VYDANÉ ČSN – BŘEZEN 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 18/19
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO 50001 (01 1501)
kat.č. 507051
Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití;
(idt ISO 50001:2018); Vydání: Březen 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 50001 (01 1501) Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití;
Vydání: Leden 2012

ČSN EN IEC 60721-2-4 (03 8900)
kat.č. 506944
Klasifikace podmínek prostředí – Část 2-4: Podmínky vyskytující se v přírodě –
Sluneční záření a teplota; (idt IEC 60721-2-4:2018); Vydání: Březen 2019
S účinností od 2021-07-27 se zrušuje ČSN IEC 721-2-4 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí – Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě – Sluneční
záření a teplota; Vydání: Prosinec 1993

OPRAVY ČSN

ČSN EN 1453-1 (64 3191)
kat.č. 506977
Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou
a vysokou teplotu) uvnitř budov – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1:
Požadavky na trubky a systém; Vydání: Srpen 2017
Oprava 1; Vydání: Březen 2019 (Oprava je vydána tiskem)

NORMY SCHVÁLENÉ

ČSN EN 16907-1 (72 1017)
kat.č. 507042
Zemní práce – Část 1: Zásady a obecná pravidla; EN 16907-1:2018;
Platí od 2019-04-01

ČSN EN 16907-2 (72 1017)
kat.č. 507041
Zemní práce – Část 2: Klasifikace materiálů; EN 16907-2:2018;
Platí od 2019-04-01

ČSN EN 16907-3 (72 1017)
kat.č. 507038
Zemní práce – Část 3: Stavební postupy; EN 16907-3:2018; Platí od 2019-04-01

ČSN EN 16907-4 (72 1017)
kat.č. 507039
Zemní práce – Část 4: Úprava zemin vápnem a/nebo hydraulickými pojivy;
EN 16907-4:2018; Platí od 2019-04-01

ČSN EN 16907-5 (72 1017)
kat.č. 507040
Zemní práce – Část 5: Kontrola kvality; EN 16907-5:2018; Platí od 2019-04-01

ČSN EN 16907-6 (72 1017)
kat.č. 507043
Zemní práce – Část 6: Rekultivace terénu materiálem těženým z vody;
EN 16907-6:2018; Platí od 2019-04-01

ČSN EN 13077 (75 5418)
kat.č. 506382
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Volný
výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) – Skupina A – Druh B;
EN 13077:2018; Platí od 2019-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13077 (75 5418) Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Volný výtok
s nekruhovým přepadem (neomezený) – Skupina A – Druh B; Vydání: Leden 2009

ČSN P CEN/TS 16675 (83 8019)
kat.č. 506391
Charakterizace odpadů – Zkušební metody pro stanovení monolitického
stavu odpadu a ukládání na skládky; CEN/TS 16675:2018; Platí od 2019-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN P CEN/TS 16675 (83 8019) Charakterizace odpadů – Ověření monolitického stavu odpadu;
Vyhlášena: Srpen 2015

Související články