Návrh nařízení vlády o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu v návaznosti na přijetí zákona č. 382/2021 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předkládá návrh nařízení vlády o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie. Tento návrh je předkládán na základě zmocnění uvedeného v ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 382/2021 Sb.

Návrh nařízení vlády stanoví druhy podpory a formy podpory, které jsou využity pro podporu a druhy podporovaných zdrojů, velikost elektrického instalovaného výkonu výroben elektřiny, tepelného instalovaného výkonu výroben tepla a energetického výkonu výroben biometanu, které jsou předmětem podpory.

Dále návrh nařízení vlády stanoví množství tepla z obnovitelného zdroje dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, které je předmětem podpory a vymezení tepla, na které se nevztahuje přechodná transformační podpora tepla v soustavách zásobování tepelnou energií, a ceny povolenky na emise skleníkových plynů zajištující přechod k transformaci výroby tepla.

Pro podporu, která bude stanovena v aukci, stanoví návrh nařízení vlády maximální výši finanční jistoty, druhy podporovaných zdrojů energie pro které platí povolení stavby výrobny elektřiny jako podmínka pro účast v aukci, vymezení, zda platí společná aukce pro výrobny elektřiny uváděné do provozu a modernizované výrobny elektřiny a určení podpory zvlášť pro zdroj elektřiny a zvlášť pro výrobnu elektřiny.

V neposlední řadě návrh nařízení vlády stanoví dobu trvání udržovací podpory elektřiny, dobu trvání udržovací podpory tepla a období, za které se poskytuje přechodná transformační podpora tepla v soustavách zásobování tepelnou energií.

Přijetí návrhu nařízení vlády je nutným předpokladem k zajištění rozvoje nových výroben energie z obnovitelných zdrojů energie a dalších podporovaných zdrojů nebo modernizace těchto současných výroben na energeticky efektivnější výrobny. Tím dojde k plnění cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti v období 2021 – 2030, ke kterému se ČR zavázala prostřednictvím cílů uvedených ve vnitrostátním plánu v oblasti energetiky a klimatu. Tímto způsobem přispěje ČR k plnění celkového evropského cíle v oblasti snižování skleníkových plynů.

Pravidla pro oblast podpory obnovitelných zdrojů energie v EU jsou stanovena ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Tato směrnice stanoví společný rámec pro podporu energie z obnovitelných zdrojů. Stanoví závazné národní cíle, pokud jde o celkový podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie, a podíl energie z obnovitelných zdrojů v dopravě. Směrnice stanoví pravidla týkající se statistických převodů mezi členskými státy, společných projektů členských států a členských států a třetích zemí, záruk původu, správních postupů, informování a vzdělávání a přístupu energie z obnovitelných zdrojů k distribuční soustavě. Směrnice stanoví rovněž kritéria udržitelnosti pro biopaliva, paliva z biomasy a biokapaliny.

Pravidla pro oblast podpory vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v EU jsou stanovena ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES, přičemž tato byla změněna směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Nařízení stanovuje formy podpory, které budou využity pro podporu ve smyslu zákona (jedná se o 3 formy podpory: zelený bonus, aukční bonus a výkupní ceny). Dále nařízení vlády stanovuje druhy podporovaných zdrojů, velikost elektrického instalovaného výkonu výroben elektřiny, tepla a biometanu, které jsou předmětem podpory, podmínky pro dodávky tepla v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, ceny povolenky na emise skleníkových plynů zajištující přechod k transformaci výroby tepla, maximální výši finanční jistoty v případě aukce, podmínky pro účast v aukci pro podporované zdroje energie a dobu trvání některých druhů podpor (udržovací podpory elektřiny a udržovací podpory tepla).

V případě nevydání nařízení by nebyl stanoven rozvoj podporovaných zdrojů energie, pro jejichž rozvoj je zásadním opatřením provozní podpora a absence uvedeného opatření by negativně ovlivnila dosahování cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a dalších podporovaných zdrojů do roku 2030, které jsou stanoveny v evropské legislativě a pro ČR jsou uvedeny ve schváleném Vnitrostátním plánu v oblasti energetiky a klimatu.

Návrh nařízení vlády není implementačním předpisem, ale věcně souvisí s materií upravenou v právu Evropské unie následujícími předpisy:

  • směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů,
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu.

Dotčenými subjekty, na které má navrhovaná právní úprava dopad, jsou výrobci elektřiny, výrobci tepla z POZE a výrobci biometanu. Návrh prováděcího předpisu k zákonu č. 165/2012 Sb. má pozitivní dopad na podnikatelské prostředí, neboť předpis stanoví transparentně rámec pro rozvoj a provozní podporu uvedených odvětví na období 3 let tak, aby podnikatelský sektor měl dostatek času pro přípravu svých projektů a podnikatelských záměrů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a dalších podporovaných zdrojů energie.

Návrhové znění je ke stažení k dispozici zde:

Související články