Novela zákona č.416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací

Cílem předkládaného návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „návrh zákona“) je zajistit na zákonné úrovni transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1187 ze dne 7. července 2021 o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě (TEN-T) (dále jen „směrnice“). Návrh zákona též zohledňuje 2 přímo použitelné předpisy Evropské unie, a to nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1153 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014 (dále jen „nařízení CEF“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU, v platném znění (dále jen „nařízení TEN-T“).

Zjednodušeně lze konstatovat, že v návrhu zákona jsou obsaženy následující okruhy právní úpravy:

a) stanovení určeného orgánu vykonávajícího úkoly předpokládané směrnicí,

b) vymezení časového rámce pro ukončení správních řízení relevantních pro uskutečnění staveb vybrané transevropské dopravní infrastruktury, zajištění informování určeného orgánu o těchto řízeních a zakotvení dohledu určeného orgánu nad dodržováním uvedeného časového rámce,

c) umožnění poskytování předběžné informace vztahující se k uskutečnění konkrétních staveb vybrané transevropské dopravní infrastruktury určeným orgánem v rozsahu výrazně přesahujícím požadavky zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „nový stavební zákon“),

d) zajištění zveřejňování obecných informací týkajících se staveb vybrané transevropské dopravní infrastruktury Ministerstvem pro místní rozvoj,

e) stanovení spolupráce mezi určenými orgány členských států Evropské unie a s evropskými koordinátory u přeshraničních stavebních záměrů a

f) stanovení zvláštních pravidel pro určení rozhodného práva v oblasti zadávání veřejných zakázek společným subjektem u přeshraničních stavebních záměrů.

Výše uvedené okruhy navržené právní úpravy představují nezbytná legislativní opatření zajišťující transpozici směrnice do vnitrostátního právního řádu a lze konstatovat, že návrh zákona je předkládán jako výlučně transpoziční. Předkladatel návrhu zákona bude usilovat i v navazujících vládních stadiích legislativního procesu o ponechání návrhu zákona v tomto rozsahu. 

Materiál k návrhu zákona je k dispozici zde:

Související články