Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje dotační výzvy na zdroje pitné vody a domovní čistírny odpadních vod

Obě výzvy se vyhlašují z Národního programu Životní prostředí a na jejich financování budou využity prostředky z fondů EU prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Žádosti bude možné podávat elektronicky prostřednictvím AIS SFŽP, který je dostupný z www.narodniprogramzp.cz, od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2023, nejpozději však do vyčerpání alokace (obě výzvy jsou koncipovány jako jednokolové a nesoutěžní). Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2026. Příjem žádostí u obou výzev startuje 1. listopadu.

Výzva č. 9/2021 Zdroje pitné vody

Výzva umožní realizovat nové nebo obnovit či zvýšit kapacitu stávajících zdrojů a přivaděčů pitné vody pro jejich obyvatele. O dotaci mohou žádat obce, dobrovolné svazky obcí a obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob – vlastníci veřejných vodovodů a kanalizací, kteří jsou z více než 50 % ovládány obcemi, městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Z alokovaných 450 milionů korun můžou obce mohou získat podporu v rozmezí od 140 tis. do 2,1 mil. Kč, finančně náročnější projekty budou financovány z Operačního programu Životní prostředí, který bude spuštěn na přelomu letošního roku.

 „Výzva je primárně určena na komplexní opatření, a proto nebudou podporovány čistě průzkumné vrty. Náklady na ně bude ovšem stejně jako třeba na projektovou přípravu, stavební práce a dodávky možné zahrnout do způsobilých výdajů komplexního opatření. Další novinkou je sjednocení míry podpory. Všem žadatelům pokryjeme až 70 % z celkových výdajů bez ohledu na to, zda mají akutní či možný nedostatek pitné vody.“

Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR

Dokumenty k výzvě č. 9/2021

Výzva č. 7/2021 Domovní čistírny odpadních vod

Podpora se vztahuje na realizaci soustav individuálních domovních čistíren odpadních vod do 50 obyvatel tam, kde se nelze napojit na klasickou stokovou síť zakončenou čistírnou. Tyto soustavy jsou cenově efektivní a ekologicky přijatelnou alternativou ke starým netěsným jímkám či septikům. Navíc mají vysokou účinnost bez nutnosti následného dočištění.

O finanční podporu mohou žádat obce, slouží objektům sloužící k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a budovám ve vlastnictví dané obce. Na podporu je alokováno 300 mil. korun, díky nimž by mělo být pořízeno více než 3 000 domovních čistíren odpadních vod pro více než 10 000 obyvatel. Letošní výzva oproti minulé rozlišuje pouze dvě kategorie maximální výše dotace, a to pro 1 až 15 obyvatel činí 150 000 korun a pro 16 až 50 obyvatel jsme ji navýšili z původních 240 000 na 300 000 Kč.

„Dosud jsme podpořili téměř stovku žádostí, to v reálu znamená 2 700 instalovaných domovních čistíren. Teď přicházíme s již čtvrtou -třistamilionovou výzvou, díky nímž by mělo být pořízeno více než 3 000 domovních čistíren odpadních vod pro více než 10 000 obyvatel. Obce mají o čištění odpadních vod skutečně obrovský zájem, navíc je to velice efektivní a ekonomické řešení, které pomůže tam, kde náklady nebo technické podmínky výstavbu velké čistírny neumožní. Tato podpora je dalším z řady kroků, kterými se snažíme zlepšit životní prostředí v malých a nízkorozpočtových obcích.“ 

Richard Brabec, ministr životního prostředí

Dokumenty k výzvě č. 7/2021

Související články