Novela vyhlášky č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje novelu vyhlášky č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu.

Vyhláška je upravena na pojmy a definice dle platného znění Energetického zákona, dochází k upřesnění měření mezi zásobníkem plynu a plynárenskou soustavou jiného státu, výrobnou plynu a zásobníkem plynu. Cílem návrhu je aktualizace vyhlášky s platným zněním EZ na možnosti propojení jednotlivých prvků plynárenské soustavy tak, aby v případě vzniku jakéhokoli nového propojení nebylo toto místo bez měření plynu. Současně novela vyhlášky reflektuje na teoreticky možnou povinnost připojit výrobny biometanu k zásobníku plynu, pokud o to výrobce požádá. Součástí novely je rozšíření stávající přílohy č. 5 o nové druhy plynu, v tomto případě biometanu a požadavky na jeho kvalitativní parametry.

Práva a povinnosti subjektů působících na energetickém trhu v oblasti plynárenství upravuje zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu stání správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vyhlášku č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu vydalo MPO podle zmocnění v energetickém zákoně, konkrétně podle ustanovení § 98a odst. 1 písm. a) a vyhlášku č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu  vydalo MPO podle zmocnění v zákoně o podporovaných zdrojích energie, konkrétně podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. j) a k).

Návrh vyhlášky se předkládá v návaznosti na nezbytnou technickou úpravu stávající vyhlášky č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu. Tato vyhláška je upravena na pojmy a definice dle platného znění Energetického zákona, dochází k upřesnění měření mezi zásobníkem plynu a plynárenskou soustavou jiného státu, výrobnou plynu a jiným zásobníkem plynu. Je rozšířena o průběhové měření typu „A“ s přenosem údajů do jedné hodiny. Součástí novely je rozšíření stávající přílohy č. 5 o nové druhy plynu používané v plynárenské soustavě, v tomto případě se jedná o biometan a požadavky na jeho kvalitativní parametry.

Cílem této části návrhu je prioritní aktualizace vyhlášky s ohledem na možnosti propojení jednotlivých prvků plynárenské soustavy tak, aby v případě vzniku jakéhokoli nového propojení nebylo toto místo bez měření plynu. Novela vyhlášky reflektuje rovněž na spíše teoretickou povinnost připojit výrobny biometanu k zásobníku plynu, pokud o to výrobce požádá.

Energetický zákon v § 98a odst. 1 písm. a) zákona zmocňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu k vydání této vyhlášky ve smyslu úpravy na pojmy a definice dle jeho novely, tj. upřesnění měření mezi zásobníkem plynu a plynárenskou soustavou jiného státu, výrobnou plynu a jiným zásobníkem plynu. Je rozšířena o průběhové měření typu „A“ s přenosem údajů do jedné hodiny. Součástí novely je rozšíření stávající přílohy č. 5 o nové druhy plynu, v tomto případě biometanu.

Tato vyhláška nabyde účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Související články