Návrh vyhlášky o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů

Jedná se o návrh prováděcí vyhlášky k zákonu č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých dalších zákonů ve znění zákona č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. S ohledem na transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2001, o podpoře využití energie z obnovitelných zdrojů stanoví vyhláška také kritéria udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy a seznam surovin vymezující pokročilý biometan.

Návrh vyhlášky stanovuje druhy a parametry podporovaných obnovitelných zdrojů, způsoby využití podporovaných obnovitelných zdrojů.

Dále vyhláška stanovuje rozsah uchovávaných dokumentů a záznamů o použitém palivu při výrobě energie z podporovaných obnovitelných zdrojů a o způsobu výroby tohoto paliva a podíl biologicky rozložitelné a nerozložitelné části nevytříděného komunálního odpadu na energetickém obsahu komunálního odpadu.

Návrh vyhlášky stanovuje:

  1. druhy a parametry podporovaných obnovitelných zdrojů využívajících biomasu a biokapaliny,
  2. způsoby využití podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla a biometanu,
  3. rozsah uchovávaných dokumentů a záznamů o použitém palivu při výrobě elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů a biometanu a o způsobu výroby tohoto paliva,
  4. podíl biologicky rozložitelné a nerozložitelné části nevytříděného komunálního odpadu na energetickém obsahu komunálního odpadu,
  5. kritéria udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy a
  6. seznam surovin vymezující pokročilý biometan.

Cílem navrhované právní úpravy je provedení částečné transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001/EU o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (dále jen „směrnice RED II“). Směrnice byla přijata dne 11. prosince 2018 a nahradila původní směrnici z roku 2009 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, dále jen směrnice „RED I“). Transpozice je částečně provedena také současným zněním zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a nařízením vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, v platném znění (dále jen „nařízení vlády“).

Uvedená úprava také doplňuje a navazuje na novelu nařízení vlády. Cílem připraveného předpisu bylo tedy také doplnění a navázaní na toto nařízení vlády, bez toho aby byly vytvářeny v této vyhlášce duplicitní věci, které jsou uvedeny ve zmíněné novele nařízení vlády.  Předkládaný návrh vyhlášky v tomto smyslu stanovuje kritéria udržitelnosti pro biokapaliny a pro paliva z biomasy, nově stanovená směrnicí RED II.

        V případě nevydání vyhlášky by nebyly stanoveny především kritéria udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy a seznam surovin vymezující pokročilý biometan v souladu s novelou zákona 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů. V důsledku toho by nebylo možno podporu výrobcům vyplácet.

Návrh vyhlášky je k dispozici ke stažení zde:

Související články