Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže),

Návrh je implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1 ze dne 11. prosince 2018 o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu a obsahuje i další změny zákona odůvodněné dosavadní aplikační praxí. Jedná se opětovné předložení materiálu, u kterého nebyl dokončen legislativní proces v minulém volebním období.

Podkladem návrhu zákona je směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1 ze dne 11. prosince 2018 o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu (dále jen „Směrnice“).

Cílem návrhu zákona je zapracování Směrnice do českého právního řádu, tedy dosažení stavu, aby uplatňování vnitrostátních právních předpisů o hospodářské soutěži nevedlo k jinému výsledku než při aplikaci práva EU. Účelem úpravy na evropské úrovni je sjednocení zajištění účinnějšího prosazování pravidel ochrany hospodářské soutěže a zlepšení fungování vnitřního trhu EU. Návrh změny zákona vychází z povinnosti plnění závazků vyplývajících z členství v EU.

Hlavní principy navrhované právní úpravy jsou obsaženy v předmětné Směrnici, především se jedná o:

  • úpravu souboru nástrojů nezbytných k řádnému vymáhání pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže (efektivnější úprava závazků, prioritizace, pravomoci k ukládání pokut, spolupráce mezi vnitrostátními orgány, vymáhání),
  • úpravu programů shovívavosti.

Některé navrhované změny s implementací přímo nesouvisejí a jsou odůvodněny dosavadní aplikační praxí, především se jedná o:

  • problematiku narovnání,
  • možnost orgánů veřejné správy navrhovat závazky ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže,
  • možnost ochrany identity podatele,
  • možnost použít záznamy telekomunikačního provozu a záznamy sledování pořízených v trestním řízení při výkonu dozoru podle tohoto zákona,
  • společná a nerozdílná odpovědnost za přestupek více osob, které tvoří jednoho soutěžitele,
  • zpřístupnění informací obsažených ve spise orgánům činným v trestním řízení,
  • úpravu přestupků,
  • rozšíření programu shovívavosti na vertikální dohody.

Návrh změny právní úpravy si v souladu se Směrnicí klade za cíl umožnit orgánům členských států pro hospodářskou soutěž účinněji vymáhat pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže. Cílem Směrnice je, aby všechny vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž byly schopny přijímat rozhodnutí zcela nezávisle, měly dostatečné množství lidských, finančních i technických zdrojů a měly k dispozici účinné nástroje k zastavení protiprávního jednání i k ukládání sankcí za porušování příslušných předpisů. Sankce by přitom měly reflektovat závažnost a dobu trvání protiprávního jednání. Stanovena je také maximální částka pokuty, která by neměla být nižší než 10 % celkového celosvětového obratu dotčeného soutěžitele. Přijetím předmětné Směrnice by nemělo docházet k situacím, kdy se soutěžitelé vyhnou pokutě prostřednictvím restrukturalizace. Národní orgány pro hospodářskou soutěž budou disponovat koordinovanými programy shovívavosti. Prohloubení spolupráce mezi Komisí se všemi vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž má zajistit lepší fungování vnitřního trhu.

Cílem návrhu změny právní úpravy je tedy posílení postavení vnitrostátních orgánů ochrany hospodářské soutěže, zajištění řádné hospodářské soutěže a zamezení znevýhodňování spotřebitelů a podniků vnitrostátními předpisy, zavedení stejných záruk a nástrojů pro vnitrostátní předpisy a opatření, jsou-li uplatňovány souběžně s čl. 101 a 102 SFEU a zavedení účinných pravidel týkajících se vzájemné pomoci v rámci Evropské sítě pro hospodářskou soutěž.

Konkrétně je třeba do českého právního řádu implementovat ustanovení týkající se úpravy prioritizace (čl. 4 odst. 5) podávání pravidelných zpráv soutěžních orgánů o své činnosti (čl. 5 odst. 4), úpravy závazků (čl. 12), penále (čl. 16), rezervace pořadí pro podání žádosti o shovívavost (čl. 21), žádostí o výkon rozhodnutí, kterými se ukládají pokuty nebo penále (čl. 26), spolupráce dožádaných orgánů (čl. 24, 25 a 27). Blíže ve zvláštní části důvodové zprávy.

Návrh zákona je k dispozici ke stažení zde:

Související články