Nabídka připravovaného Ph.D. studia v oblasti řízení rizik

ČVUT v Praze v rámci projektu RIRIZIBE (Řízení rizik a bezpečnost složitých technologických objektů; registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002649; řešitelka projektu doc. RNDr. D. Procházková, DrSc.) připravuje průřezový doktorský program, jehož cílem je připravit odborníky, kteří budou umět na současné světové odborné úrovni správně identifikovat, analyzovat, hodnotit, řídit a vypořádat rizika spojená s technickými díly s cílem zajistit bezpečné technické dílo.

Cílem výuky připravovaných manažerských i inženýrských disciplín je bezpečný objekt, tj. objekt, který je zabezpečený vůči známým pohromám a neohrožuje své okolí, a to ani při svých kritických podmínkách. Proto se řeší také průřezová rizika návrhu technického díla a jeho provozu spojená s různými typy závislostí (tzv. interdependences) z důvodu veřejného zájmu, tj. zajištění koexistence systémů sociálního, environmentálního a technologického. S ohledem na možnosti státu i provozovatelů jednotlivých technických děl, jde o vzdělání, které zajistí schopnost výběru optimálních řešení s ohledem na potřeby a možnosti státu i provozovatelů technických děl.

Z důvodu praktických potřeb technických děl jde o zajištění odborníků pro různé úrovně technických děl – od konkrétních technických zařízení, přes technické komponenty, dílčí technické celky, jednotlivé technické procesy, soubory vzájemně provázaných technických procesů až po celá technická díla a jejich okolí.

Pro podporu studia je zpracována monografie Procházková D. Analýza, řízení a vypořádání rizik spojených s technickými díly. ISBN 978-80-01-06480-1. Praha: ČVUT 2018

Postupně jsou vytvářeny a postupně publikovány v českém a anglickém jazyce 4 monografie:

  1. Procházková, D., Procházka, J., Říha, J., Beran, V., Procházka, Z. Řízení rizik procesů spojených se specifikací a umístěním technického díla do území. ISBN: 978-80-01-06467-2. Praha: ČVUT 2018.
  2. Řízení rizik procesů spojených se zhotovením technického díla a jeho uvedením do provozu. V přípravě.
  3. Řízení rizik procesů spojených s provozem technického díla během jeho životnosti. V přípravě.
  4. Procházková, D., Procházka, J., Říha, J., Beran, V., Procházka, Z. Řízení rizik spojených s ukončením provozu technického díla a s předáním území do dalšího užívání. ISBN 978-80-01-06527-3. Praha: ČVUT 2018.

V předmětných monografiích jsou: údaje o současné odborné úrovní v dané problematice; seznamy zjištěných zdrojů rizik získané výzkumem havárií a selhání technických děl ve světě; případové studie realizace rizik; osvědčené inženýrské nástroje pro práci s riziky; a příklady aplikace základních osvědčených inženýrských nástrojů v reálné praxi.

Vzhledem k tomu, že v ČR chybí soustavné vzdělání v oblasti inženýrství zaměřeném na rizika, je třeba zájemce o studium připravit.

Konzultace v daném směru ochotně zájemcům poskytne řešitelka projektu:
doc. RNDr. D. Procházková, DrSc.
předsedkyně vědecké rady APTI
ČVUT, fakulta strojní a fakulta stavební
tel.: 224357964
e-mail: prochdana7@seznam.cz

Žádosti o informace ke studiu lze také žádat na adrese: sekretariat@apti.cz

Související články