Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na čistírně odpadních vod

Zákonné povinnosti 

Základním předpisem bezpečnosti práce je zákoník práce. Bezpečnosti práce se zákoník práce dotýká na několika místech, ale hlavně v hlavě páté, v § 132 až 138.

Hlavní povinnosti zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoví  § 132 a 133 zákoníku práce.

V § 132 se uvádějí  základní ustanovení, že:

 • zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich zdraví a života, která se týkají výkonu práce,
 • je  povinností  zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci také všech osob, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích, 
 • za plnění úkolů zaměstnavatele odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí,  tyto úkoly jsou rovnocennou a neoddělitelnou součástí pracovních povinností,
 • stanoví dělbu povinností,  pokud na jednom pracovišti se plní úkoly dvou a více zaměstnavatelů.

 § 133  stanoví  povinnosti zaměstnavatele. Zaměstnavatel je povinen:

 • nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti,
 • informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena,
 • sdělit zaměstnancům , které zdravotní zařízení jim poskytuje závodní preventivní péči a jakým druhům očkování a jakým preventivním prohlídkám jsou povinni se podrobit,
 • umožnit zaměstnancům  podrobit se očkování a lékařským prohlídkám,  
 • zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech bezpečnosti práce,
 • pravidelně ověřovat jejich znalost a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování,
 • zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci.

Další části oddílu II, hlavy V se zabývají na příklad odbornou způsobilostí k prevenci rizik, osobními ochrannými pracovními prostředky, mycími, čistícími a hygienickými prostředky a ochrannými nápoji, bezpečnostními značkami a signály, povinnostmi zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocích z povolání, pracovišti a pracovním prostředím, zvláštní odbornou způsobilostí, zákazy některých prací, organizací práce a pracovními postupy. Tyto problematiky  budou  podrobně řešit nařízení  vlády, která se  postupně přijímají a tak nahradí / některé již byly přijaty /  v současnosti platné vyhlášky a směrnice.

Prevence rizik

Prevence rizik se stává poslední úpravou zákoníku práce , konkrétně § 132a , jedním z prioritních úkolů oblasti bezpečnosti práce. Metod hodnocení rizik je poměrně hodně, některé prameny jich uvádějí i dvacet osm. Vyhodnocováním rizik se podrobně zabývala skupina při Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR / SOVAK /. Skupina si vybrala pro hodnocení rizika systém matice rizika 3 x 3 British system 8800.  Výstupy práce skupiny se postupně předaly  všem členským organizacím SOVAK.

Kategorizace pracovišť

Zákoník práce v § 134c, odst. 1 ukládá zaměstnavateli  povinnost, pokud se na pracovištích vyskytují rizikové faktory, měřením je kontrolovat, zjišťovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby tyto faktory byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru.

Zákon č. 258/2000 Sb. a vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 89/2001 Sb. stanoví podmínky zařazování prací do kategorií. Kategorie jsou čtyři a vyjadřují souhrnné hodnocení úrovně zátěže zaměstnance faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska  o kvalitě pracovních podmínek. O zařazení do třetí a čtvrté kategorie rozhoduje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, návrh   předkládá zaměstnavatel.

Práce, při kterých pracovník přichází do styku s odpadní vodou, se v drtivé většině zařazují  do III. kategorie.

Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky

Osobní ochranné pracovní prostředky / OOPP / chrání zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví a bránit při výkonu práce . V prostředí, kde obuv a oděv podléhá nadměrnému opotřebení nebo znečistění, se jako OOPP poskytují také oděv a obuv. Zaměstnavatel poskytuje OOPP podle vyhodnocení rizik a zpracování seznamu k poskytování OOPP.

Zaměstnavatel musí zajistit praní a čištění osobních ochranných pracovních prostředků kontaminovaných odpadní vodou, zaměstnanci si je nesmí odnášet domů.

