Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

Návrh novely vyhlášky reaguje na aktuálně projednávanou novelu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Dochází ke změně příslušných ustanovení vyhlášky, a to s ohledem na změny vodního zákona, v rámci nichž se ve vodním zákoně upřesňují postupy při provádění technickobezpečnostního dohledu a při vedení evidence technickobezpečnostního dohledu u vodních děl I. až III. kategorie. Nově se také stanoví vedení evidence technickobezpečnostního dohledu u vodních děl IV. kategorie.

Návrh vyhlášky vychází z dosavadního zákonného zmocnění obsaženého ve vodním zákoně. V dané souvislosti je však nutné uvést, že v průběhu projednávání aktuální novely vodního zákona (sněmovní tisk 556) bylo s ohledem na rozsah nezbytné úpravy dohodnuto a Ministerstvu zemědělství usnesením vlády ze dne 8. července 2019 č. 481 uloženo připravit a vládě předložit do 30. června 2021 další novelu vodního zákona, jejímž prostřednictvím bude doplněn vodní zákon tak, že oblasti upravené vyhláškou budou přesunuty do zákona a prováděcí vyhláška bude upravovat pouze nezbytné podrobnosti.

Návrhem novely zákona se upřesňují postupy při provádění technickobezpečnostního dohledu a při vedení evidence technickobezpečnostního dohledu u vodních děl I. až III. kategorie. Nově se stanoví vedení evidence technickobezpečnostního dohledu u vodních děl IV. kategorie.

Účinnost vyhlášky se předpokládá dnem 1. ledna 2021.

Související články