Kam směřuje Pražská vodohospodářská společnost? Zeptali jsme se předsedy představenstva Ing. Pavla Válka, MBA

Pane předsedo, setkáváme se ve zbrusu novém sídle vaší společnosti, můžete nám krátce představit Pražskou vodohospodářskou společnost?

Pražská vodohospodářská společnost a.s. (PVS) byla založena 1. dubna 1998 v rámci privatizace státních podniků Pražské vodárny a Pražská kanalizace a vodní toky Fondem národního majetku. Společnost je 100 % vlastněna Hlavním městem Prahou. PVS je ve smyslu § 79 zákona č. 90/2012 Sb. součástí koncernu jako řízená osoba. Řídící osobou je Hlavní město Praha.

PVS je zodpovědná za správu, rozvoj a obnovu vodohospodářského majetku hlavního města Prahy, tedy za evidenci, technický stav, ekonomiku provozu a efektivní využívání vodohospodářské infrastruktury města. Zajišťuje investice v souvislosti s obnovou stávajících sítí a vyjadřuje se k realizaci nových sítí a jejich kompatibilitě se stávajícími částmi vodárenské infrastruktury.

Jaké jsou hlavní úkoly Pražské vodohospodářské společnosti?

PVS mimo jiné také zodpovídá za přestavbu a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově včetně zkušebního provozu nové vodní linky.

A v neposlední řadě má PVS na starosti nákup pitné vody od dodavatelských společností Želivská provozní, a.s. a Vodárna Káraný, a.s.

PVS je tak nejen správce, ale i provozovatel vodohospodářského majetku.

Ing. Pavel Válek, MBA – předseda představenstva

Ing. Pavel Válek vystudoval Střední průmyslovou školu stavební v Plzni, následně pokračoval ve studiu oboru Vodní hospodářství a vodní stavby na fakultě stavební ČVUT v Praze. Své vzdělání pak doplnil studiem MBA na Central European Management Institute.
Působil ve společnostech Mott MacDonald a Grant Thorton CZ. Od ledna roku 2019 je předsedou představenstva Pražské vodohospodářské společnosti, je také předsedou Asociace vlastníků páteřní vodohospodářské infrastruktury a od června roku 2020 je také 1. místopředsedou Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR).

Zmínil jste rozvoj a strategické investice, můžete je stručně přiblížit?

PVS v roce 2018 odkoupila 49 % majetkového podílu ve společnosti Pražské vodovody a kanalizace a.s. od společnosti VEOLIA a stala se tak minoritním akcionářem s předkupním právem zbývajícího podílu v roce 2028. Do té doby je nutné zajistit dohled nad zachováním technologií a kompatibility informačních systémů. Připravit sjednocení informačních systémů, aby bylo umožněno sdílení databází a dat obou společností, společně rozvíjet klíčové informační systémy a zavádět smart technologie do provozu. Tohle všechno by samozřejmě nebylo možné bez bezproblémové spolupráce mezi společnostmi PVS a PVK na všech úrovních.

V současnosti dokončujeme strategickou studii všech možných variant vlastnictví, správy a provozování vodohospodářského majetku po roce 2028. Asi neprozradím nic tajného, že všechny zvažované varianty počítají s využitím předkupního práva odkupu zbývajících akcií společnosti Veolia v PVK. Výsledky této studie budeme následně pojednávat na všech úrovních společnosti a našeho akcionáře. Právě včasné rozhodnutí o budoucím modelu vlastnictví, správy a provozování dá všem zainteresovaným stranám dlouhodobou vizi a stabilitu.

Jaké plány obnovy vodohospodářské infrastruktury má PVS dnes?

Naše investiční plány máme připraveny do roku 2035. V tomto období předpokládáme na obnovu majetku vynaložit částku přesahující 53 miliard korun. Obnova majetku bude primárně hrazena z příjmů z vodného a stočného a postupného zapojení dividendy PVK v části vyplácené nám jako akcionáři PVK. Rádi bychom si šáhli i na některé dotační tituly, které vyhlašuje Ministerstvo zemědělství v rámci podpory obnovy páteřních přivaděčů. Největší v současnosti připravovanou samostatnou investicí je rekonstrukce a modernizace stávající vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod v Praze. Po výstavbě nové vodní linky ÚČOV, která bude do konce letošního roku zkolaudována, jde o rekonstrukci stávající druhé polovinu ÚČOV. Investice do ÚČOV je plánována v hodnotě kolem 6 mld Kč. Po dokončení této investice v roce 2025, bude mít Hlavní město Praha moderní čistírnu splňující všechny přísné legislativní limity. Na Císařském ostrově nás ještě čeká modernizace kalového hospodaření za téměř 2,5 mld. Kč.

