Novinky v technické normalizaci – leden 2023

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN ISO 10008 (01 0343)
kat. č. 515969
Management kvality – Spokojenost zákazníka – Návod pro transakce
elektronického obchodu mezi obchodní společností a spotřebitelem*);
Vydání: Leden 2023

ČSN ISO 21503 (01 0347)
kat. č. 516240
Management projektů, programů a portfolií – Návod k managementu programu;
Vydání: Leden 2023

ČSN ISO 21504 (01 0348)
kat. č. 516331
Management projektů, programů a portfolií – Návod k managementu portfolia;
Vydání: Leden 2023

ČSN EN ISO 50005 (01 1519)
kat. č. 516455
Systémy managementu hospodaření s energií – Směrnice k postupnému zavádění;
(idt ISO 50005:2021); Vydání: Leden 2023

ČSN EN 17391 (01 5087)
kat. č. 516235
Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení akustickou emisí – Monitorování akustické
emise za provozu kovových tlakových zařízení a konstrukcí – Obecné požadavky;
Vydání: Leden 2023

ČSN ISO 2537 (25 9321)
kat. č. 516266
Hydrometrie – Vodoměrné vrtule s rotačním prvkem; Vydání: Leden 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 2537 (25 9321) Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Vodoměrné vrtule s rotačním prvkem;
Vydání: Prosinec 1993

ČSN ISO 3455 (25 9322)
kat. č. 516267
Hydrometrie – Kalibrace měřidel rychlosti proudění vody v přímých otevřených
nádržích; Vydání: Leden 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 3455 (25 9322) Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Kalibrace vodoměrných vrtulí
s rotačním prvkem v přímých otevřených nádržích; Vydání: Leden 1994

ČSN ISO 1438 (25 9331)
kat. č. 516289
Hydrometrie – Měření průtoku vody v otevřených korytech pomocí tenkostěnných
přelivů; Vydání: Leden 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 1438 (25 9331) Hydrometrie – Měření průtoku vody v otevřených korytech pomocí tenkostěnných
přelivů; Vydání: Listopad 2012

ČSN ISO 4360 (25 9334)
kat. č. 516416
Hydrometrie – Měření průtoku v otevřených korytech pomocí přelivů
trojúhelníkového průřezu; Vydání: Leden 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 4360 (25 9334) Hydrometrie – Měření průtoku v otevřených korytech pomocí přelivů trojúhelníkového
průřezu; Vydání: Srpen 2012

ČSN EN 620 (26 0085)
kat. č. 516065
Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Požadavky na bezpečnost vztahující
se na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál; Vydání: Leden 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 620 (26 0085) Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Požadavky na bezpečnost vztahující se na
pevné pásové dopravníky pro sypký materiál; Vyhlášena: Duben 2022

ČSN EN 899 (75 5853)
kat. č. 516284
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Kyselina sírová; Vydání: Leden 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 899 (75 5853) Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Kyselina
sírová; Vydání: Srpen 2009

ČSN EN 476 (75 6301)
kat. č. 516248
Obecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů; Vydání: Leden 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 476 (75 6301) Obecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů; Vyhlášena: Říjen 2022

ČSN EN ISO 20345 ed. 2
(83 2501)
kat. č. 516254
Osobní ochranné prostředky – Bezpečnostní obuv; (idt ISO 20345:2021);
Vydání: Leden 2023
S účinností od 2023-03-31 se zrušuje
ČSN EN ISO 20345 (83 2501) Osobní ochranné prostředky – Bezpečnostní obuv; Vydání: Srpen 2012
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 20345 ed. 2
(83 2501)
Osobní ochranné prostředky – Bezpečnostní obuv; Vyhlášena: Září 2022

ČSN EN ISO 20346 ed. 2
(83 2502)
kat. č. 516321
Osobní ochranné prostředky – Ochranná obuv; (idt ISO 20346:2021);
Vydání: Leden 2023
S účinností od 2023-03-31 se zrušuje
ČSN EN ISO 20346 (83 2502) Osobní ochranné prostředky – Ochranná obuv; Vydání: Prosinec 2014
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 20346 ed. 2
(83 2502)

ČSN EN 15216 (83 8027)
kat. č. 516285
Environmentální pevné matrice – Stanovení rozpuštěných látek ve vodách
a výluzích; Vydání: Leden 2023
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 15216 (83 8027) Environmentální pevné matrice – Stanovení celkového obsahu rozpuštěných látek ve
vodách a výluzích; Vyhlášena: Listopad 2022

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN 17687 (01 0399)
kat. č. 516050
Veřejné zakázky – Integrita a odpovědnost – Požadavky a pokyny; EN 17687:2022;
Platí od 2023-02-01

ČSN EN 16247-1 (01 1505)
kat. č. 516054
Energetické audity – Část 1: Obecné požadavky; EN 16247-1:2022;
Platí od 2023-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 16247-1 (01 1505) Energetické audity – Část 1: Obecné požadavky; Vydání: Leden 2013

ČSN EN 16247-2 (01 1505)
kat. č. 516053
Energetické audity – Část 2: Budovy; EN 16247-2:2022; Platí od 2023-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 16247-2 (01 1505) Energetické audity – Část 2: Budovy; Vydání: Listopad 2014

ČSN EN 16247-3 (01 1505)
kat. č. 516052
Energetické audity – Část 3: Procesy; EN 16247-3:2022; Platí od 2023-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 16247-3 (01 1505) Energetické audity – Část 3: Procesy; Vydání: Listopad 2014

ČSN EN 16247-4 (01 1505)
kat. č. 516051
Energetické audity – Část 4: Doprava; EN 16247-4:2022; Platí od 2023-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 16247-4 (01 1505) Energetické audity – Část 4: Doprava; Vydání: Prosinec 2014

ČSN P CEN ISO/TS 23818-3
(64 6429)
kat. č. 516002
Posuzování shody plastových potrubních systémů pro obnovu stávajícího potrubí –
Část 3: Materiál z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U);

CEN ISO/TS 23818-3:2022; ISO/TS 23818-3:2021; Platí od 2023-02-01

Související články