Integrální bezpečnost – zcela nový doktorský obor ČVUT v Praze získal akreditaci

ČVUT v Praze získalo akreditaci na nový doktorský obor v češtině a angličtině „Integrální bezpečnost / Integral Safety“. Jde o průřezový doktorský program, jehož cílem je připravit odborníky, kteří budou umět na současné světové odborné úrovni správně identifikovat, analyzovat, hodnotit, řídit a vypořádat rizika spojená s objekty povahy socio-kyber-fyzické tak, aby jejich bezpečnost byla udržována na dobré úrovni a mohla se zvyšovat.
Předsedkyni vědecké rady APTI, z.s., doc. RNDr. Daně Procházkové, DrSc. se podařilo úspěšně završit náročný legislativní proces akreditace tohoto nového doktorského studijního oboru.

Program naplňuje cíl manažerských i inženýrských disciplín, jejichž úkolem je zajistit bezpečné lidmi vytvářené a provozované objekty, tj. objekty, který jsou zabezpečené vůči známým pohromám a neohrožují své okolí, a to ani při svých kritických podmínkách. Z důvodu výše zmíněné povahy objektů v současné době, je pozornost cíleně věnována průřezovým rizikům při návrhu, výstavbě i provozu objektů. Při všech etapách životnosti objektů jde o zajištění koexistence systémů sociálního, environmentálního a technologického. S ohledem na možnosti státu, investorů i provozovatelů objektů, jde o vzdělání, které zajistí schopnost výběru optimálních řešení s ohledem na potřeby a možnosti státu i provozovatelů.

Z důvodu praktických potřeb objektů děl jde o zajištění odborníků pro různé úrovně objektů – od konkrétních zařízení, přes komponenty, dílčí celky, jednotlivé procesy, soubory vzájemně provázaných procesů až po celé objekty a jejich okolí.

Obor je velmi dobře zajištěn po stránce zdrojů pro studium i po stránce výuky

V rámci projektu RIRIZIBE (Řízení rizik a bezpečnost složitých technologických objektů; registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002649) bylo zpracováno a publikováno 5 českých a 5 anglických monografií.

V předmětných monografiích jsou: údaje o současné odborné úrovní v dané problematice; seznamy zjištěných zdrojů rizik získané výzkumem havárií a selhání technických děl ve světě; případové studie realizace rizik; osvědčené inženýrské nástroje pro práci s riziky; a příklady aplikace základních osvědčených inženýrských nástrojů v reálné praxi.

Informace pro zájemce o doktorské studium (DS)

Konzultace zájemcům poskytne
doc. RNDr. D. Procházková, DrSc.
předsedkyně vědecké rady APTI, z.s.
tel: +420 224 357 964
e-mail: dana.prochazkova@apti.cz
e-mail: danuse.prochazkova@fs.cvut.cz

Související články