Nové normy vydané v březnu 2021

Nové určené normy

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

ČSN EN ISO 11297-3
Třídící znak: 64 6427
Datum vydání: 05/19
Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi – Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami.
Norma zrušuje ČSN EN ISO 11297-3 vydanou 01/14

ČSN EN ISO 11298-3
Třídící znak: 64 6422
Datum vydání: 05/19
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi – Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami.
Norma zrušuje ČSN EN ISO 11298-3 vydanou 11/11

Splnění určené normy nebo splnění její části lze v rozsahu a za podmínek stanovených v technickém předpisu ve smyslu § 4a odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, považovat za splnění těch požadavků stanovených technickými předpisy, k nimž se tato norma nebo její část vztahuje, jen po dobu jejich platnosti.

Vydané ČSN

ČSN EN ISO 14050 (01 0950)
kat.č. 512049
Environmentální management – Slovník; (idt ISO 14050:2020);
Vydání: Březen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 14050 (01 0950) Environmentální management – Slovník; Vydání: Červen 2010

ČSN EN ISO 6412-2 (01 3245)
kat.č. 512141
Technická dokumentace produktu – Zjednodušené zobrazení potrubí – Část 2: Izometrické zobrazení; (idt ISO 6412-2:2017);
Vydání: Březen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 6412-2 (01 3245) Technické výkresy – Zjednodušené zobrazování potrubních větví – Část 2: Izometrické promítání; Vyhlášena: Srpen 2018

ČSN EN ISO 6412-3 (01 3245)
kat.č. 512142
Technická dokumentace produktu – Zjednodušené zobrazení potrubí – Část 3: Příslušenství pro větrací a odvodňovací systémy; (idt ISO 6412-3:2017);
Vydání: Březen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 6412-3 (01 3245) Technické výkresy – Zjednodušené zobrazování potrubních větví – Část 3: Příslušenství ve vzduchotechnice a odvodňovacích systémech; Vyhlášena: Srpen 2018

ČSN EN ISO 8560 (01 3420)
kat.č. 512144
Technické výkresy – Stavební výkresy – Zobrazování modulových rozměrů, přímek a mřížek;
(idt ISO 8560:2019);
Vydání: Březen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 8560 (01 3420) Výkresy pozemních staveb – Zobrazování modulových rozměrů, přímek a sítí; Vyhlášena: Listopad 2019

ČSN 75 2411
kat.č. 511694
Zdroje požární vody;
Vydání: Březen 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN 75 2411 Zdroje požární vody; Vydání: Duben 2004

Změny ČSN

ČSN EN 13480-3 (13 0020)
kat.č. 512053
Kovová průmyslová potrubí – Část 3: Konstrukce a výpočet;
Vydání: Listopad 2018 Změna A2; Vydání: Březen 2021

ČSN EN 13480-3 (13 0020)
kat.č. 512054
Kovová průmyslová potrubí – Část 3: Konstrukce a výpočet;
Vydání: Listopad 2018 Změna A3; Vydání: Březen 2021

Evropské normy schválené k používání jako ČSN

ČSN EN ISO 14002-1 (01 0902)
kat.č. 511502
Systémy environmentálního managementu – Směrnice pro používání ISO 14001 k řešení environmentálních aspektů a podmínek v oblasti životního prostředí – Část 1: Obecně;
EN ISO 14002-1:2020; ISO 14002-1:2019; Platí od 2021-04-01

ČSN EN 13067 (05 0722)
kat.č. 511504
Personál pro svařování plastů – Zkoušky odborné způsobilosti svářečů – Svařování spojů z termoplastů; EN 13067:2020; Platí od 2021-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13067 (05 0722) Personál pro svařování plastů – Zkoušky odborné způsobilosti svářečů – Svařování spojů z termoplastů;
Vydání: Září 2013

ČSN EN ISO 15792-1 (05 1102)
kat.č. 511507
Svařovací materiály – Zkušební metody – Část 1: Zkušební metody pro zkušební vzorky z čistých svarových kovů z oceli, niklu a slitin niklu+);
EN ISO 15792-1:2020; ISO 15792-1:2020; Platí od 2021-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15792-1 (05 1102) Svařovací materiály – Zkušební metody – Část 1: Zkušební metody pro zkušební vzorky z čistých svarových kovů z oceli, niklu a slitin niklu; Vydání: Prosinec 2008

ČSN EN ISO 15792-2 (05 1102)
kat.č. 511508
Svařovací materiály – Zkušební metody – Část 2: Příprava jednostranně a oboustranně svařovaných zkušebních kusů pro zhotovení vzorků z oceli+);
EN ISO 15792-2:2020; ISO 15792-2:2020; Platí od 2021-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15792-2 (05 1102) Svařovací materiály – Zkušební metody – Část 2: Příprava jednostranně a oboustranně svařovaných zkušebních kusů pro zhotovení vzorků z oceli; Vydání: Prosinec 2008

ČSN EN ISO 2560 (05 5005)
kat.č. 511509
Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí – Klasifikace+);
EN ISO 2560:2020; ISO 2560:2020; Platí od 2021-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 2560 (05 5005) Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí – Klasifikace; Vydání: Červen 2010

ČSN EN ISO 6847 (05 5017)
kat.č. 511505
Svařovací materiály – Příprava návaru svarového kovu pro chemický rozbor+);
EN ISO 6847:2020; ISO 6847:2020; Platí od 2021-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 6847 (05 5017) Svařovací materiály – Příprava návaru svarového kovu pro chemický rozbor; Vydání: Listopad 2013

ČSN EN ISO 14341 (05 5311)
kat.č. 511506
Svařovací materiály – Drátové elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu a jejich svarové kovy – Klasifikace+);
EN ISO 14341:2020; ISO 14341:2020; Platí od 2021-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 14341 (05 5311) Svařovací materiály – Drátové elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu a jejich svarové kovy – Klasifikace; Vydání: Červenec 2011

ČSN EN IEC 62443-3-2 (18 0304)
kat.č. 511295
Bezpečnost systémů pro průmyslovou automatizaci a řízení – Část 3-2: Posouzení bezpečnostních rizik pro návrh systému;
EN IEC 62443-3-2:2020; IEC 62443-3-2:2020; Platí od 2021-04-01

ČSN EN ISO 5167-3 (25 7710)
kat.č. 511515
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 3: Dýzy a Venturiho dýzy;
EN ISO 5167-3:2020; ISO 5167-3:2020; Platí od 2021-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 5167-3 (25 7710) Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu – Část 3: Dýzy a Venturiho dýzy; Vydání: Listopad 2003

ČSN EN ISO 13161 (75 7638)
kat.č. 511551
Kvalita vod – Polonium 210 – Zkušební metoda spektrometrií záření alfa;
EN ISO 13161:2020; ISO 13161:2020; Platí od 2021-04-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 13161 (75 7638) Kvalita vod – Měření objemové aktivity polonia 210 ve vodě spektrometrií záření alfa; Vyhlášena: Duben 2016

ČSN EN 17371-3 (76 3604)
kat.č. 511553
Poskytování služeb – Část 3: Management hodnocení výkonnosti – Návod k mechanismu hodnocení výkonnosti v rámci smluv o poskytování služeb;
EN 17371-3:2020; Platí od 2021-04-01

Související články