VYDANÉ ČSN – KVĚTEN 2019

Výběr ČSN z Oznámení č. 47/19
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO 11298-3 (64 6422)
kat.č. 507485
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi – Část 3:
Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami; (idt ISO 11298-3:2018);
Vydání: Květen 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 11298-3 (64 6422) Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi – Část 3:
Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami; Vydání: Listopad 2011

ČSN EN ISO 11297-3 (64 6427)
kat.č. 507486
Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek
a stokových sítí uložených v zemi – Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími
trubkami; (idt ISO 11297-3:2018); Vydání: Květen 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 11297-3 (64 6427) Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových
sítí uložených v zemi – Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami;
Vydání: Leden 2014

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 13480-2 (13 0020)
kat.č. 507357
Kovová průmyslová potrubí – Část 2: Materiály; Vydání: Listopad 2018
Změna A1; Vydání: Květen 2019

ČSN EN 13480-2 (13 0020)
kat.č. 507358
Kovová průmyslová potrubí – Část 2: Materiály; Vydání: Listopad 2018
Změna A2; Vydání: Květen 2019

ČSN EN 13480-2 (13 0020)
kat.č. 507359
Kovová průmyslová potrubí – Část 2: Materiály; Vydání: Listopad 2018
Změna A3; Vydání: Květen 2019

SCHVÁLENÉ ČSN

ČSN EN ISO 20769-1 (01 5011)
kat.č. 506864
Nedestruktivní zkoušení – Radiografická kontrola koroze a úsad v potrubí
rentgenovým a gama zářením – Část 1: Tangenciální radiografické zkoušení+);
EN ISO 20769-1:2018; ISO 20769-1:2018; Platí od 2019-06-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 16407-1 (01 5011) Nedestruktivní zkoušení – Radiografické zkoušení koroze a úsad v potrubí rentgenovým
a gama zářením – Část 1: Tečné radiografické zkoušení; Vydání: Srpen 2014

ČSN EN ISO 20769-2 (01 5011)
kat.č. 506865
Nedestruktivní zkoušení – Radiografická kontrola koroze a úsad v potrubí
rentgenovým a gama zářením – Část 2: Prozařování přes dvě stěny+);
EN ISO 20769-2:2018; ISO 20769-2:2018; Platí od 2019-06-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 16407-2 (01 5011) Nedestruktivní zkoušení – Radiografické zkoušení koroze a úsad v potrubí rentgenovým
a gama zářením – Část 2: Radiografické zkoušení přes dvě stěny; Vydání: Srpen 2014

ČSN EN 15885 (75 6121)
kat.č. 506900
Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace a opravy stok
a kanalizačních přípojek; EN 15885:2018; Platí od 2019-06-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 15885 (75 6121) Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace a opravy stok a kanalizačních
přípojek; Vydání: Srpen 2011

Související články