Parametry kvality pitné vody

Kvalita pitné vody se v České Republice řídí Zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. (v platném znění) a vyhláškami, které se k tomuto zákonu vztahují.

V souladu s Vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, musí mít pitná voda takové fyzikálně-chemické vlastnosti, které nepředstavují ohrožení veřejného zdraví a nesmí obsahovat mikroorganismy, parazity a látky jakéhokoliv druhu v počtu nebo koncentraci, které by mohly ohrozit veřejné zdraví. Vyhláška stanovuje ukazatele pitné vody a jejich limity a určuje minimální roční četnost odběrů a rozsahu vzorků pitné vody na vodovodní síti. Obsah radionuklidů je sledován na základě Vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.

V rozborech prováděných společností SmVaK Ostrava jsou sledovány všechny parametry udávající kvalitu pitné vody. Vysokou vypovídající hodnotu o kvalitě pitné vody mají tyto ukazatele:

Teplota: Velkou měrou ovlivňuje chuťové vlastnosti vody, má vliv na technologii úpraven vod a na chemické procesy probíhající v pitné vodě. 

Barva: Udává množství rozpuštěných a disociovaných látek v pitné vodě, tzn. přítomnost přirozených organických látek a kovů (zejména železa) ať už přírodního původu, nebo pocházejícího z koroze potrubí.

Zákal: Udává množství nerozpuštěných organických a anorganických látek. 

pH: Vyjadřuje stupeň kyselosti, resp. zásaditosti pitné vody. pH pitné vody nemá přímý vliv na zdraví, je však velmi důležitým provozním parametrem, protože ovlivňuje funkci mnoha procesů, má například vliv na korozivní vlastnosti vody.

KNK4,5 neboli Kyselinová neutralizační kapacita: celková alkalita (zásaditost) vody.

ZNK8,3 neboli Zásadová neutralizační kapacita: celková acidita (kyselost) vody.

CHSKMn neboli Chemická spotřeba manganistanem draselným: sumární stanovení organických látek přítomných v pitné vodě.

Tvrdost neboli Suma vápníku a hořčíku v mmol/l. Vápník a hořčík mohou tvořit málo rozpustné sloučeniny s mýdlem a tudíž vyšší tvrdost negativně ovlivňuje účinky prostředků obsahující mýdlo. 

Stupnice tvrdosti vody:

Velmi měkká < 0,7 mmol/l

Měkká 0,7 – 1,25 mmol/l

Středně tvrdá 1,26 – 2,5 mmol/l

Tvrdá 2,51 – 3,75 mmol/l

Velmi tvrdá > 3,76 mmol/l

Dusičnany a dusitany: Jsou většinou antropogenního původu z odpadních vod a hnojiv. 

Amonné ionty: Produkt rozkladu dusíkatých organických látek, většinou antropogenního původu. 

Železo: Buď je přírodního původu (zejména u podzemních vod), nebo jde o produkt koroze potrubí. Ovlivňuje chuť, zákal a barvu vody. 

Mangan: Je přírodního původu, jde o běžnou součást podzemních vod, ale v menších koncentracích než u železa. Negativně zhoršuje organoleptické vlastnosti vody (chuť a barvu). 

Hliník: Z části jde o zbytkový produkt použití hlinitých koagulantů v úpravnách vod, může být ale i přírodního původu (vyluhování z půd). 

Enterokoky (fekální streptokoky): Pocházejí z odpadní vody a z fekálií člověka a teplokrevných organismů. Slouží jako indikátor dlouhodobého fekálního znečištění. 

Koliformní bakterie: Bakterie osidlující střevní trakt, žijící běžně i v půdě, slouží jako indikátor účinnosti úpravy vod a desinfekce či případné sekundární kontaminace pitné vody. 

Pesticidy: Široká a chemicky velmi různorodá skupina chemických látek určená k hubení škůdců a plevelných rostlin, do surových vod se dostávají splachem ze zemědělských půd.

Těžké kovy: Antimon, arsen, chrom, kadmium, měď, nikl, olovo, rtuť, selen  – mohou být antropogenního, ale i přírodního původu, pro svou toxicitu se jedná o prvky v pitné vodě nežádoucí.

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

5) Směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu.

6) Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6a) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

7) Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

8) Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

8a) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

8b) Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.

9) § 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

10) Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

10a) Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12) Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

13) § 51 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 171/1990 Sb.

14) § 53 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 548/1991 Sb.

15) Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

16) § 86 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

17) Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

§ 45 a 46 zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

17a) Vyhláška č. 440/2000 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

18) Zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

19) § 18a zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

19a) Vyhláška č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

20) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

21) Zákon č. 76/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Související články