Vodovody, kanalizace a vodní toky 2021. Data Českého statistického úřadu

Publikace vydávané Ministerstvem zemědělství k problematice vodního hospodářství a vodovodů a kanalizací v roce 2021 předkládají informace z ročního zpracování dvou statistických výkazů – VH8b-01 o vodovodech a kanalizacích a VH8a-01 o vodních tocích a dodávkách povrchové vody.

V letošním roce Český statistický úřad obeslal výkazem VH8b-01 1 629 respondentů. Výběrový soubor obcí zahrnoval 1 315 obcí, kromě toho bylo obesláno také 314 profesionálních provozovatelů, z nichž 27 provozuje vodovody a kanalizace současně ve více krajích.

Publikované výstupy za kraje a celou republiku jsou výsledkem matematického dopočtu. 

Srovnání spotřeby vody, ceny vodného a stočného v krajích v roce 2021

Comparing of consumption of water, water supply and sewerage collection charges in regions, 2021

     
Území, krajSpecifické množství vody fakturované celkemSpecifické množství vody fakturované domácnostemCena vodyCena stočného
 (l/os./den) *)(l/os./den) *)(Kč/m3 bez DPH)(Kč/m3 bez DPH)
     
Area, regionSpecific amount of water invoiced  in totalSpecific amount of water invoiced for householdsWater supply chargesSewage collection charges
 (l/capita/day)(l/capita/day)(CZK/ m3 excl. VAT)(CZK/ m3 excl. VAT)
     
  Česká republika130.293.243.838.5
     
  Hl. město Praha163.1120.049.942.4
  Středočeský124.990.747.138.5
  Jihočeský125.482.840.532.2
  Plzeňský133.088.446.133.2
  Karlovarský127.291.143.639.1
  Ústecký126.295.048.845.5
  Liberecký123.892.148.146.4
  Královéhradecký122.184.839.038.4
  Pardubický121.481.839.440.0
  Vysočina122.986.341.831.3
  Jihomoravský131.394.241.639.6
  Olomoucký119.585.337.137.4
  Zlínský113.780.940.134.9
  Moravskoslezský129.593.939.936.3

Údaje související s počty obyvatel (počty a podíly obyvatel napojených na vodovod a kanalizaci, spotřeba vody) jsou ovlivněny výsledky loňského Sčítání lidu, domů a bytů 2021 a nejsou plně srovnatelné s předchozími roky.

Vodovody

Specifické množství vody fakturované celkem představuje podíl vody fakturované celkem (domácnostem, průmyslu a ostatním odběratelům) na jednoho napojeného obyvatele za den a ukazuje, kolik litrů z celkové spotřeby vody (vody fakturované) připadá na jednoho napojeného obyvatele. Podobně je tomu také u specifického množství vody fakturované domácnostem (podíl vody fakturované domácnostem na jednoho napojeného obyvatele a den), které vyjadřuje spotřebu vody v domácnostech.

Celková spotřeba vody meziročně vzrostla o 1 l/os/den a spotřeba vody v domácnostech vzrostla o 2,1 l/os/den.

Cena pitné vody je vypočtena jako podíl celkových tržeb za vodné k celkovému objemu vody fakturované (domácnosti, průmysl a ostatní odběratelé). Meziročně cena vzrostla v průměru o 2,40 Kč/m3 z 41,40 Kč/m3 na 43,80 Kč/m3 bez DPH.

Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů představoval v roce 2021 96 %. Délka vodovodní sítě vzrostla o 1,4 %, počet osazených vodoměrů vzrostl o 1,7 %, počet vodovodních přípojek vzrostl o 1,6 %.

Voda určená k realizaci meziročně poklesla o 2,5 mil. m3, tj. o 0,4 %. Také celkové množství vody fakturované mírně pokleslo, celkově o 0,1 %. Domácnostem bylo naopak fakturováno o 1,5 % vody více. Podíl ztrát z vody vyrobené určené k realizaci meziročně poklesl z 15,1 % na 14,9 %.

Kanalizace 

Podíl obyvatel napojených na kanalizaci dosáhl v roce 2021 87,4 %. Z tohoto počtu obyvatel je 96,9 % napojeno na čistírnu odpadních vod.

Cena stočného je vypočtena jako podíl celkových tržeb za stočné k objemu vypouštěných odpadních vod do kanalizace (včetně zpoplatněných srážkových vod). V roce 2021 stočné průměrně vzrostlo o 2 Kč/m3 z36,50 Kč/m3 na 38,50 Kč/m3 bez DPH.

