro Evropu účinněji využívající přírodní zdroje“. Pro oblast stavebnictví zde byla identifikována na jedné straně velká spotřeba / čerpání přírodních zdrojů a na druhé straně velký potenciál možných úspor. Soubor nově vytvořených norem řady EN 15000 poskytuje jednotný evropský systém pro posuzování udržitelnosti stavebních materiálů, který je založený na přístupu zohledňujícím jejich životní cyklus a jehož hlavním cílem je umožnit porovnatelnost ekonomických a ekologických výsledků. Posouzení udržitelnosti, provedené dle těchto norem, kvantifikuje dopady a aspekty environmentálních, sociálních a ekonomických vlastností staveb nebo materiálů pomocí kvantitativních i kvalitativních indikátorů.

V oblasti stavebních produktů význam této problematiky stoupá i v návaznosti na zařazení 7. základního požadavku do CPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 – CPR), které předpokládá postupnou a trvalou tvorbu EPD = environmentálních prohlášení o produktu, kde základním nástrojem je LCA/TCO.

EPD signalizuje závazek výrobců měřit a snižovat dopady svých výrobků a služeb na životní prostředí a deklaruje tyto dopady transparentním způsobem. S EPD výrobci uvádějí srovnatelná, objektivní a třetí stranou ověřená data, která ukazují environmentální vlastnosti jejich produktů a služeb.

Ing. Miroslav Pfleger
technicko-výkonný ředitel
SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.
www.pamlinecz.cz

Související články