Potrubí IV.

Vakinfo.cz je partnerem projektu POTRUBÍ, cyklu odborných kurzů, zaměřených na problematiku potrubních sítí. IV. kurz je zaměřen na dynamické výpočty potrubí, problematiku potrubí uložených v zemi a zejména na potrubí z plastů a laminátů.
Je tedy vhodný pro pracovníky vodárenských společností, projektanty, dodavatele vodohospodářských staveb a další odborníky.
Kurz POTRUBÍ IV. proběhne ve dnech 17.-18. září v prostorách zámku Poděbrady.

Podrobné informace, přihlášky, možnosti ubytování naleznete na webu:
http://www.technicka-zarizeni.cz/odborne-akce/potrubi/

Výňatek z odborného programu Potrubí IV.

Bezpečnost a spolehlivost potrubí
Názvosloví a analýza rizik, rizika při provozu potrubí, mezní stavy a rizika – vztah, minimalizace rizika, životnostně – spolehlivostní výpočty, modely poruch, příklady.

Potrubí v zemi
Základy mechaniky zemin, zatížení potrubí zásypem, široký a úzký výkop, vodou saturovaná a nesaturovaná zemina, zatížení potrubí pohyby podloží, poddolované podloží, podloží s nedokončeným sedáním, nepředpokládané přetvoření zeminy, maximální možné deformace potrubí v zemi, technické normy řešící uložení potrubí v zemi. Potrubí vodovodů a kanalizační potrubí.

Základní informace o plastech
Molekulární a nemolekulární struktura plastů, termodynamické a mechanické vlastnosti plastů,  viskoelasticita, primární sekundární napětí, kríp a relaxace, modul viskoelasticity, viskoplasticita, reologické modelování, rozdělení plastů. Vlastnosti potrubí z plastů.
Skořepiny z plastů, rozměrové řady plastových trubek, materiály plastových trubek, PE, PP, PB, PVC, PVDF, ABS, PFA, technické normy pro získání materiálových vlastností plastů.

Kompenzace délkové roztažnosti a uložení potrubí z plastů
Klasická kompenzace a uložení, uložení plastových potrubí do korýtek a kompenzace při tomto uložení, uložení a tepelná kompenzace při „pevné montáži“ plastových potrubí, vlnovcové kompenzátory použitelné pro takovouto kompenzaci.

Možnost náhrady kovových potrubí za plastové
Seznam nebezpečí při náhradě potrubí. Důvody pro rozšiřování plastů. Cenová úroveň. Chemická odolnost plastových potrubí. Schopnost tlumení rázů plastových potrubí. Příklady náhrady plastovým potrubím. Kanalizační potrubí. Rozvody vody. Rozvody plynu.

Pružnostní analýza potrubí z plastů
Popis mechanismu porušení plastů, možnost aplikace hypotéz pro plastová potrubí, překročení krátkodobé dovolené pevnosti, překročení dovolené pevnosti v závislé na čase. Související technické normy.

Základní informace o kompozitech (laminátech)
Návrhová analýza kompozitů, objemový a hmotnostní podíl vláken, určení jednotlivých tlouštěk vinutí a celkové tloušťky stěny, metoda maximálního napětí a maximálních deformací, klasická laminátová teorie, složení kompozitů, druhy kompozitů, zkratky a názvosloví, vlastnosti kompozitů, porušení kompozitů, porušení vláken, porušení mezi vlákny.
Potrubí z FRP/GRP.  Návrh prvků potrubí a tvorba potrubní třídy, návrh a výpočet tloušťky stěny, výroba laminátových komponent, vrstvení laminátů, tvorba potrubní třídy z laminátových potrubí, technické normy pro laminátová potrubí, příklad tvorby potrubní třídy.

Možnost náhrady kovových potrubí za laminátové
Seznam nebezpečí při náhradě potrubí. Důvody pro rozšiřování laminátů. Cenová úroveň. Chemická odolnost laminátových potrubí. Příklady náhrad laminátovým potrubím. Kanalizační potrubí. Rozvody vody. Rozvody chemikálií.

Pružnostní analýza potrubního systému z laminátů
Výpočet potrubního systému – všeobecné zásady, maximální napětí, maximální deformace, cyklické zatížení, výpočet podle ČSN ISO14692-3, možnosti výpočtu programem. Související technické normy.

Související články