Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích

Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Cílem předkládaného návrhu zákona je zajištění vyšší úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), snížení administrativní zátěže zákonem dotčených subjektů a ulehčení práce odborně způsobilých osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik (dále jen „OZO v prevenci rizik“) a odborně způsobilých osob k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). Zajištění vyšší úrovně BOZP bude docíleno precizací některých ustanovení vedoucích např. k posílení pravomoci koordinátora BOZP na staveništi, vyšší míře podílu zadavatele stavby na zajištění BOZP nebo upravení podmínek činnosti akreditovaných osob zajišťujících kvalifikaci odborníků v oblasti BOZP apod.

Návrh zákona směřuje k zajištění konkrétních potřeb praxe, které se od poslední komplexní novelizace zákona, tedy za období od roku 2016 do současnosti, v souvislosti s aplikační praxí, ukázaly jako žádoucí a nezbytné. V tomto období došlo v oblasti BOZP k rapidnímu rozvoji nových technologií a výrobních procesů, které mohou představovat nová rizika pro bezpečnost a zdraví zaměstnanců, a zároveň některé technologie mohou odbourat zbytečnou administrativní zátěž zaměstnavatelů.

Současně dochází ke změnám v přístupu k BOZP jako takovému, což se projevuje tím, že je neustále kladen větší důraz na prevenci rizik obecně a vyšší kulturu BOZP u zaměstnavatele. Tento přístup reflektuje i návrh zákona, na základě kterého jsou zaměstnavatelé nepřímo motivováni k neustálému prohlubování svých znalostí prostřednictvím svých odborně způsobilých osob, v případě, že zajišťují úkoly v prevenci rizik pro své zaměstnance samy osobně. Tento požadavek vyplývá i z kontrolní činnosti prováděné orgány inspekce práce, jejímž výsledkem je opakované zjištění nedostatečné práce s riziky, která v mnoha případech vedou k pracovním úrazům.

Zákon zavádí rozšíření digitalizace agendy a rozšiřuje působnost TIČR

Navrhovanými změnami dojde také k rozšíření používání prvků digitalizace, což povede ke snížení administrativní zátěže jak odborně způsobilých osob vykonávajících svoji působnost podle tohoto zákona, tak i zaměstnavatelů. Mimo jiné lze spatřit pozitivní dopad těchto návrhů ve flexibilitě, efektivitě a rychlosti předávání informací mezi dotčenými subjekty.

Ve smyslu preventivního charakteru zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a současně v souladu s rapidním rozvojem nových technologií a technických zařízení se navrhuje upravit i zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Při zajištění BOZP jako takového se nemůže opomíjet problematika vyhrazených technických zařízení. Zásadní vliv na bezpečný a spolehlivý provoz těchto zařízení mají pracovníci provádějící obsluhu a práce na vyhrazených technických zařízeních, například montáž, opravy, kontrolu, údržbu nebo revize. Kvalifikace a vzdělávání pracovníků, kteří přicházejí do styku s těmito zařízeními je prioritou a veřejným zájmem. Z uvedeného důvodu se rozšiřuje působnost Technické inspekce České republiky způsobem umožňujícím provádět dobrovolnou vzdělávací činnost pro pracovníky podílející se na bezpečném a spolehlivém provozu vyhrazených technických zařízení.

V souvislosti se změnami zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byly provedeny úpravy skutkových podstat přestupků na úseku bezpečnosti práce v zákoně o inspekci práce.

Platné znění s vyznačením změn

Související články