Návrh směrnice přijaté Evropskou komisí k modernizaci práva obchodních společností

Společnosti jsou ústředním prvkem jednotného trhu. Díky své podnikatelské činnosti a investicím, zejména těm na přeshraničním základě, hrají vedoucí úlohu při přispívání k hospodářské prosperitě a konkurenceschopnosti EU a při uskutečňování její souběžné transformace na udržitelnou a digitální ekonomiku. Za tímto účelem potřebují společnosti
předvídatelný právní rámec, který bude podporovat růst a bude přizpůsoben novým hospodářským a sociálním výzvám ve stále více digitalizovaném světě. Zatímco společnosti jsou zřizovány podle vnitrostátního práva, právo obchodních společností EU stanoví právní rámec, který zvyšuje právní jistotu a předvídatelnost pro společnosti na celém jednotném trhu. Tento rámec práva obchodních společností, který zahrnuje úlohy a povinnosti obchodních rejstříků, musí držet krok s novým vývojem a výzvami. Právě za tímto účelem Komise předkládá tento návrh.

V souladu s cíli EU v oblasti digitalizace stanovenými zejména ve sdělení Komise Digitální kompas 2030: Evropské pojetí digitální dekády má tento návrh za cíl řešit vývoj v oblasti digitalizace a technologií, který zásadně změnil fungování obchodních rejstříků a způsob interakce mezi obchodními rejstříky, společnostmi a orgány veřejné správy, pokud jde o otázky související s právem obchodních společností. Pandemie COVID-19 jasně ukázala klíčovou úlohu digitálních nástrojů při zajišťování kontinuity interakce společností s obchodními rejstříky a orgány. Cílem tohoto návrhu je rovněž zavést opatření v oblasti práva obchodních společností, aby se vyřešily překážky bránící přeshraniční expanzi, kterým v současné době na jednotném trhu čelí malé a střední podniky, a to v souladu se sděleními Komise Aktualizace nové průmyslové strategie 20202 a Strategie pro udržitelnou a digitální
Evropu zaměřená na malé a střední podniky.

Tento návrh přispěje k vytvoření integrovanějšího a digitalizovanějšího jednotného trhu a povede ke snížení administrativní zátěže pro společnosti v odhadované výši přibližně 437 milionů EUR ročně. Návrh rovněž omezí novou zátěž v co nejvyšší míře tím, že bude stavět na vnitrostátních obchodních rejstřících a jejich propojení prostřednictvím systému propojení obchodních rejstříků (BRIS)4, přičemž zohlední rozdílné vnitrostátní systémy a právní zvyklosti.

Návrh zejména usiluje o zvýšení transparentnosti společností na jednotném trhu využíváním digitálních nástrojů, jako je systém BRIS, zlepšení spolehlivosti údajů o společnostech a vytvoření důvěry mezi rejstříky a orgány členských států, mimo jiné lepším propojením orgánů veřejné správy. Jeho cílem je rovněž zrušit a omezit formální náležitosti týkající se používání informací o společnostech v přeshraničních situacích a zajistit, aby zřizování dceřiných společností a poboček v jiných členských státech bylo časově méně náročné a nákladově efektivnější, a to i díky uplatňování zásady „pouze jednou“ (podle které by společnosti nebyly povinny předkládat tytéž informace do obchodních rejstříků více než jednou). Tímto způsobem se návrh snaží snížit celkovou administrativní zátěž pro společnosti a další zúčastněné strany v přeshraničních situacích a usnadnit malým a středním podnikům expanzi do celé EU.

Dokumenty ke stažení

Související články