Ing. Václav Šmíd, Libuše Nezdarová
technicko-investiční oddělení
CHEVAK CHEB, a.s.

Úvod

V rámci rekonstrukcí a obnovy vodohospodářského majetku společnost CHEVAK Cheb, a.s. již využívá dlouhodobě bezvýkopových metod při výměně nebo sanacích vodovodů a kanalizací.

Realizované bezvýkopové technologie:

 • Řízené protlaky
 • Výměny potrubí vytažením stávajícího (metoda Hydros)
 • Výměny potrubí rozrušením stávajícího potrubí a zatažením nového (berstlining)
 • Vložkování rukávem – potrubí vytvrzované na místě- dále jen CIPP – Cured In Place Pipe
 • Zatahování pevného potrubí do stávajícího (relining)
 • Sanace porubí cementací nebo polyuretanovým nástřikem

První instalace CIPP technologie v CHEVAK Cheb, a.s.

První instalace CIPP technologie byla provedena v roce 1997 v Mariánských Lázních na ul. Husova. Jednalo se o stoku DN 500 a úsek dlouhý 60m uložený pod tratí ČD v hloubce 8,8 – 9,2m. Problematické uložení stoky bylo důvodem pro zkoušku u nás nové a neznáme technologie. Tato instalace byla v zásadě předváděcí stavba, která předvedla nová zajímavá poznání a to nejen v rychlém způsobu provádění rekonstrukcí stávající kanalizační sítě v zástavbě.

Proběhlo standardní poptávkové řízení a bylo osloveno 6 firem na provedení prací. Zadání bylo jednoduché: popis stoky, situace, kamerová prohlídka. Z došlých 4 nabídek byl vybrán zhotovitel, který stavbu provedl ve spolupráci s německým dodavatelem. Tloušťka rukávu byla určena dodavatelem a byla použita technologie s názvem KM INLINER.

Výskyt lázeňských oblastí s ochranou léčivých přírodních zdrojů v území okresu Cheb  častokrát omezuje stavební činnost při realizaci obnovy potrubí otevřeným výkopem. Důvodem je riziko změny hydrogeologických podmínek nebo i možná kontaminace podzemních vod. Proto bylo rozhodnuto, že v budoucnu bude vhodné provádět obnovy kanalizací i bezvýkopovými metodami.

Další instalace CIPP technologie v CHEVAK Cheb, a.s.

Další instalace CIPP technologie byla provedena poměrně záhy – v roce 1998, 1999 a opět v Mariánských Lázních. Vzhledem k velmi častému výskytu léčivých pramenů v blízkosti kanalizačních stok je při každé sanaci nutný souhlas Českého inspektorátu lázní (ČIL) a mnohdy je vyžadována i přítomnost hydrogeologa na stavbě. Pro některé opravy bezvýkopovými metodami jsme museli také zpracovat studii posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

Proto jsme v historické části Chebu provedli malou stavbu – sanace kanalizace DN 400/600 mm v délce 13 m. Záměrem této stavby bylo prokázat, že tato technologie neovlivní chemismus okolního prostředí natolik, aby byla ohrožena jeho kvalita (proveden atmogeochemický průzkum). Do netěsného potrubí byl osazen ochranný preliner a byla zatažena plstěná vystýlka KAWO, sycená epoxidovou pryskyřicí, užívaná pro sanaci vodovodních řadů.

V roce 2001-2002 proběhla realizace akce Bezvýkopové rekonstrukce kanalizace – Mariánské Lázně 1. a 2. etapa v celkové výši 157 mil Kč financovaná z projektu CBC Phare (60 % dotace). V rámci této akce byly také provedeny obnovy kanalizace z více jak ze dvou třetin bezvýkopovými technologiemi a to vložkováním v délce 5 683 m, berstlining a relining v délce 1 932 m. Opět se jednalo o instalaci v 1. a 2. ochranném pásmu léčivých pramenů. Byla prováděna instalace plstěných rukávců sycených epoxidovými pryskyřicemi a s prelinerem. Toto znamenalo značné prodražení projektu. V té době svou lokalizací v lázeňském území a zejména rozsahem, nebyla v Evropě obdobná stavba realizována Dokladem tohoto je získání zvláštní ceny odborné poroty FOR ARCH Karlovy Vary Stavba Kraje roku 2003 a získání celosvětového titulu stavba roku za použití bezvýkopových technologií na Mezinárodní konferenci bezvýkopových technologií v Hamburku v roce 2004. Dále byla tato akce oceněna v rámci SOVAK jako Vodohospodářská stavba roku 2005.

