Péče o vodní zdroje v působnosti společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.

Nejvýznamnější vodohospodářská společnost v regionu, Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. se stará o zdroje vody. Naposledy to byl rozsáhlý průzkum v okolí Studničního vrchu, kde se na základě výsledků chystají technická opatření vedoucí ke zpomalení odtoku vody.

Jednou ze strategických rolí společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. (dále jen VAK), je péče o vodní zdroje. Na významu naše úloha nabývá s tím, jak se dostatek této strategické suroviny stává méně samozřejmým a jak si VAK, coby největší vodohospodář v regionu, uvědomuje svoji pozici lídra v dané problematice.

Pro naši společnost to znamená vícero aktivit, jednou z nich je péče o zdroje vody. A protože zásadní lokalitou vody pro jesenické lázně a část Jeseníku je Studniční vrch, zpracovává VAK hydrologický průzkum dané lokality. Jeho realizaci provádí ostravská společnost UNIGEO a.s.

Šli jsme do toho s tím, že v obou plochách provedeme technická přírodě blízká opatření, která poslouží k akumulaci odtoku, ke snížení rychlosti odtoku srážkových vod, zadržení vody v krajině a následně k pozvolné infiltraci do země.

Robert Černý, technický ředitel VAK

Naší motivací byl záměr realizovat technická opatření vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti lesních pozemků a snaha zachovat vydatnost pramenů, z nichž je zásobována část Jeseníku. Zkoumáno bylo asi 8 kilometrů čtverečných Sokolského hřbetu, přičemž v I. etapě šlo o průzkum 11 pramenů (např. Finský pramen, Večerní pramen, Slovanský pramen…) a 7 povrchových toků (např. Kalvodka, Vidnávka, Lubina…). Navazující II. etapa už se podrobněji zaměřila jen na 4 prameny (Jitřní pramen, Vilémův pramen, Rumunský pramen, Priessnitzův pramen).

Je povinností nás vodohospodářů na tyto negativní trendy reagovat včas, abychom pro Jesenicko zajistili dostatek pitné vody.

Lenka Podhorná, ředitelka VAK

A co obnáší průzkum jedné takové lokality? Třeba měření průtoku na 21 místech, vykopání sond, opakované kontroly a pořizování fotodokumentace sledovaných míst atp. Díky sběru a vyhodnocení dat pak může dojít k přesnému vytipování pramenišť, jež zasluhují největší pozornost. V případě Studničního vrchu se VAK zaměřil na povodí Priessnitzova potoka a Pekelného potoka.

Následné technické práce a jejich výsledky potvrdily, že v oblasti Pekelného potoka dává smysl realizovat pilotní stavbu přehrážek bez spodních výpustí, na jejichž vhodnost nás upozornily kopané sondy. Opatření přispěje ke zpomalení odtoku vody, což je nezbytná reakce na klimatickou změnu.

Samotná stavba přehrážek je naplánována na roky 2021-2022.

V následujících letech VAK plánuje napojení nových vodních zdrojů, a to konkrétně Keprnický potok (třetí zdroj pro ÚV Adolfovice) a zdroj podzemní vody v Horní Lipové. Dále bude zahájen hydrogeologický průzkum i v oblasti Křížového vrchu. V hledáčku máme také zřízení nového vodního zdroje v horní části Domašova.

Související články