Vláda připravuje projekt Jednotného portálu evidence kontrol

V roce 2019 byly v ČR evidovány téměř 3 miliony ekonomických subjektů, u kterých kontrolní orgány provedly přibližně 350 000 kontrol (ohlášených dopředu i neohlášených). Ačkoliv stávající legislativa, především pak zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), předpokládá vzájemnou spolupráci kontrolních orgánů a koordinaci přípravy plánů kontrol, nejsou pro ni vytvořeny odpovídající podmínky, a to zejména na digitální úrovni. Kontrolní orgány vzájemně nemají přehled o své činnosti, a tak mnohdy vůči konkrétnímu podnikateli vykonává kontrolní činnost více orgánů najednou. Ač neplánovaně, může tak docházet k nadměrnému zatěžování podnikatelů v případech, kdy jsou podrobeni více kontrolám různými kontrolními orgány v relativně krátkém čase.

Kontrolní orgány nemají přehled o kontrolách dalších orgánů prováděných u podnikatele, neví, co bylo u podnikatele kontrolováno a jaké podklady byly ke kontrole použity. Přitom se znalostí těchto informací a lepší dostupnosti v minulosti již zajištěných podkladů by výkon kontrol mohl být efektivnější jak pro podnikatelské subjekty, tak samotné kontrolní orgány.

Jednotný portál evidence kontrol

Primárním cílem projektu Jednotný portál evidence kontrol – Kalendář plánovaných kontrol „JePEK“ bude vytvoření aplikace, kterou bude tzv. Kalendář plánovaných kontrol. Vytvořená Aplikace umožní sdílet základní informace o plánovaných kontrolách podnikatelských subjektů, které lze dopředu kontrolovanému sdělit, aniž by byl ohrožen účel kontroly. Aplikace umožní sdílet termíny a výsledky kontrol mezi kontrolními orgány, které rovněž bude možné transparentně a individualizovaným způsobem poskytnout pro informaci podnikatelským subjektům. V neposlední řadě lze očekávat, že Aplikace zvýší efektivitu přípravy kontrol u podnikatelských subjektů, sníží administrativní zátěž spojenou s kontrolní činností a umožní zlepšit vzájemnou spolupráci jednotlivých kontrolních orgánů. Informace ke kontrolám, o kterých není možné informovat kontrolovaného předem, budou po ukončení dané kontroly z důvodu úplnosti zaneseny také do Aplikace projektu JePEK. Vytvořená Aplikace pak bude finálně napojena na Portál podnikatele, který se aktuálně také vytváří.

Cílem předkládaného materiálu je požádat všechny ústřední orgány státní správy, v jejichž gesci jsou kontrolní orgány, které kontrolují podnikatelské subjekty, aby poskytly potřebnou součinnost Úřadu vlády ČR, respektive panu místopředsedovi vlády pro digitalizaci a Ministerstvu průmyslu a obchodu při realizaci projektu Jednotný portál evidence kontrol – Kalendář plánovaných kontrol (dále jen „JePEK“), jehož primárním cílem je vytvoření aplikační funkce Kalendář plánovaných kontrol (dále jen „Aplikace“).

Tato Aplikace umožní sdílet základní informace o plánovaných kontrolách podnikatelských subjektů, které lze dopředu kontrolovanému sdělit, aniž by byl ohrožen účel kontroly. Aplikace umožní sdílení termínů a výsledků kontrol mezi kontrolními orgány, které rovněž bude možné transparentně individualizovaným způsobem poskytnout i dotčeným podnikatelským subjektům. Informace ke kontrolám, o kterých není možné informovat kontrolovaného předem, budou po uskutečnění dané kontroly z důvodu úplnosti zaneseny také do Aplikace v projektu JePEK.

V neposlední řadě lze očekávat, že Aplikace zvýší efektivitu přípravy kontrol u podnikatelských subjektů, sníží administrativní zátěž spojenou s kontrolní činností a umožní zlepšit vzájemnou spolupráci jednotlivých kontrolních orgánů.

Kontrolní orgány budou moci mezi sebou sdílet plány kontrol, tzn., individualizovaný kalendář kontrol jednotlivých subjektů, za předpokladu, že tento naplánovaný druh kontroly neohrozí účel kontroly. Kontrolní orgány budou mít povinnost tento systém využívat.
Kontrolované komerční subjekty naopak získají individualizovaný přehled naplánovaných kontrol své provozovny (pouze těch, co lze dopředu ohlásit, aby nebyl zmařen účel kontroly). Podnikatelé nebudou mít povinnost tento systém využívat.

Kontrolní orgány se budou moci na základě sdílení plánu kontrol lépe organizovat a plánovat kontroly u podnikatelů tak, aby podnikatele zbytečně nezatěžovaly vysokým počtem kontrol realizovaných v průběhu jednoho roku Podnikatelé i stát tedy bude mít informaci o počtu kontrol a jejich administrativní zátěži.