Způsob zadávání zakázek na CIPP technologie v CHEVAK Cheb, a.s. v minulosti

Zakázky byly zadávány u velkých akcí s projektovou dokumentací s jasně daným typem vložky a projektantem navrženou tloušťkou nebo jednoduchým způsobem, kdy účastníkům soutěže byl dodán:

 • monitoring potrubí formou videokazet spolu s protokoly
 • situační nákres a hloubky šachet
 • základní údaje (informace o dopravě)

Vyhodnocení stavu potrubí na základě poskytnutého monitoringu prováděl dodavatel a dodavatel také určil tloušťku stěny – uvedena v nabídce. Statický návrh tloušťky stěny formou statického výpočtu účastníci soutěže nedodávali. Vzorky rukávů ze stavby jsme neodebírali ani netestovali.

Výsledkem bylo, že jsme někdy dostali cenové nabídky od různých dodavatelů s různými tloušťkami stěn – např. tl. 12mm nebo 16 mm. Protože každý dodavatel používal jinou technologii a jiné materiály a také jsme neměli informace o různých technických vlastnostech použitých sanačních vložek, nedokázali jsme posoudit, který návrh (tloušťka stěny) je správný, ačkoli návrh dodavatelé dokládali statickým výpočtem, téměř všechny v cizím jazyce a různými zadávacími parametry. Spoléhali jsme na dodavatele a institut záruční doby a odbornost dodavatele.

První instalace UV technologie v CHEVAK Cheb, a.s.

Informace o možnosti využití sklolaminátových vložek vytvrzovaných UV lampami nám byly známé již v roce 2004, avšak vzhledem k příliš vysoké ceně tato metoda nebyla námi využívána.

O instalaci první UV technologie nás přesvědčila vhodnost použití v citlivém lázeňském prostředí, nebyla možnost úniku sytící pryskyřice a již srovnatelná cena s plstěnými rukávy. Přesto v některých místech, v lázeňském prostředí byl instalován preliner.

Při hodnocení inverzních a sklolaminátových rukávů v jednom výběrovém řízení byly neustále posuzovány velice rozdílné nabídky v navržené síle stěn vložek, díky různým technickým vlastnostem nabízených materiálů, ovšem nedokázali jsme toto přesně hodnotit. Informace o vlastnostech používaných vložek a sílu stěny rukávce určoval dodavatel dle svého uvážení.

První instalaci UV technologie provedl vybraný dodavatel ve Františkových Lázních ulici Budovatelská v roce 2008 u profilů potrubí DN 200 – 300 v délce 213m a tloušťka stěny rukávce byla 4,2mm.

Současné zadání CIPP zakázek

Impulsem pro změnu zadávání CIPP zakázek bylo seznámení se se zkušenostmi a metodami zadávání zakázek ve Spolkové republice Německo a to v roce 2012. Díky informaci, že na trhu existují sanační vložky s různými mechanickými parametry, jsme se rozhodli pro zadávání CIPP zakázek s přesnými podklady pro statický výpočet dle
ATV M 27-2. Statický výpočet se zadanými parametry a v českém jazyce dodává uchazeč o zakázku spolu s nabídkou.

V zadání jsou kromě obecných informací uvedeny také kompletní informace, které dodavatel potřebuje ke statickému výpočtu tloušťky stěny. Jediným údajem, který musí dodavatel doplnit do statického výpočtu, jsou mechanické vlastnosti vložky (každá sanační vložka má jiné mechanické parametry), které návrh významně ovlivňují.

Potřebné podklady při zadávání zakázek:

Vymezení základních údajů:

 • Situace ( k přesnému rozvržení délek sanovaných úseků )
 • Délka úseků určených k sanaci
 • DN úseků určených k sanaci
 • Materiál stávající kanalizační stoky
 • Hloubku uložení sanovaného potrubí, případně podélný řez
 • Rozměr, hloubka, označení (ID) a dostupnost revizních šachet
 • Informace o přípojkách, požadovaný způsob zapravení (zatěsnění) – zpravidla požadována tzv. nekonečná injektáž
 • Optická prohlídka stoky na DVD
 • Požadavek na přečerpávání splašků během sanace
 • Informace o nutných dopravních uzavírkách
 • V případě nutnosti, požadavky na odolnost materiálu ( např. v chemických provozech)

Podklady pro statický výpočet:

Rozsah podkladů je závislý na stavu sanovaného potrubí dle normy ATV M 127, která definuje tři stavy poškození. 

Stav potrubí 1

 • Potrubí je plně únosné, bez deformací, má vlastní stabilitu a může přenášet zatížení prostředí.
 • Potrubí vykazuje pouze netěsnosti ve spojích a případné vlasové trhliny

Stav potrubí 2

 • Potrubí může přenášet zatížení zeminou.
 • Je patrná malá ovalita do 5 %
 • Viditelné podélné trhliny
 • Netěsnost ve spojích

Statický návrh musí obsahovat zatížení podzemní vodou

Informace o stávajícím stavu kanalizace – zadávací podmínky pro zadání statického výpočtu pro stav stávajícího potrubí stavu 1. a 2.:

