Novinky v technické normalizaci – duben 2023

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN P ISO/TS 10020 (01 0349)
kat. č. 516502
Systémy managementu kvality – Management organizačních změn – Procesy*);
Vydání: Duben 2023

ČSN ISO 28000 (01 0381)
kat. č. 516874
Bezpečnost a odolnost – Systémy managementu bezpečnosti – Požadavky;
Vydání: Duben 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 28000 (01 0381) Specifikace pro systémy managementu bezpečnosti dodavatelských řetězců;
Vydání: Červen 2010

ČSN P ISO/TS 14074 (01 0974)
kat. č. 516499
Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady, požadavky
a směrnice pro normalizaci, vážení a interpretaci*); Vydání: Duben 2023

ČSN ISO 20816-3 (01 1412)
kat. č. 516931
Vibrace – Měření a hodnocení vibrací strojů – Část 3: Průmyslové stroje se
jmenovitým výkonem nad 15 kW a provozními otáčkami mezi 120 r/min
a 30 000 r/min; Vydání: Duben 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 10816-3 (01 1412) Vibrace – Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech – Část 3:
Průmyslové stroje se jmenovitým výkonem nad 15 kW a jmenovitými otáčkami mezi
120 1/min a 15 000 1/min při měření in situ; Vydání: Únor 2010
ČSN ISO 7919-3 (01 1414) Vibrace – Hodnocení vibrací strojů na základě měření na rotujících hřídelích – Část 3:
Průmyslová soustrojí; Vydání: Únor 2010

ČSN ISO 14839-5 (01 1482)
kat. č. 516807
Vibrace – Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky –
Část 5: Dosedací ložiska; Vydání: Duben 2023

ČSN EN ISO 18563-1 (01 5063)
kat. č. 516891
Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování ultrazvukového phased array zařízení – Část 1: Přístroje;
(idt ISO 18563-1:2022); Vydání: Duben 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 18563-1 (01 5063) Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování ultrazvukového phased array
zařízení – Část 1: Přístroje; Vyhlášena: Březen 2023

ČSN EN 1491 (13 5804)
kat. č. 516795
Armatury budov – Pojistné ventily pro expanzní vodu – Zkoušky a požadavky;
Vydání: Duben 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1491 (13 5804) Armatury budov – Expansní ventily – Zkoušky a požadavky; Vyhlášena: Leden 2023

ČSN ISO 4359 (25 9341)
kat. č. 516912
Hydrometrie – Žlaby pravoúhlého a lichoběžníkového průřezu a průřezu tvaru U;
Vydání: Duben 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 4359 (25 9341) Měření průtoku kapalin v otevřených korytech – Žlaby pravoúhlého
a lichoběžníkového průřezu a průřezu tvaru U; Vydání: Říjen 1996

ČSN EN IEC 62676-2-33
(33 4592)
kat. č. 516901
Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích – Část 2-33:
Video přenosové protokoly – Cloudový uplink a přístup k systému vzdálené
správy; (idt IEC 62676-2-33:2022); Vydání: Duben 2023

ČSN 75 5201
kat. č. 516773
Navrhování úpraven vody;
Vydání: Duben 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN 75 5201 Navrhování úpraven vody; Vydání: Duben 2010

ČSN EN ISO 20595 (75 7570)
kat. č. 516921
Kvalita vod – Stanovení vybraných vysoce těkavých organických látek ve vodách –
Metoda používající plynovou chromatografii a hmotnostní spektrometrii se statickou
technikou headspace (HS-GC-MS)
;
(idt ISO 20595:2018); Vydání: Duben 2023

ČSN 75 7628
kat. č. 516922
Kvalita vod – Stanovení radia 228 srážecí metodou;
Vydání: Duben 2023

Opravy ČSN

ČSN 07 8304
kat. č. 516915
Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla; Vydání: Duben 2022
Oprava 1; Vydání: Duben 2023 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN EN 13480-5/A2 (13 0020)
kat. č. 516955
Kovová průmyslová potrubí – Část 5: Kontrola a zkoušení; Vydání: Duben 2022
Oprava 2; Vydání: Duben 2023 (Oprava je vydána tiskem)

Zrušené ČSN

ČSN EN 1503-1 (13 3022)
Armatury – Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka – Část 1: Oceli specifikované
v evropských normách;
Vydání: Leden 2002; Zrušena k 2023-05-01

ČSN EN 1503-2 (13 3022)
Armatury – Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka – Část 2: Oceli nespecifikované
v evropských normách;
Vydání: Leden 2002; Zrušena k 2023-05-01

