DPH u vodovodních přípojek

Podle § 47 odst. 4 zákona o DPH se obecně u stavebních a montážních prací jako služeb  spojených s výstavbou, rekonstrukcí, modernizací a opravami staveb, včetně konstrukcí, materiálů, strojů a zařízení, které se do stavby jako jejich součást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují, uplatní základní sazba daně ve výši 20 %, pokud zákon o DPH v § 48 nebo v § 48a nestanoví jinak. 

Podle § 48 zákona o DPH  se snížená sazba daně ve výši 10 % uplatní při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně jejich příslušenství, vymezenou stavebním zákonem nebo v souvislosti s opravou těchto staveb. Definice bytového a rodinného domu a bytu je přitom uvedena mezi základními pojmy v § 4 odst. 1 písm. z) zákona o DPH. Z § 48 zákona o DPH prakticky vyplývá, že snížená sazba daně se vztahuje na opravy, rekonstrukce i modernizace veškerých bytů, bytových a rodinných domů, včetně příslušenství, a to bez ohledu na to, zda jsou či nejsou stavbami pro sociální bydlení. U stavebních a montážních prací spojených s opravami, rekonstrukcí či modernizací příslušenství bytového domu, rodinného domu nebo bytu, a to i když jsou prováděny samostatně.

Podle informace Ministerstva financí k uplatňování DPH ve výstavbě po 1. 1. 2008 zveřejněné na webových stránkách ministerstva financí v dubnu 2008, která je stále platná,  je příslušenství rodinného domu a bytového domu chápáno ve smyslu § 121 odst. 1 občanského zákoníku.  Podle tohoto ustanovení jsou „příslušenstvím věci věci, které náleží vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány“. Příslušenství věci má přitom ve vztahu k věci hlavní povahu věci vedlejší, tj. příslušenství má stejný daňový režim jako stavba hlavní.Podle uvedené informace mohou být příslušenstvím rodinného domu a bytového domu také přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizace, které jsou ve vlastnictví majitele rodinného domu nebo bytového domu a dále připojení drobných staveb na  rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní (liniové stavby sloužící domu). Podle uvedeného výkladu nejsou příslušenstvímrodinného domu a bytového domu plošné stavby, které nejsou nemovitostí podle § 119 odst. 2 občanského zákoníku, tj. nejedná se o stavby spojené se zemí pevným základem.

Podle § 48a zákona o DPH se od 1. 1. 2008 uplatní snížená sazba daně ve výši 10 % u staveb pro sociální bydlení. Podle § 48a zákona o DPH se snížená sazba daně ve výši 10 % uplatní při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení, včetně jejího příslušenství, změnou dokončené stavby pro sociální bydlení vymezenou stavebním zákonem, tj. u nástaveb, přístaveb a stavebních úprav a dále v souvislosti s opravou této stavby. Vymezení staveb pro sociální bydlení je uvedeno v 48a zákona o DPH. Z § 48a zákona o DPH prakticky vyplývá, že snížená sazba daně se vztahuje jak na opravy, rekonstrukce a modernizace, tak i na novou výstavbu a převody  bytů, bytových a rodinných domů a dalších vyjmenovaných objektů, včetně jejich příslušenství, pokud jsou tyto  objekty pro účely DPH stavbami pro sociální bydlení. Snížená sazba daně 10 % se uplatní také u stavebních a montážních prací spojených s novou výstavbou, opravami, rekonstrukcí či modernizací příslušenství stavby pro sociální bydlení, a to i když jsou prováděny samostatně.

Při výstavbě nové vodovodní přípojky se tedy obecně uplatní základní sazba 20 %. Při výstavbě nové vodovodní přípojky se uplatní podle § 48a zákona o DPH snížená sazba 10 %, jedná-li se o příslušenství stavby pro sociální bydlení. Tato sazba se uplatní i u vedlejších plnění souvisejících s těmito pracemi, tj. trasování, zemní, výkopové práce, připojení na stávající vodovod přes zavrtávací pás apod. Prakticky to znamená, že pokud musí vlastník rodinného domu, který je stavbou pro sociální bydlení, jako objednatel přípojky, která se stane jeho vlastnictvím, zaplatit podle smluvního ujednání ve sjednané ceně za přípojku i další vedlejší výdaje na připojení, zahrnou se do základu daně za vybudování přípojky a v rámci celkové ceny se zdaní také sníženou sazbou 10 %.

Pokud však bude ze smlouvy vyplývat, že objednatel samostatně platí částku za připojení jako za poskytnutí práva, zdaní se tato částka základní sazbou daně 20 %, protože se jedná o poskytnutí služby, která není uvedena v příloze č. 2 k zákonu o DPH.   

V ostatních případech výstavby přípojek v rámci bytové výstavby se uplatní základní sazba daně 20 %, např. při vybudování nové přípojky k rodinném domu, který není stavbou pro sociální bydlení, protože jeho podlahová plocha překračuje výměru 350 m2.

Ing. Václav Benda
BVO.CZ s.r.o.

Související články