Školení technické revize vodních děl ohlášených podle odstavce 1 § 15a vodního zákona – rozšiřující školení pro účel prodloužení platného oprávnění

Dne 1. února 2023 se uskuteční školení k provádění technických revizí vodních děl ohlášených podle odst. 1 § 15a vodního zákona, tedy domovních čistíren odpadních vod. Školení bude realizováno distanční formou skrze on-line elektronický komunikační nástroj. Školení je určeno pouze pro držitele platného oprávnění.

Vlastní školení proběhne od 10 hodin do cca 12 hodin. V případě zájmu následně proběhne diskuze, během níž mohou účastníci semináře sdílet zkušenosti získané v rámci činnosti OZO. Školitelé jsou zajištění ze strany Asociace pro vodu ČR (CzWA).

Níže jsou uvedeny instrukce pro zájemce o prodloužení oprávnění (dále zájemce).

Zájemce zašle elektronicky své jméno, číslo oprávnění, resp. další podklady definované příslušným metodickým pokynem (kopie potvrzení MŽP o absolvování semináře a úspěšném složení závěrečného testu) a aktuální kontaktní údaje (zejména pak e-mail).

Pokud nedošlo k závažným změnám typu např. změna zaměstnavatele nebo formy podnikání, nový platný živnostenský list, změna adresy apod., další podklady nejsou nutné. V opačném případě žádáme o dodání podkladů potvrzující výše uvedené skutečnosti.

Finální termín pro přihlášení včetně výše požadovaných podkladů je 25. ledna 2023.

Přihlášky a případné dotazy zasílejte na e – mailovou adresu: Radovan.Vitek@mzp.cz

Na základě dodané přihlášky budou zájemcům do 30. ledna 2023 odeslány pozvánky k účasti včetně programu, organizačních a technických detailů on-line školení na e-mailovou adresu, kterou uvedli v přihlášce.

Související články