Vyhláška o modernizaci výrobny elektřiny

Návrh vyhlášky stanovuje podmínky a požadavky na modernizaci výrobny elektřiny u jednotlivých druhů podporovaných zdrojů energie a rozsah uchovávaných dokladů prokazujících provedení modernizace výrobny elektřiny (§ 6c odst. 1 zákona, § 39 odst. 4 zákona). Dále pak způsob stanovení množství elektřiny odpovídající dosahované výrobě elektřiny před provedením úpravy zařízení zdroje elektřiny (§ 6b odst. 2 zákona).

Vyhláška rovněž uvádí požadavky na modernizaci podle formy podpory, co se považuje za dokončení modernizace výrobny elektřiny a jakým procesem se splnění požadavků na modernizaci výrobny elektřiny prokazuje. Vyhláška dále specifikuje rozsah uchovávání dokladů prokazující provedení modernizace výrobny elektřiny.

V případě, kdy úpravou zařízení výrobny elektřiny dojde ke zvýšení instalovaného výkonu výrobny elektřiny a výrobce neuplatňuje podporu elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny podle § 6c, se podle zákona právo na podporu elektřiny vztahuje u palivového zdroje elektřiny na množství elektřiny odpovídající výrobě elektřiny před provedením úpravy zařízení, kdy způsob stanovení množství elektřiny stanoví prováděcí právní předpis. Ve vyhlášce je stanoveno, jakým způsobem bude určeno roční maximální množství elektřiny, na které se vztahuje právo na podporu po provedení úprav.

Schválení návrhu vyhlášky je nutným předpokladem k modernizaci efektivních výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a dalších podporovaných zdrojů a plnění cílů, které jsou pro tyto zdroje stanoveny do roku 2030 legislativou ČR i legislativou EU.

Návrh vyhlášky není v rozporu s právními předpisy Evropské unie ani rozhodnutími orgánů Evropské unie, za která jsou v této věci považovány:

  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění)
  • Státní podpora SA.35177 (2014/NN) – Česká republika – Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie,
  • Státní podpora SA.43182 (2015/N) – Česká republika – Podpora výroby elektřiny v malých vodních elektrárnách,
  • Státní podpora SA.43451 (2015/N) – Česká republika – Provozní podpora poskytovaná Českou republikou na malá bioplynová zařízení s výkonem do 500 kW,
  • Státní podpora SA.40171 (2015/NN) – Česká republika – Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie,
  • Státní podpora SA.45768 (2016/N) – Česká republika – Podpora výroby elektrické energie ve vysokoúčinných zařízeních na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla uvedených do provozu po 1. lednu 2016,
  • Státní podpora SA. 38701 (2014/NN) – Česká republika – Podpora výroby elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a tepla z obnovitelných zdrojů energie.
  • Státní podpora SA. 35179 (2015/NN) – Česká republika – Podpora výroby elektřiny z druhotných zdrojů

Pro podnikatelské prostředí stanoví jasné a jednoznačné podmínky a požadavky na modernizaci výrobny elektřiny u jednotlivých druhů podporovaných zdrojů energie a rozsah uchovávaných dokladů prokazujících provedení modernizace výrobny elektřiny a způsob stanovení množství elektřiny odpovídající dosahované výrobě elektřiny před provedením úpravy zařízení zdroje elektřiny Pokud vláda rozhodne v nařízení vlády podle ustanovení § 3 zákona č. 165/2012 Sb. o podpoře modernizovaných výroben v daném období a podpora je vyhlášena v Cenovém rozhodnutí ERÚ nebo je vyhlášena aukce a daný subjekt je vybrán, pak při splnění uvedených podmínek a požadavků na modernizaci má nárok na podporu.

Vyhlášku v návrhovém znění si můžete stáhnout zde:

Návrh vyhlášky o modernizaci výrobny elektřiny

Ilustrační foto: ChelseaUnsplash.com

Související články