Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. připravuje uvést do provozu nový vodní zdroj v Horní Lipové

Málo se to ví, ale vodohospodářská společnost Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. (dále jen VAK) není jen firmou, která odečítá vodoměry, opravuje havárie vodovodu či kanalizace a provozuje úpravnu vody a čistírnu odpadních vod. VAK toho má na starosti mnohem více, pokud jde o vodu. Jednou z jeho významných rolí je zajištění dostatečného přísunu surové vody, její úprava na kvalitní pitnou vodu a následná distribuce k přibližně 20 tisícům zákazníků.

V minulém roce jsme v lokalitě Horní Lipová provedli hydrogeologický průzkum HV 202, tedy 80 metrů hluboký vrt. Následná čerpací zkouška potvrdila vydatnost vrtu 3-4 litry za sekundu, což je velmi dobrý výsledek. Je možné, že faktická vydanost pramene bude ještě větší.

Robert Černý, technický ředitel Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

To je velmi dobrá zpráva, protože obec Lipová-lázně je sice nyní pohodlně zásobována z prameniště Pomezí, kde ale v dlouhodobém horizontu dochází ke snižování vydatnosti tohoto pramene (v roce 1962 činila 45-70 litrů za sekundu, v roce 2019 to bylo 13-20 litrů za sekundu). Je tedy více než žádoucí, aby VAK uměl vyhledávat, testovat a uvádět do provozu další a další vodní zdroje.

VAK se nyní připravuje na tzv. poloprovozní čerpací zkoušku, což je nezbytný krok před finálním rozhodnutím o využití daného vodního zdroje. V případě zapojení nového vodního zdroje do hornolipovského vodojemu by navíc došlo k úspoře provozních nákladů, neboť by odpadlo jedno přečerpávání vody mezi prameništěm Pomezí a vodojemem v Horní Lipové.

Zajímavé také je, že velmi dobře vycházejí i kvalitativní rozbory vody. Vodu z vrtu HV 202 by díky její kvalitě, zejména nízkému obsahu dusičnanů, bylo možné využít i pro přípravu kojenecké stravy. Snad občané ocení pozitivní zprávu o vodě, když se v poslední době hovoří hlavně o suchu.

VAK v současnosti připravuje další projekty týkající se vodních zdrojů, např. na prameništi nad lázněmi v Jeseníku.

Související články