Mycí, čistící a dezinfekční prostředky je povinen zaměstnavatel poskytovat na základě zhodnocení rozsahu znečistění zaměstnanců při práci nebo jejich ohrožení dráždícími látkami.

Konkrétní požadavky a opatření pro bezpečnou práci

Z hlediska bezpečnosti práce může být obsluha svěřena jen zaměstnancům zdravotně způsobilým, s odpovídající kvalifikací a v souladu s platnými předpisy k zakázaným prací ženám a mladistvým.

Žádný zaměstnanec

 • nesmí provádět jakékoliv manipulace s elektrickým zařízením, se stroji a jinými zařízeními, pokud mu jejich obsluha, udržování nebo užívání nepřísluší,
 • nesmí odstraňovat zjištěné závady na zařízeních, nástrojích a přístrojích, pokud to nepřísluší do jeho působnosti, je však povinen hlásit závady nadřízenému, který se musí postarat o nápravu,
 • nesmí odstraňovat jakákoliv ochranná zařízení  / kryty apod. / u pohybujících se částí strojů, čistit a mazat stroje za chodu, pokud nejsou k takovým činnostem za provozu uzpůsobeny,
 • nesmí  opravovat jakékoliv mechanizmy za chodu, po dobu opravy musí být opravovaný mechanizmus zajištěn proti spuštění  / např. odpojením od přívodu el. energie / a opatřen bezpečnostní tabulkou: „ Nezapínej ! Na stroji se pracuje“.

O strojích a technických zařízeních se  musí vést předepsaná provozní dokumentace. Stroje a technická zařízení musí být po dobu svého provozu podrobována pravidelným předepsaným kontrolám, zkouškám, revizím, údržbám a opravám. Pracoviště, stroje a technická  zařízení s nebezpečím ohrožení osob se  musí opatřit bezpečnostním označením / bezpečnostní barvy, značky, tabulky, signály /.

Podlahy musí být rovné a odolné proti poškození. Podlahy v mokrých provozech nebo vystavené povětrnostním vlivům musí být vybudovány  tak, aby se na nich nemohla hromadit voda.

Komunikace musí mít rovný povrch, který nesmí být kluzký. Všechny komunikace se musí  od ostatních ploch se stejnou úrovní barevně odlišit  ohraničujícími pruhy nebo jinou barvou povrchu. Rampy, které slouží také jako komunikace pro pěší, se  musí  z volné strany vybavit snímatelným zábradlím.

Všechna potrubí se musí být barevně označit  podle protékajících médií.

Všechna místa, na nichž se zaměstnanci pohybují, se musí  zabezpečit  proti možnosti úrazu pádem, zejména v zimním období. Manipulačních plošin se nesmí používat ke skladování. Cesty, lávky, chodníky apod.  nesmí být znečištěny tukem a olejem. Zledovatělé komunikace se musí posypat pískem, škvárou, popelem, solí nebo očistit.

U jednotlivých strojů a zařízení musí být dostatečný pracovní a manipulační prostor, umožňující bezpečně zvládat  všechny obvyklé pracovní operace.

Vrtačky s posuvným vřetenem se musí  zajistit  proti samovolnému posuvu vřetena do dolní polohy. Vrtaný předmět musí být zajištěn proti pootočení.

Regály ve skladech se musí  trvale označit  štítky s uvedením největší nosnosti buňky a s počtem buněk ve sloupci.

Vyhrazená technická zařízení / tlaková, zvedací, elektrická a plynová / mohou obsluhovat jen zaměstnanci zdravotně a zvlášť způsobilí – proškolení a s patřičným pověřením. Zaměstnavatel musí zajišťovat předepsané revize, kontroly a provozní prohlídky těchto zařízení.

Zaměstnanci musí mít pro používání elektrického zařízení kvalifikaci podle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Musí mít minimálně kvalifikaci podle § 3 této vyhlášky / osoby seznámené /, to znamená, že mohou samostatně obsluhovat elektrická zařízení malého a nízkého napětí, dále mohou při vypnutém proudu přemisťovat a prodlužovat pohyblivé přívody spojovacími šňůrami, opatřenými spojovacími částmi / zásuvky a vidlice /, vyměňovat pojistkové vložky, žárovky, při práci v blízkosti části pod napětím musí dodržet určené bezpečnostní vzdálenosti.