Stav poškození stávajícího potrubí – (tř. 1 nebo 2, dle ATV-A127) 

a)Lokálním deformace starého potrubí =  cca 2 %

b) Ovalita  = _______%

c) Kruhová mezera mezi rukávem starým potrubím =  cca 0,5%

d) Výška hladiny spodní vody nad dnem potrubí = _____________ m

Stav potrubí 3

 • Systém potrubí a okolní zemina není dlouhodobě únosný. Potrubí není schopné přenášet celkové zatížení
 • Vyskytují se podélné trhliny, vypadlé střepy, chybí části stěn
 • Deformace více je 5%

Informace o stávajícím stavu kanalizace – zadávací podmínky pro zadání statického výpočtu pro stav stávajícího potrubí 3:

a)Lokálním deformace starého potrubí = _____ v %

b) Ovalita  = _______%

c) Kruhová mezera mezi rukávem starým potrubím =  cca 0,5%

d) Výška hladiny spodní vody nad dnem potrubí = _____________ m (minimálně 1 – 1,5 m)

e) Výška krytí potrubí zeminou= _____________ m

f) Druh zeminy v okolí -Skupina  ___. Dle ATV-A 127

g) Deformační modul zeminy obsypu = _____________________ MPa

h) dopravní zatížení = _______________________________ (ano/ne příp. uvést kolový tlak, nebo tlak na nápravu v tunách)

Skupiny zemin dle ATV-A 127:

Skupina 1 ……nesoudržné zeminy (GE, GW, GI, SE SW, SI)

Skupina 2…….slabě soudržné zeminy (GU, GT, SU, ST)

Skupina 3…….smíšené zeminy, hlinito-písčité ( GÜ, GT, SÜ, ST, UL, UM)

Skupina 4…….soudržná hlína (TL, TM, TA, OU, OT, OH, UA)

Doklady požadované u přeložených nabídek:

Oceněný výkaz výměr

Položky výkazu výměr:

 • Přípravné práce a dokončovací práce (všechny práce, nutné pro provedení díla)
 • Vyčištění potrubí čistícím vozem, likvidace a odvoz nečistot na skládku
 • Kamerový monitoring potrubí před a po sanaci, vč. záznamu na DVD
 • Frézovací a přípravné práce před sanací
 • Přečerpávání splašků z kanalizace event. přípojek
 • Bezvýkopová sanace kanalizace DN ……..mm
 • Úprava rukávu v šachtě
 • Otevření a zatěsnění přípojky
 • Zkouška vodotěsnosti sanovaného úseku
 • Dopravní opatření na stavbě, vč. projednání
 • Laboratorní zkouška vzorku rukávu odebraného na stavbě

Podepsaný návrh smlouvy o dílo, vypracovaný objednatelem

Mechanické vlastnosti vložky musí být doloženy platným certifikátem!

Požadované informace k typu rukávu:

 • Uvedení názvu rukávu
 • Výrobce
 • Navrhovaná tloušťka stěny rukávu v mm
 • E-modul (krátkodobý i dlouhodobý), dlouhodobé napětí v ohybu,
 • Druh prelineru (v případě ochrany v lázeňském prostředí)
 • Druh použité pryskyřice
 • Zkoušky dodaného materiálu: Statický výpočet – návrh rukávu vycházející ze statického výpočtu je na odpovědnost uchazeče a bude prokázán laboratorní zkouškou odebraného vzorku akreditovanou laboratoří EU.
 • Druh a technický způsob provedení zadaných oprav: Uchazeč předloží instalační manuál, ve kterém budou uvedeny maximální tažné síly, maximální vnitřní pracovní tlak a vytvrzovací rychlosti.

Způsob odběru a testování vzorků ze stavby

Doposud jsme odebrané vzorky odesílali do akreditovaných laboratoří v Německu pro naši jistotu sami. Nyní dozor investora vzorek podepíše a do akreditované laboratoře jej odešle dodavatel (nenařizujeme do jaké laboratoře).

Závěr

Ze zkušeností z pozice zadavatele a správného posuzování nabídek při sanacích kanalizací je nutné stanovení jasných a přesně definovaných zadávacích podmínek a to buď zpracovanou projektovou dokumentací s již navrženou tloušťkou rukávu a zadaných technických vlastností nebo využití metody zadávání pomocí parametrů ATV  M 127. 

Poškozená kanalizační potrubí představují potenciální nebezpečí pro životní prostředí, zvláště pro podzemní vody. Proto je nutná systematická i hospodárná obnova kanalizačních systémů s využitím všech dostupných technologií.

CHEVAK Cheb, a.s má ve svém majetku velké množství stok vejčitého profilu, při sanacích je však problémem kvalitní napojení přípojek – resp. jejich zatěsnění a zamezení vniku splašků mimo stoku. Na trhu doposud nebyla vyvinuta metoda zatěsnění přípojek ve vejčitých profilech nekonečnou injektáží, kterou považujeme za nejoptimálnější.

Věříme, že v dohledné době bude i tento technický problém vyřešen.

Související články