Současně je projektem reagováno na úkol z Programového prohlášení vlády z ledna 2022, kde je uvedeno: „Zajistíme efektivní spolupráci jednotlivých kontrolních orgánů a snížíme tím administrativní zátěž či výkladové nejasnosti“, kdy se realizací předmětného projektu dosáhne splnění deklarovaného úkolu.

Požadovaným stavem projektu JePEK je vytvoření Aplikace Kalendář plánovaných kontrol, která bude aktivně využívána všemi ústředními orgány státní správy a jejich kontrolními orgány, jenž provádějí kontrolní činnost vůči podnikatelským subjektům. Celkově se jedná o 45 kontrolních orgánů, u kterých budeme požadovat, aby vyvinuly aktivní součinnost a umožnily ve svých informačních systémech technické a technologické úpravy, které zajistí automatizované napojení na Aplikaci projektu JePEK.

Téměř 170 000 kontrol lze komerčním subjektům oznámit předem

U projektu JePEK byla v první polovině roku 2021, na datech z roku 2019, která byla tou dobou uzavřena, provedena Studie proveditelnosti JePEK (dále jen „Studie“). Z výsledků Studie vyplynulo, že projekt JePEK je realizovatelný. Studie si také kladla otázku, jaké procento všech realizovaných kontrol v ČR je podnikateli, respektive kontrolovanému subjektu možné nahlásit dopředu, aniž by došlo ke zmaření účelu kontroly. Na základě dotazníkového šetření u všech 45 kontrolních orgánů, bylo zjištěno, že v průměru 50 % všech kontrol lze podnikateli předem ohlásit, tzn. jedná se o cca 170 000 kontrol. Nicméně je třeba dodat, že se skutečný poměr může u jednotlivých kontrolních orgánů významně lišit. Každopádně je třeba tento fakt reflektovat.

Dne 3. 4. 2023 se konalo pracovní jednání se zástupci odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, který má v gesci zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole (dále jen „kontrolní řád“), zda je nutné, pro potřeby zahájení realizace projektu JePEK, novelizovat kontrolní řád.

Při této diskusi byl učiněn závěr, že novelizace kontrolního řádu v této fázi projektu JePEK není nezbytně nutná a bylo navrhnuto, aby se důsledněji využila stávající právní úprava, a to zejména ustanovení § 27 kontrolního řádu, kdy toto ustanovení, již nyní nařizuje kontrolním orgánům vzájemnou koordinaci plánů kontrol.

Dle obecného právního výkladu, které v této věci Ministerstvo vnitra provedlo, je možné ustanovení § 27 kontrolního řádu aplikovat. Současně je možné pro potřeby kontrolních orgánů vytvořit Aplikaci v projektu JePEK, jejímž účelem bude sdílené plánování kontrol založené na digitální platformě JePEK.

Dále je také Ministerstvem vnitra doporučeno, aby projekt JePEK byl přinejmenším v počátečních fázích soustředěn pouze na koordinaci kontrol a neměl by zohledňovat navazující sankční řízení, čemuž chce Ministerstvo průmyslu a obchodu v realizaci projektu JePEK vyhovět.

Současně na základě Studie proveditelnosti dne 9. 4. 2021 obdrželo Ministerstvo průmyslu a obchodu od Ministerstva vnitra tzv. „Stanovisko odboru Hlavního architekta eGovernmentu k projektu JePEK“, kdy odbor Hlavního architekta eGovernmentu (dále jen „OHA“) posoudil žádost Ministerstva průmyslu a obchodu o stanovisko Hlavního architekta typu A pro nákup nových informačních systémů, jejich údržbu / rozvoj či významnou změnu, ze dne 24. února 2021, doplněnou dne 18. března 2021 na základě žádosti OHA ze dne 16. března 2021, k projektu JePEK. K této žádosti bylo vydáno souhlasné stanovisko. Toto stanovisko bylo vydáno na základě splnění nutných podmínek pro vydání stanoviska OHA dle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020, a dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. OHA velice kladně ohodnotilo přístup žadatele (tj. Ministerstva průmyslu a obchodu) k problematice čerpání dat o kontrolách z jednotlivých agendových systémů do systému JePEK prostřednictvím referenčního rozhraní (eGSB). Tento postup dovolí v dalších fázích projektu velice snadné rozšíření i o další moduly a funkcionality, bude-li to potřeba.

Od počátku realizace projektu JePEK bude požadována úzká nadresortní spolupráce, kdy dojde k vytvoření nadresortního realizačního týmu, který se již na svém počátku bude skládat ze zástupců Úřadu vlády ČR, Ministerstva vnitra, Ministerstva průmyslu a obchodu/České obchodní inspekce, Národní agentury pro komunikační a informační technologie, Digitální a informační agentury. Realizační tým bude postupně doplňován o další zástupce resortů, a to s ohledem na postupné připojování kontrolních orgánů do vytvářené Aplikace v projektu JePEK. Předpokládá se, že projekt Jednotného portálu evidence kontrol by měl být realizován nejpozději koncem roku 2024 a předpokládané náklady na vývoj portálu a aplikace jsou 50 mil. Kč.

Související články