Před sestupem do prostor ČOV pod úrovní terénu s možností výskytu plynů, kde není zajištěno přirozené nebo umělé větrání, musí se zajistit  odvětrání po dobu minimálně 20 min. a potom se musí   

indikovat  / anebo prověřit /  ovzduší v tomto prostoru  podle potřeby i opakovaně. Až je ovzduší v prostoru nezávadné, je možno vstoupit. Při této činnosti musí být minimálně 3 pracovníci, přičemž dva z povrchu zajišťují sestupujícího třetího pracovníka pomocí lana a úvazu.

Při vstupu do jímek na ČOV se musí brát zřetel na to, že může dojít v jímce k náhlé změně ovzduší. Proto po odvětrání min. 20 min. se musí zjišťovat  kontinuálně nebo opakovaně stav  ovzduší v jímce. Musí být přítomni  minimálně 4 pracovníci, přičemž dva pracují v podzemí a další dva zaměstnanci je zajišťují  pomocí lana a úvazku  na povrchu.

Za práce ve výšce a nad volnou hloubkou se považují práce a pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Při této činnosti musí být pracovník zajištěn proti pádu. Ochrana pracovníků proti pádu se musí zajistit  buď  kolektivním opatřením / ochranná zábradlí, ochranná ohrazení, lešení, poklopy, záchytná ohrazení, záchytná lešení, záchytné sítě / anebo osobním / bezpečnostní lano, bezpečnostní pás, bezpečnostní postroj, zkracovač lana, samonavíjecí kladka, bezpečnostní  brzda, přípravky pro spouštění a vytahování včetně příslušenství / nezávisle od výšky na všech pracovištích nad vodou a také nad jinými látkami, kde hrozí nebezpečí poškození zdraví, a od  výšky 1,5 m  na všech  ostatních pracovištích a komunikacích, pokud vyhláška č. 324/1990 Sb. nestanoví jinak. Osobní zajištění se musí použít v případech, kdy nelze použít kolektivní zajištění.

Všechny otvory a jámy na pracovištích, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musí být zakryty nebo ohrazeny. Nezakrývají se pouze ty otvory a jámy, v nichž se pracuje a pokud se v jejich blízkosti  zdržují další pracovníci.

Žebřík může být používán pouze pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití jednoduchého nářadí. Po žebříku se smí snášet a vynášet břemeno o max. hmotnosti 20 kg. Na žebřících je zakázáno pracovat nad sebou, po žebříku nesmí vystupovat nebo sestupovat současně více pracovníků. Použití žebříku jako přechodového můstku je zakázáno. Žebřík musí min. 1,1 m přesahovat výstupní úroveň. Provazových žebříků je možno použít pouze na výstup nebo sestup. Žebřík se vizuálně prohlíží  při výdeji ze skladu a před každým použitím. Podle požadavku technických norem  se žebříky přezkušují  na stabilitu a pevnost  nejméně jednou ročně.

Jeden pracovník smí ručně manipulovat s břemeny do 50 kg hmotnosti. Je-li hmotnost břemene větší než 50 kg, pak  ručně manipuluje pracovní  četa s příslušným počtem pracovníků. Práci  řídí odpovědný pracovník.

Všechny uzavřené prostory hrubého předčištění  se musí větrat. .

U otevřených nádrží a u filtrů musí se realizovat  všechna opatření, která zajistí bezpečný pohyb  na pracovišti, zejména je nutné dbát na bezpečné zábradlí a jiná další opatření  proti pádu do nádrží. Při každé práci, při které hrozí nebezpečí pádu do nádrže, musí být zaměstnanci zajištěni ochranným pásem a lanem o max. délce 60 m jako při práci ve výšce. Při vstupu do prázdné nádrže nebo žlabu je nutno použít žebříku odpovídajícího bezpečnostním předpisům, který musí být zajištěn proti převržení nebo uklouznutí a před jeho použitím je třeba se přesvědčit o jeho spolehlivosti.

