Novinky v technické normalizaci – červenec 2023

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN ISO 22266-1 (01 1410)
kat. č. 517347
Vibrace – Torzní vibrace točivých strojních zařízení – Část 1: Hodnocení soustrojí
parní a plynové turbíny s generátorem v důsledku elektrického buzení;
Vydání: Červenec 2023

ČSN EN 62446-1+A1 (36 4623)
kat. č. 517150
Fotovoltaické (PV) systémy – Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu –
Část 1: Systémy spojené s rozvodnou sítí – Dokumentace, zkoušky při uvádění do
provozu a kontrola; (idt IEC 62446-1:2016); (idt IEC 62446-1:2016/AMD1:2018);
Vydání: Červenec 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 62446-1 (36 4623) Fotovoltaické (PV) systémy – Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu – Část 1:
Systémy spojené s rozvodnou sítí – Dokumentace, zkoušky při uvádění do provozu
a kontrola; Vydání: Říjen 2016

ČSN EN 16907-5 (72 1017)
kat. č. 517302
Zemní práce – Část 5: Kontrola kvality; Vydání: Červenec 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 16907-5 (72 1017) Zemní práce – Část 5: Kontrola kvality; Vyhlášena: Březen 2019

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 25901-2 (05 0684)
kat. č. 517065
Svařování a příbuzné procesy – Slovník – Část 2: Zdraví a bezpečnost+);
EN ISO 25901-2:2023; ISO 25901-2:2022; Platí od 2023-08-01

ČSN EN ISO 4761 (05 1172)
kat. č. 517081
Nedestruktivní zkoušení svarů – Ultrazvukové zkoušení phased array (UT-PA)
tenkostěnných ocelových součástí – Úrovně přípustnosti; EN ISO 4761:2022;
ISO 4761:2022; Platí od 2023-08-01

ČSN EN 17800 (13 0001)
kat. č. 517054
Náklady životního cyklu (LCC) a hodnocení životního cyklu (LCA) pro emise
CO2
v potrubních systémech z tvárné litiny; EN 17800:2022; Platí od 2023-08-01

ČSN P CEN/TS 1046 (64 3199)
kat. č. 517009
Rozvodné a ochranné potrubní systémy z termoplastů – Gravitační a tlakové
systémy mimo stavební konstrukce – Instalace v rýze; CEN/TS 1046:2021;
Platí od 2023-08-01

ČSN EN ISO 13266 (64 6434)
kat. č. 517008
Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové
sítě – Šachtová dna nebo prodloužení šachty trubkou z termoplastů pro vstupní
a revizní šachty – Stanovení odolnosti proti povrchovému zatížení a zatížení
dopravou; EN ISO 13266:2023; ISO 13266:2022; Platí od 2023-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 14802 (64 6434) Plastové potrubní systémy – Šachtová dna nebo prodloužení šachty trubkou
z termoplastů pro vstupní a revizní šachty – Stanovení odolnosti povrchovému zatížení
a zatížení dopravou; Vyhlášena: Červenec 2006

ČSN EN ISO 13268 (64 6439)
kat. č. 517006
Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové
sítě – Šachtová dna nebo prodloužení šachty trubkou z termoplastů pro vstupní
a revizní šachty – Stanovení kruhové tuhosti; EN ISO 13268:2023;
ISO 13268:2022; Platí od 2023-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 14982+A1 (64 6439) Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy – Šachtová dna nebo prodloužení
šachty trubkou z termoplastů pro vstupní a revizní šachty – Stanovení kruhové tuhosti;
Vyhlášena: Únor 2011

ČSN EN ISO 13267 (64 6441)
kat. č. 517007
Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové
sítě – Vstupní šachty a šachtová dna z termoplastů – Stanovení odolnosti proti
zborcení; EN ISO 13267:2023; ISO 13267:2022; Platí od 2023-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 14830 (64 6441) Inspekční komory a šachtová dna z termoplastů – Stanovení odolnosti zborcení;
Vyhlášena: Duben 2007

ČSN EN 888 (75 5806)
kat. č. 516991
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě –
Chlorid železitý; EN 888:2023; Platí od 2023-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 888 (75 5806) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě –
Chlorid železitý; Vydání: Červenec 2005

ČSN EN 889 (75 5807)
kat. č. 516990
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě –
Síran železnatý; EN 889:2023; Platí od 2023-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 889 (75 5807) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě –
Síran železnatý; Vydání: Červenec 2005

Související články