ČSN EN 1503-3 (13 3022)
Armatury – Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka – Část 3: Litiny specifikované
v evropských normách;
Vydání: Leden 2002; Zrušena k 2023-05-01

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN 17666 (01 0668)
kat. č. 516605
Údržba – Inženýrství údržby – Požadavky; EN 17666:2022; Platí od 2023-05-01

ČSN EN ISO 22361 (01 2307)
kat. č. 516611
Bezpečnost a odolnost – Krizový management – Směrnice; EN ISO 22361:2022;
ISO 22361:2022; Platí od 2023-05-01

ČSN EN ISO 15615 (05 2123)
kat. č. 516598
Zařízení pro plamenové svařování – Acetylenové rozvodové systémy pro
svařování, řezání a příbuzné procesy – Bezpečnostní požadavky na vysokotlaké
přístroje+); EN ISO 15615:2022; ISO 15615:2022; Platí od 2023-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 15615 (05 2123) Zařízení pro plamenové svařování – Acetylenové rozvodové systémy pro svařování,
řezání a příbuzné procesy – Bezpečnostní požadavky na vysokotlaké přístroje;
Vydání: Listopad 2013

ČSN EN ISO 12153 (05 5507)
kat. č. 516599
Svařovací materiály – Plněné elektrody bez a s plynovou ochranou pro obloukové
svařování niklu a niklových slitin – Klasifikace+); EN ISO 12153:2022;
ISO 12153:2022; Platí od 2023-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 12153 (05 5507) Svařovací materiály – Plněné elektrody bez a s plynovou ochranou pro obloukové
svařování niklu a niklových slitin – Klasifikace; Vydání: Duben 2013

ČSN EN ISO 21789 (08 3501)
kat. č. 516589
Aplikace plynových turbín – Bezpečnost; EN ISO 21789:2022; ISO 21789:2022;
Platí od 2023-05-01

ČSN EN 15714-3 (13 3096)
kat. č. 516585
Průmyslové armatury – Pohony – Část 3: Pneumatické kyvné pohony pro
průmyslové armatury – Základní požadavky; EN 15714-3:2022; Platí od 2023-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 15714-3 (13 3096) Průmyslové armatury – Pohony – Část 3: Pneumatické částečně otočné pohony
průmyslových armatur – Základní požadavky; Vyhlášena: Duben 2010

ČSN EN 15714-6 (13 3096)
kat. č. 516584
Průmyslové armatury – Pohony – Část 6: Hydraulické lineární pohony pro
průmyslové armatury – Základní požadavky; EN 15714-6:2022; Platí od 2023-05-01

ČSN EN ISO 5167-3 (25 7710)
kat. č. 516581
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela
zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 3: Dýzy a Venturiho dýzy;
EN ISO 5167-3:2022; ISO 5167-3:2022; Platí od 2023-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 5167-3 (25 7710) Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela
zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 3: Dýzy a Venturiho dýzy;
Vyhlášena: Březen 2021

ČSN EN ISO 5167-5 (25 7710)
kat. č. 516580
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela
zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 5: Kuželové průtokoměry;
EN ISO 5167-5:2022; ISO 5167-5:2022; Platí od 2023-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 5167-5 (25 7710) Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela
zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 5: Kuželové průtokoměry;
Vyhlášena: Říjen 2016

ČSN EN ISO 5167-6 (25 7710)
kat. č. 516579
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela
zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 6: Klínové průtokoměry;
EN ISO 5167-6:2022; ISO 5167-6:2022; Platí od 2023-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 5167-6 (25 7710) Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela
zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 6: Klínové průtokoměry;
Vyhlášena: Duben 2020

ČSN EN 17176-2+A1 (64 6446)
kat. č. 516547
Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky,
stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí – Molekulárně
orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) – Část 2: Trubky;

EN 17176-2+A1:2022; Platí od 2023-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 17176-2 (64 6446) Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové
sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí – Molekulárně orientovaný
neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) – Část 2: Trubky; Vyhlášena: Říjen 2019

ČSN EN ISO 13165-2 (75 7619)
kat. č. 516525
Kvalita vod – Radium-226 – Část 2: Emanometrická metoda;
EN ISO 13165-2:2022; ISO 13165-2:2022; Platí od 2023-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 13165-2 (75 7619) Kvalita vod – Radium-226 – Část 2: Emanometrická metoda; Vyhlášena: Srpen 2020

Související články