V blízkosti nádrží musí být k dispozici záchranná tyč z lehkého materiálu a záchranný kruh nebo polystyrénová deska.

Obsluha monoblokových čistíren musí mít být bezpečné provozní podmínky, zejména při odstraňování plovoucího kalu, tvořícího se mezi rozdělovacím žlabem a stěnou usazovací nádrže,  dále při ruční manipulaci se stavítky v rozdělovacím žlabu a při čištění odlehčovacího žlabu.

Přístup ke všem šoupátkům a stavítkům musí být bezpečný,  stejně  jako přístup pro  odběr vzorků odpadní vody a kalů.

Při provozu strojoven / čerpáren, dmycháren, kompresoroven apod. / je třeba dbát ustanovení provozního řádu. Vyčnívající předměty, jako napři šoupátková kola, musí mít výstražné označení. 

Zařízení pro odvodňování kalů / lis, odstředivka / smí obsluhovat jen zaměstnanci, kteří mají odpovídající zdravotní způsobilost, byli poučeni a prokazatelně seznámeni s návodem k obsluze. Nepovolaným osobám je vstup na toto pracoviště zakázán.  Při provádění údržby a oprav nesmí být zařízení v provozu.  Dveře mezi strojovnou a místností obsluhy nesmí zůstávat otevřené. Při zajištění bezpečnosti práce u zařízení pro odvodňování kalů se musí vycházet z návodu na obsluhu konkrétního zařízení a místního provozního řádu.

Pokud je na pracovišti pouze jeden pracovník, smí pouze

 • uvádět do provozu a zastavovat strojní zařízení lapače štěrku, mělničů shrabků, lapače písku, tuku, usazovacích nádrží a strojní zařízení biologického čištění a kalového hospodářství,
 • ručně stírat česle ,
 • ručně vyklízet lapač písku a plovoucích látek, pokud nemusí do lapače písku vstupovat,
 • odvážet, deponovat a likvidovat zachycené  shrabky, písek, tuky a plovoucí látky,
 • kontrolovat registrační, měřící, signalizační a automatické přístroje a zapisovat jejich údaje,
 • vypouštět surový kal z usazovacích nádrží, pokud tato činnost není spojena se vstupem do šachet,
 • vypouštět přebytečný aktivovaný kal, pokud pro tuto činnost není nutné vstupovat do šachet,
 • napouštět vyhnívací nádrže surovým kalem,
 • vypouštět kalovou vodu,
 • odvodňovat kalová pole,
 • nakládat vysušený kal na vozidla,
 • odebírat vzorky odpadních vod,
 • provádět jednoduché laboratorní kontrolní úkony / stanovení sedimentu kalu, měření teploty, pH apod. / ve vzorcích odpadních vod a kalů,
 • uklízet a čistit vnitřní  a  venkovní prostory objektů mimo elektrické rozvodny a trafostanice / v rozvodně a trafostanici pouze za přítomnosti druhé osoby poučené dle ČSN 34 3110 /,
 • pracovat při údržbě menšího rozsahu, jako jsou výměna těsnění, šoupátek, ucpávek čerpadel, nátěry, sekání trávy, ošetřování porostů apod.,
 • obsluhovat náhradní zdroje elektrické energie, pokud má předepsanou elektrotechnickou kvalifikaci.

Osamocený pracovník v žádném případě nesmí:

 • pracovat na elektrickém zařízení,
 • vstupovat do rozvoden elektrické energie a do trafostanic,
 • vstupovat do podzemních prostor, kde je možný výskyt plynů / např. šachty, kalové jímky apod. /,
 • pracovat na činnostech, které vyžadují výstupy a sestupy po žebřících a stupadlech.

Související články