Novinky v technické normalizaci – listopad 2021

Určené normy

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznamuje podle § 4a odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, určené normy vztahující se k jednotlivým nařízením vlády

ČSN EN 206+A2
732403
Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

Zrušené určené normy

ČSN EN 206 + A1
732403
Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
Po omezenou dobu 12 měsíců ode dne vyhlášení ve Věstníku ÚNMZ lze technické požadavky na beton stanovené nařízením vlády splnit též využitím zrušené ČSN EN 206+A1

Vydané ČSN

ČSN EN ISO 14031 (01 0931)
kat.č. 513582
Environmentální management – Hodnocení environmentální výkonnosti
Směrnice; (idt ISO 14031:2021); Vydání: Listopad 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 14031 (01 0931) Environmentální management – Hodnocení environmentální výkonnosti – Směrnice;
Vydání: Září 2014

ČSN ISO 14097 (01 0997)
kat.č. 513538
Management skleníkových plynů a souvisící činnosti – Rámec zahrnující zásady a požadavky týkající se posuzování a vykazování investic a finančních činností
souvisejících se změnou klimatu*); Vydání: Listopad 2021

ČSN EN ISO 6414 (01 3510)
kat.č. 513597
Technická dokumentace produktu (TPD) – Technické výkresy výrobků ze skla;
(idt ISO 6414:2020); Vydání: Listopad 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 6414 (01 3510) Technická dokumentace produktu (TPD) – Výkresy výrobků ze skla; Vyhlášena: Srpen 2020

ČSN P ISO/TS 20559 (01 8012)
kat.č. 513410
Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Pokyny pro vytváření a používání systému bezpečnostního značení;
Vydání: Listopad 2021

ČSN P ISO/IEC TS 27100 (36 9771)
kat.č. 513429
Informační technologie – Kybernetická bezpečnost – Přehled a pojmy;

Vydání: Listopad 2021

ČSN ISO/IEC 27014 (36 9790)
kat.č. 513246
Bezpečnost informací, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí – Správa a řízení bezpečnosti informací;
Vydání: Listopad 2021

ČSN EN 1992-4 (73 1220)
kat.č. 513430
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 4: Navrhování kotvení do betonu;
Vydání: Listopad 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1992-4 (73 1220) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 4: Navrhování kotvení do betonu;
Vyhlášena: Říjen 2018

ČSN 75 0000
kat.č. 513556
Vodní hospodářství – Soustava norem ve vodním hospodářství – Základní ustanovení;
Vydání: Listopad 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN 75 0000 Vodní hospodářství – Soustava norem ve vodním hospodářství – Základní ustanovení;
Vydání: Duben 2009

ČSN 75 5355
kat.č. 513555
Vodojemy;
Vydání: Listopad 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN 75 5355 Vodojemy; Vydání: Únor 2011

ČSN EN 14654-4 (75 6902)
kat.č. 513386
Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Řízení a kontrola činností – Část 4: Kontrola vstupů od uživatelů; Vydání: Listopad 2021
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 14654-4 (75 6902) Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Řízení a kontrola provozu – Část 4:
Kontrola vstupů od uživatelů; Vyhlášena: Červenec 2021

ČSN EN 17233 (75 7738)
kat.č. 513642
Kvalita vod – Návod pro hodnocení účinnosti a souvisících metrik migračních zařízení s použitím telemetrie;
Vydání: Listopad 2021

Změny ČSN

ČSN EN ISO 11202 (01 1618)
kat.č. 513577
Akustika – Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními – Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přibližných korekcí na prostředí;
Vydání: Prosinec 2010
Změna A1; (idt ISO 11202:2010/Amd.1:2020); Vydání: Listopad 2021

ČSN ISO 8297 (01 1668)
kat.č. 513578
Akustika – Určení hladin akustického výkonu výrobních provozů s více zdroji pro účely vyhodnocení hladin akustického tlaku prostředí – Technická metoda;
Vydání: Leden 1997
Změna Amd. 1; Vydání: Listopad 2021

Opravy ČSN

ČSN 33 1600 ed. 2/Z2
kat.č. 513606
Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání;
Vydání: Září 2021
Oprava 1; Vydání: Listopad 2021 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN EN ISO 12100 (83 3001)
kat.č. 513558
Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika;
Vydání: Červen 2011
Oprava 2; Vydání: Listopad 2021 (Oprava je vydána tiskem)

Evropské normy schválené jako ČSN

ČSN EN ISO 3834-2 (05 0331)
kat.č. 512921
Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 2: Vyšší požadavky na jakost;
EN ISO 3834-2:2021; ISO 3834-2:2021; Platí od 2021-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 3834-2 (05 0331) Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 2: Vyšší
požadavky na jakost; Vydání: Červenec 2006

ČSN EN ISO 3834-3 (05 0331)
kat.č. 512922
Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 3: Standardní požadavky na jakost;
EN ISO 3834-3:2021; ISO 3834-3:2021;
Platí od 2021-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 3834-3 (05 0331) Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 3: Standardní
požadavky na jakost; Vydání: Červenec 2006

ČSN EN ISO 3834-4 (05 0331)
kat.č. 512923
Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 4: Základní požadavky na jakost;
EN ISO 3834-4:2021; ISO 3834-4:2021; Platí od 2021-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 3834-4 (05 0331) Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 4: Základní
požadavky na jakost; Vydání: Červenec 2006

ČSN EN 16296 (05 6835)
kat.č. 512924
Vady svarových spojů termoplastů – Určování stupňů kvality+);
EN 16296:2021;
Platí od 2021-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 16296 (05 6835) Vady svarových spojů termoplastů – Určování stupňů kvality; Vydání: Září 2013

ČSN EN 1488 (13 5801)
kat.č. 512933
Armatury budov – Expansní skupiny armatur – Zkoušky a požadavky;
EN 1488:2021; Platí od 2021-12-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 1488 (13 5801) Armatury budov – Expansní skupiny armatur – Zkoušky a požadavky;
Vyhlášena: Únor 2001

Související články