Mimořádné opatření SFŽP ČR pro vodohospodářské projekty OPŽP v souvislosti s energetickou krizí

Na základě rozhodnutí Řídicího orgánu OPŽP ze dne 4.10.2022 vyhlašuje Státní fond životního prostředí ČR mimořádné opatření, platné pro vodohospodářské projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí, platné pro účel sestavení kalkulace ceny pro vodné a stočné (resp. minimálních příjmů z vodného a stočného/pachtovné/nájemné) na rok 2023 a pro stanovení sociálně únosné ceny na rok 2023.

S ohledem na aktuální vývoj inflace spotřebitelských cen a ve vztahu k probíhající energetické krizi, informuje SFŽP ČR příjemce podpory vodohospodářských projektů OPŽP o alternativním postupu ve věci stanovení odpovídajících cen pro vodné a stočné (čistých příjmů/pachtovného/nájemného/sociálně únosné ceny) na rok 2023 dle podmínek cenotvorby OPŽP.

Na základě rozhodnutí Řídicího orgánu OPŽP ze dne 4.10.2022, pod č.j. MZP/2022/330/1863, SFŽP ČR vyhlašuje, pro účely sestavení kalkulace ceny pro vodné a stočné (resp. minimálních příjmů z vodného a stočného/pachtovné/nájemné) na rok 2023, aplikaci inflačního indexu spotřebitelských cen ve výši 3,8 %. Stejný přístup bude aplikován pro účely výpočtu sociálně únosné ceny na rok 2023, odkaz na SÚC pro rok 2023 naleznete zde.

Tento postup je zpracován v reakci na stávající energetickou krizi a ve vztahu k úpravám Finančních modelů (tj. Finanční nástroje používané zejména v OPŽP 2007-2013 a Zjednodušený finanční model pro OPŽP 2014-2020, OPŽP 2021-2027) aplikovaných u vodohospodářských (VH) projektů OPŽP. V souvislosti se zmíněnou energetickou krizí Řídicí orgán OPŽP přistoupil k možnosti úprav ve Finančních modelech OPŽP pro stanovení ceny pro vodné a/nebo stočné formou úpravy nákladových položek kalkulace, konkrétně položek 2.1 elektrická energie, příp. 2.2 ostatní energie (plyn, pevná a kapalná paliva). Dotčené úpravy musí být ukotveny písemnou dohodou mezi vlastníkem a provozovatelem, např. formou smluvního protokolu.

Toto mimořádné opatření je vyhlášeno pro rok 2023. SFŽP předpokládá, že postup pro zmírnění růstu cen pro vodné a stočné bude každoročně aktualizován ze strany Řídicího orgánu OPŽP formou vydání Mimořádného opatření pro vodohospodářské projekty OPŽP, až do doby ukončení ekonomické (energetické) krize.

Možný postup úpravy nákladových položek (2.1 elektrická energie, příp. 2.2 ostatní energie) u Finančních modelů je uveden níže (tj. Finanční nástroje používané zejména v OPŽP 2007-2013 a Zjednodušený finanční model používaný pro OPŽP 2014-2020, OPŽP 2021-2027):

FINANČNÍ NÁSTROJE (všechny verze) – Finanční model a Vyrovnávací nástroj (FM a VN)
Individuální „cenový/inflační“ index ex-ante + individuální index ex-post, dle skutečných hodnot daného provozovatele
Ve Vyrovnávacím nástroji na listu „Vstupy ex-ante“ provozovatel vyplní procentuální odhad nárůstu ceny elektrické (a ostatní) energie na rok 2022. Při vyplňování listu „Vstupy ex-post“ vyplní index odpovídající skutečnému nárůstu cen elektrické (a ostatní) energie za rok 2022. Přístup simuluje „plné promítání“ v modelech, nedojde ke zpětnému vyrovnání.
Změny musí být odsouhlaseny vlastníkem VHI, například formou smluvního protokolu mezi vlastníkem a provozovatelem, za současného dodržení národní oborové legislativy.

ZJEDNODUŠENÝ FINANČNÍ MODEL (ZFM)
Změna přístupu k indexaci (Individuální „cenový/inflační“ index „ex-ante“)
Provozovatel vyplní do ZFM na listu „Provozování“ změnu indexu za 1. pololetí v hodnotě zohledňující provozovatelem odhadovaný nárůst elektrické energie za celý rok 2022. Následně, v rámci změny indexu za 2. pololetí („ex-post“) bude za 2. pololetí roku vyplněna hodnota „0“.

Tímto postupem v ZFM nedojde k případnému zpětnému vyrovnání.
Změny musí být odsouhlaseny vlastníkem VHI, například formou smluvního protokolu mezi vlastníkem a provozovatelem, za současného dodržení národní oborové legislativy.

V souvislosti s úpravou položek ve finančních nástrojích upozorňujeme, že pokud budou zveřejněny maximální limity (cenový strop) na výši ceny elektrické energie a plynu, vztahující se i na vodohospodářský sektor, je možné stanovit uvedené indexy pouze do výše, která zohlední maximální cenový strop cen elektrické energie a plynu, aby se zamezilo nežádoucím vlivům v důsledku nepřiměřeného nadhodnocení indexů.

Vzhledem k tomu, že výše uvedenými změnami bude dotčena zejména položka „Nájemné/pachtovné“, kterou není umožněno v některých verzích ZFM editovat, doporučuje SFŽP příjemcům dotace, aby využili přechod na verzi ZFM v2.0, která zohledňuje změny cenového výměru MF na období 2022–2026 (změna formuláře pro Kalkulaci nákladových položek pro výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné a změna přístupu k výpočtu přiměřeného zisku). Verze ZFM v2.0 bude na webových stránkách OPŽP zveřejněna v průběhu měsíce října 2022).

Využitím alternativních postupů uvedených výše není dotčena platnost metodických postupů pro určení sankcí pro jednotlivé operační programy, zveřejněných pro OPŽP 2007 – 2013.

V případě, že máte k výše uvedenému postupu dotazy, prosím kontaktujte Oddělení monitoringu VHI na adrese monitoring.VHI@sfzp.cz .

Dokumenty SFŽP je ke stažení zde:

Související články