Kromě ÚČOV spravujeme dalších 21 pobočných ČOV, které bude nutné postupně intenzifikovat, a tím  navýšit jejich kapacitu. Patnáct čistíren je již na hranici svojí kapacity a je u nich vyhlášen stopstav a tím kompletně zastaven rozvoj daného území.

Rád bych zmínil ještě několik strategických investic, které jsou ve stádiu přípravy či realizace:

  • Obnova dvou více než 100 let starých káranských řadů s délkou přes 23 km
  • II. etapa modernizace úpravny vody Podolí
  • Přivaděč ÚV Podolí – Flóra
  • Pilotní projekt na čištění bioplynu na biometan (BioCNG)
  • Zokruhování vodovodního řadu Praha východ

Zmínil jste další etapy rekonstrukce ÚČOV. Jaké zkušenosti přinesla 1. etapa – nová vodní linka?

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha Na Císařském Ostrově Nová vodní linka patří mezi největší investice PVS a je nerozsáhlejším projektem hlavního města Prahy v posledních pěti letech. Praze zajistí odpovídající úroveň čištění odpadních vod v souladu s normami EU na kvalitu odpadních vod na odtoku a zároveň přispěje k významnému zkvalitnění životního prostředí nejen v okolí Císařského ostrova. Potřeba dodat, že je bezpodmínečně nutné dokončit i rekonstrukci a modernizaci druhé poloviny ÚČOV, stávající vodní linky, která je na hranici své životnosti.

ÚČOV je také jednou z prvních vodohospodářských staveb kde se uplatňovala v praxi technologie BIM. Jaké zkušenosti přinesla koncepce BIM při projektování a zkušebním provozu?

Již při přípravě projektové dokumentace NVL v roce 2013 byl na tento značně rozsáhlý projekt nasazen koncept 3D modelování. Cílem pilotního 3D projektu bylo otestovat cestu postupné přeměny prostého 3D modelu do modelu BIM a identifikovat jeho přínosy, tzv. BIM uses, a to jak při přípravě projektové dokumentace, tak následné realizaci, až po počátek zkušebního provozu.

Dalším příkladem použití technologie BIM bylo modelování 27 odlehčovacích komor, kde se digitální model objektu na kanalizační síti zpracovával na základě dat získaných 3D skenováním. Tato technologie umožňuje získat digitální trojrozměrný model složený z tzv. mračna bodů, který umožňuje posoudit odchylky provedení stavby od projektové s přesností na cca 1cm. Následné převedení do BIM umožňuje modelovat různá zatížení a získávat velmi přesné údaje o hydraulických jevech v síti.

Jak se společnost PVS vyrovnává s narůstajícími požadavky na infrastrukturu s ohledem na stavební činnost developerských společností?

Naší snahou je nastavení transparentního a předvídatelného systému schvalování projektů. Již nyní máme nastavené jasné podmínky pro jednotlivce či developery, za kterých jsou jejich projekty realizovatelné. Všechny omezení prezentujeme na našich webových stránkách.

Pro žadatele byl spuštěn zcela nový vyjadřovací portál, který umožňuje veškerá řízení řešit takříkajíc z domova. Žadatel podá elektronickou formou žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci nebo také k činnostem nad již realizovanými vodovodními a kanalizačními přípojkami. Hlavní výhodou vyjadřovacího portálu je urychlení společného vyjádření PVK a PVS. Žadatel již nemusí žádat každou společnost samostatně, ale má možnost podat jednu žádost, kterou vyřídí obě společnosti zároveň. Případná komunikace s žadatelem probíhá pod jedním číslem jednacím pomocí emailové adresy a formuláře.

Jakými základními standardy se činnost Pražské vodohospodářské společnosti a.s. řídí?

Již od roku 2004 má naše společnost tři důležité certifikáty integrovaného systému řízení (ISO 9001, systém řízení vztahu k životnímu prostředí dle normy ISO 14001 a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle specifikace OHSAS 18001). V roce 2019 jsme v rámci re-certifikačního auditu získali certifikát na nové normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a opět na normu OHSAS 18001:2007.

V březnu 2021 pak jsme obdrželi jako vůbec první městem stoprocentně vlastněná společnost certifikát prokazující splnění náročných požadavků normy ISO 37001: Systémy protikorupčního managementu.

Cena vody je mediálně diskutovaným vodárenským tématem. Jak budete k cenotvorbě přistupovat?

