Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) oznámil, že se s používáním glyfosátu v zemědělství nepojí žádné „kritické oblasti ohrožení“

Hodnocení dopadu glyfosátu na zdraví lidí, zvířat a životního prostředí neidentifikovalo kritické oblasti. Některé chybějící údaje jsou uvedeny v závěrech úřadu EFSA – jako problémy, které nebylo možné dokončit, nebo nevyřešené otázky –, které musí Evropská komise a členské státy zvážit v další fázi procesu obnovení schvalování. Toto jsou hlavní zjištění ze vzájemného hodnocení EFSA ohledně hodnocení rizik glyfosátu, které provedly orgány ve čtyřech členských státech.

EFSA ve svém vzájemném hodnocení hodnocení rizik účinné látky glyfosát ve vztahu k riziku, které představuje pro lidi a zvířata nebo pro životní prostředí, nezjistil žádné kritické oblasti zájmu. Obava je definována jako kritická, pokud ovlivňuje všechna navrhovaná použití hodnocené účinné látky (např. použití před setím, použití po sklizni atd.), čímž brání jejímu schválení nebo obnovení.

V roce 2022 provedla Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) posouzení nebezpečnosti glyfosátu a dospěla k závěru, že nesplňuje vědecká kritéria pro klasifikaci jako karcinogenní, mutagenní nebo toxická látka pro reprodukci. EFSA použil klasifikaci nebezpečnosti agentury ECHA pro účely hodnocení rizik EU pro glyfosát.

Pokud jsou zjištěny nedostatky v údajích, jsou uvedeny v závěrech úřadu EFSA buď jako problémy, které nebylo možné dokončit, nebo jako nevyřešené problémy.

K otázkám, které nebylo možné dokončit, patří posouzení jedné z nečistot v glyfosátu, posouzení dietárního rizika pro spotřebitele a posouzení rizik pro vodní rostliny.

Mezi přetrvávající problémy patří mimo jiné nedostatek informací o toxicitě jedné ze složek přítomných ve formulaci pesticidu na bázi glyfosátu předložené k hodnocení, což je nezbytné pro uzavření posouzení rizik formulace pro reprezentativní použití. U této formulace nebyly žádné známky akutní toxicity a genotoxicity.

Pokud jde o biologickou rozmanitost, odborníci uznali, že rizika spojená s reprezentativním použitím glyfosátu jsou komplexní a závisí na mnoha faktorech. Rovněž zaznamenali nedostatek harmonizovaných metodik a dohodnutých konkrétních cílů ochrany. Celkově dostupné informace neumožňují učinit o tomto aspektu posouzení rizik jednoznačné závěry a manažeři rizik mohou zvážit opatření ke zmírnění.

Pokud jde o ekotoxikologii, soubor údajů umožnil konzervativní přístup hodnocení rizik, který identifikoval vysoké dlouhodobé riziko pro savce u 12 z 23 navrhovaných použití glyfosátu.

Transparentnost procesu posouzení

„Posouzení rizik a vzájemné hodnocení glyfosátu představuje práci desítek vědců z EFSA a členských států v procesu, který trval více než tři roky. Vychází z hodnocení mnoha tisíc studií a vědeckých článků a zahrnuje také cenné podněty shromážděné během veřejných konzultací,“

Guilhem de Seze, vedoucí oddělení výroby hodnocení rizik úřadu EFSA

Glyfosát je chemická látka používaná v řadě herbicidních přípravků a její použití v Evropě podléhá přísné regulaci. Glyfosát je v současné době schválen pro použití v EU do 15. prosince 2023. Hodnocení rizik členskými státy a následné vzájemné hodnocení ze strany EFSA bylo provedeno jako součást právního procesu s cílem obnovit schválení jeho používání v Evropě.

Další postup

Závěry EFSA ohledně vzájemného hodnocení hodnocení rizik glyfosátu byly dnes sdíleny s Evropskou komisí a členskými státy, aby informovaly o rozhodnutí, které přijmou o tom, zda ponechat glyfosát na seznamu EU schválených pesticidních účinných látek.

Stejně jako u všech vzájemných hodnocení účinných látek pesticidů a podle legislativy EU pro pesticidy poskytuje EFSA materiály určené ke zveřejnění žadateli, který je oprávněn požadovat důvěrnost prvků týkajících se osobních údajů nebo obchodně citlivých informací. Žadatelé nemohou požadovat změny závěrů ani samotného hodnocení ani předkládat doplňující informace.

Jakmile bude tento proces dokončen, EFSA zveřejní své závěry a všechny podkladové dokumenty týkající se vzájemného hodnocení a hodnocení rizik v plném znění na svých webových stránkách. Očekává se, že závěry budou zveřejněny do konce července 2023 a podkladové dokumenty, které mají několik tisíc stran, by měly být zveřejněny mezi koncem srpna a polovinou října 2023.

Informační list EFSA ke glyfosátům:

Ilustrační foto: Євген ЛитвиненкоPixabay

Související články