Podíl čištěných odpadních vod – do výpočtu podílu čištěných odpadních vod nevstupují srážkové vody, ale je počítán pouze jako podíl čištěných splaškových a průmyslových vod k jejich celkovému vypouštěnému objemu. Tento podíl ve sledovaném roce představoval 97,5 %.

Meziročně vzrostlo množství čištěné vody (včetně vod srážkových) o 1,7 %.

Počet čistíren odpadních vod meziročně vzrostl o 66 zařízení a množství vyprodukovaných kalů vzrostlo o 2,2 %.

Obecně mohou být podíly obyvatel napojených na vodovod nebo kanalizaci ovlivněny zejména meziročními aktualizacemi poskytovaných údajů o počtu napojených obyvatel (větší nárůsty, ale i poklesy), vliv také mohou mít změny majetkovo-provozních vztahů, tj. fúze provozovatelů nebo jejich rozdělení, změna provozovatele apod. V neposlední řadě má vliv i nestejnoměrné tempo růstu/poklesu středního stavu obyvatel v daném kraji v porovnání s nárůstem/poklesem počtu napojených obyvatel.

Podobně mohou být i odvozené ukazatele (jako jsou specifická spotřeba vody v domácnostech nebo podíl čištěných vod) ovlivněny např. změnou zatřídění vody fakturované v rámci kategorií „pro domácnosti“ a „ostatní odběratelé“, u vypouštěných nebo čištěných odpadních vod analogicky v rámci kategorií „splaškové“, „průmyslové a ostatní“ a „srážkové“.

Od roku 2013 je délka vodních toků vykazována podle Centrální evidence vodních toků (digitální délka), přičemž průběžně probíhá revize zatřídění vodních toků.

Publikované výsledky jsou vypočteny z nezaokrouhlených hodnot.

Střední stavy obyvatel jsou platné ke dni zveřejnění publikace.

1. Údaje o vodovodech a kanalizacích v roce 2021 podle krajů
1.1 Vodovody
1.1.1 Vodovody – počty, délky sítí a zásobovaní obyvateléExcelPDF
1.1.2 Technické údaje vodovodů, kapacity vodojemůExcelPDF
1.1.3 Voda pitná, užitkováExcelPDF
1.1.4 Voda vyrobená určená k realizaci, voda fakturovaná, vodnéExcelPDF
1.1.5 Voda nefakturovaná
 
ExcelPDF
1.2 Kanalizace
1.2.1 Kanalizace – obyvatelé napojení na kanalizaci a ČOVExcelPDF
1.2.2 Vody vypouštěné do kanalizace, čištěné vodyExcelPDF
1.2.3 Voda vypouštěná do toků, stočné, délky sítí
 
ExcelPDF
1.3 Čistírny odpadních vod (ČOV)
1.3.1 Čistírny odpadních vod (počet)ExcelPDF
1.3.2 Znečištění na ČOV
 
ExcelPDF
1.4 KalyExcelPDF

2. Souhrnné údaje o vodovodech a kanalizacích v roce 2021 podle oblastí (NUTS 2)
2.1 Vodovody
2.1.1 Údaje o vodovodech v roce 2021 podle oblastí (NUTS 2)ExcelPDF
2.1.2 Vybrané souhrnné údaje v roce 2021 v porovnání s rokem 2020
 
ExcelPDF
2.2 Kanalizace
2.2.1 Údaje o kanalizacích v roce 2021 podle oblastí (NUTS 2)ExcelPDF
2.2.2 Vybrané souhrnné údaje v roce 2021 v porovnání s rokem 2020ExcelPDF

3. Vodní toky a dodávky povrchové vody v roce 2021
3.1 Vodní tokyExcelPDF
3.2 Dodávky povrchové vodyExcelPDF
3.3 Druh vypouštěných vod do toků ve správě st. podniků PovodíExcelPDF
3.4 Znečištění vodních tokůExcelPDF

Grafy
Graf 1   Podíl obyvatel zásobovaných vodou a napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu v roce 2021ExcelPDF
Graf 2   Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod v jednotlivých krajích v roce 2021ExcelPDF
Graf 3   Množství vyrobené pitné vody, fakturované vody celkem a vody fakturované domácnostem v ČR v roce 2021ExcelPDF
Graf 4   Průměrná cena za 1 m3 fakturované vody a průměrná cena za 1 m3 odváděných odpadních vod v ČR v roce 2021 (podle krajů)

Související články