Máme snahu udržovat v Praze cenu vody hluboko pod hranicí sociální únosnosti. Zároveň je ale nutné vynakládat značný objem financí na obnovu z důvodu udržitelnosti stávající infrastruktury a velkého historického podfinancování. Tyto investice jsou zcela nezbytné pro zajištění plynulého a bezpečného zajištění dodávek kvalitní pitné vody bez zbytečných ztrát v potrubní síti. V naší střednědobé strategii, odsouhlasené akcionářem, postupujeme meziročním zvyšováním ceny vody 2% nad inflaci. Toto dvou procentní navýšení jde vždy jako dodatečný příjem do obnovy.

Vodárenským společnostem v České republice se daří ztráty vody významně snižovat. Jak je na tom PVS?

Můžeme se pochlubit, ztráty vody v Praze se nám daří společně s provozovatelem PVK každoročně snižovat. Nyní jsou ztráty vody na historickém minimu cca 12 %, přičemž v roce 1996 tvořily plných 43 %.  K vyhledávání ztrát vody v síti používáme nejmodernější technologie pro sledování parametrů distribuce pitné vody. V moderním dispečinku distribuce vody PVK byla uvedena do provozu aktualizovaná verze aplikace monitoru úniků, jež je součástí softwarového řešení SWiM (systém pro řízení a provoz a vodohospodářské infrastruktury). Technologie umožňuje online sledování průtoků vody, tlaků ve vodovodní síti, sledování stavu zásob v akumulacích a měření spotřeby vody u koncových spotřebitelů. Díky těmto provozním parametrům může dispečerská síť v relativně krátké době identifikovat část distribuční sítě se vzniklou poruchou. K dohledávání skrytých úniků pak slouží další moderní technologie včetně radarového satelitního snímkování. Obecně lze říci, že čím rychleji se podaří nalézt a opravit poškozené potrubí, tím menší je pak vlastní ztráta vody.

Dalším hojně diskutovaným tématem je dnes využívání „šedých“ vod.

Hospodaření s dešťovými vodami je v současnosti ve fázi schvalování prováděcích předpisů. Prvotním krokem pro efektivní využití dešťových, nebo šedých vod v podmínkách Hlavního města Prahy je nutné sladění standardů pražských společností TSK, Správy lesů s PVS a PVK. Cílem všech těchto snah, je zadržet tyto vody a efektivně je využít a předcházet jejich rychlému odvádění do recipientů či v horším případě do kanalizační sítě.

Naše společnost se podílí na výzkumném projektu Horizon společně s VŠCHT a PVK, který má za úkol zkoumat dopady využití vyčištěných odpadních vod pro závlahu městské zeleně. Projekt je realizován v areálu ÚČOV a jeho cílem je zjistit, jak prospívá rostlinám a za jakých podmínek je možné tuto vodu využít k závlaze městské zeleně.

Pro efektivní hospodaření s vodou je také důležitá osvěta a vzdělávání veřejnosti, připravuje PVS v tomto směru nějaké projekty?

Jedním z projektů, na kterém v současnosti také pracujeme je Hydropolis (http://www.hydropolis-praha.cz/) – unikátní vodárenské osvětové centrum, které vzniká v areálu Vinohradské vodárenské věže. Na projektu spolupracuje Hlavní město Praha, Pražská vodohospodářská společnost, Pražské vodovody a kanalizace a společnost Veolia.

Naše společnost se na projektu podílí investicí do opravy samotných budov, budování moderní expozice vodárenství pak hradí v rámci partnerství a projektů společenské odpovědnosti PVK v součinnosti se svým akcionářem společností Veolia.

Vznikne tak nový veřejný prostor s celou řadou herních a vodních prvků, přístupný široké veřejnosti. V jednom z podzemních vodojemů bude vytvořena unikátní expozice současných moderních technologií úpravy a čištění vody. 

Všechny tyto cíle nelze splnit bez kvalitních odborníků. Jaká je personální politika společnosti?

PVS má v současné době přes 120 zaměstnanců. Jádro tvoří „srdcaři“, velmi zkušení specialisté, z nichž jsou mnozí u společnosti zaměstnání i více než 20 let. Velkou pozornost věnujeme náboru a přípravě nových zaměstnanců. Novým zájemcům o práci v naší společnosti tak můžeme nabídnout nejen řadu obvyklých benefitů, zázemí a stabilitu renomované společnosti, ale také příjemné a moderní pracovní prostředí. Jsme si vědomi, že jenom odpovídající platové podmínky dnes nestačí. Proto se soustředíme i na to, aby každý zaměstnanec měl odpovídající IT vybavení, velmi výkonná a moderní výpočetní technika pro každého zaměstnance společnosti je prostě standardem.

Naší snahou je, aby Pražská vodohospodářská společnost byla moderní, dynamicky se rozvíjející společností, která se významně podílí na rozvoji Hlavního města Prahy.

Děkuji za rozhovor.

Foto: PVS, a.s.

Související články